Informacje dotyczące konserwacji Hitachi Le42s605

Aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne działanie telewizora Hitachi Le42s605, należy regularnie dokonywać jego konserwacji. Przede wszystkim należy czyścić obudowę telewizora oraz panel dotykowy za pomocą miękkiej szmatki nasączonej specjalnym środkiem czyszczącym. Następnie należy upewnić się, że wszystkie porty w telewizorze są wolne od kurzu i brudu. Przed włączeniem telewizora należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i nie ma żadnych uszkodzonych kabli. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu i dźwięku, należy regularnie aktualizować oprogramowanie telewizora.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące konserwacji Hitachi Le42s605

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/22

18. 11. 2015


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2066

z dnia 17 listopada 2015 r.

ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 przewidziano obowiązki dotyczące certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Oprócz odzysku ich certyfikacja obejmuje także instalowanie, serwisowanie, konserwację, naprawę i likwidację. Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 zawiera także wymogi dotyczące treści programów certyfikacji, obejmujących informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpiecznego postępowania z takimi technologiami.

(2)

Konieczne jest zatem, do celów zastosowania art. 10 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zaktualizowanie minimalnych wymogów dotyczących zakresu czynności, a także umiejętności i wiedzy, przez określenie warunków certyfikacji i warunków wzajemnego uznawania.

(3)

Aby uwzględnić istniejące systemy kwalifikacji i certyfikacji, w szczególności te przyjęte na podstawie rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), które zostało następnie uchylone, oraz wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 305/2008 (3), wymogi te powinny zostać włączone do niniejszego rozporządzenia w najszerszym możliwym zakresie.

(4)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 305/2008.

(5)

Aby państwa członkowskie miały czas na dostosowanie swoich programów certyfikacji, tak by obejmowały one czynności związane z instalacją, serwisowaniem, konserwacją, naprawą i likwidacją rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także odzyskiem z rozdzielnic innych niż rozdzielnice wysokiego napięcia, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 305/2008, wymóg posiadania certyfikatu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinien obowiązywać od dnia 1 lipca 2017 r. w odniesieniu do czynności związanych z instalacją, serwisowaniem, konserwacją, naprawą i likwidacją rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 24 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się minimalne wymogi dotyczące certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy i likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych, jak również warunki wzajemnego uznawania certyfikatów wydawanych zgodnie z tymi wymogami.

Artykuł 2

Certyfikacja osób fizycznych

1. Osoby fizyczne wykonujące czynności, o których mowa w art. 1, posiadają certyfikat, o którym mowa w art. 3.

2. Osoby fizyczne, wykonujące jedną z czynności, o których mowa w art. 1, nie podlegają wymogowi określonemu w ust. 1 niniejszego artykułu pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

a)

uczestniczą one w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania danej czynności; oraz

b)

wykonują one daną czynność pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat uprawniający do wykonywania tej czynności, która to osoba ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tej czynności.

Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się na czas trwania okresów wykonywania czynności, o których mowa w art. 1, nieprzekraczających łącznie 12 miesięcy.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do odbywających się w obiektach producenta produkcji i napraw rozdzielnic elektrycznych.

Artykuł 3

Wydawanie certyfikatów dla osób fizycznych

1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 4, wydaje certyfikat osobom fizycznym, które zdały egzamin teoretyczny i praktyczny zorganizowany przez jednostkę oceniającą, o której mowa w art. 5, obejmujący minimalny zakres umiejętności i wiedzy określony w załączniku I. Certyfikat zawiera przynajmniej następujące informacje:

nazwę jednostki certyfikującej, imię i nazwisko posiadacza certyfikatu w pełnym brzmieniu, numer certyfikatu oraz, w stosownych przypadkach, datę wygaśnięcia;

czynności, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz certyfikatu;

c)

datę wydania i podpis wydającego zaświadczenie. Posiadaczy certyfikatów wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 305/2008 uznaje się za uprawnionych do wykonywania wszystkich czynności, o których mowa w art. 1, a jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 4, może wydać certyfikat posiadaczowi tych uprawnień bez konieczności ponownego egzaminu.

Artykuł 4

Jednostka certyfikująca

1. Jednostka certyfikująca uprawniona do wydawania certyfikatów osobom fizycznym wykonującym czynności, o których mowa w art. 1, jest ustanawiana na mocy krajowych przepisów albo wyznaczana przez właściwy organ państwa członkowskiego bądź przez inne uprawnione organy.

Jednostka certyfikująca wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny. Jednostka certyfikująca ustanawia i stosuje procedury wydawania, zawieszania i cofania certyfikatów. Jednostka certyfikująca prowadzi rejestry umożliwiające sprawdzenie statusu osoby posiadającej certyfikat. Rejestry dowodzą, że procedura certyfikacji przebiegła prawidłowo. Rejestry te przechowuje się przez co najmniej 5 lat.

Artykuł 5

Jednostka oceniająca

1. Jednostka oceniająca, wyznaczona przez właściwy organ państwa członkowskiego lub inne organy do tego uprawnione, organizuje egzaminy dla osób fizycznych, o których mowa w art. 1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 4, może również wykonywać zadania jednostki oceniającej.

Jednostka oceniająca wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny. Egzaminy są planowane i organizowane w taki sposób, by obejmowały minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku I. Jednostka oceniająca przyjmuje procedury w zakresie sprawozdawczości i prowadzi rejestry z dokumentacją dotyczącą jednostkowych i łącznych wyników oceny.

4. Jednostka oceniająca dba o to, by egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia testu należycie znali odpowiednie metody egzaminowania i dokumentację egzaminacyjną oraz by posiadali właściwe kompetencje w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu. Zapewnia również konieczne wyposażenie, narzędzia i materiały na egzamin praktyczny.

Artykuł 6

Powiadomienia

1. Do dnia 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie podają Komisji nazwy i dane teleadresowe jednostek certyfikujących osoby fizyczne, o których mowa w art. 4, oraz nazwy certyfikatów dla osób fizycznych spełniających wymogi określone w art. 3, zgodnie ze wzorem ustanowionym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2065 (4). Państwa członkowskie dokonują aktualizacji powiadomień dokonywanych na podstawie ust. 1, uwzględniając wszystkie nowe i istotne informacje, i bezzwłocznie przekazują je Komisji.

Artykuł 7

Warunki wzajemnego uznawania

1. Wzajemne uznawanie certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich stosuje się do certyfikatów wydanych zgodnie z art. 3. Państwa członkowskie mogą zażądać od posiadaczy certyfikatów wydanych w innym państwie członkowskim dostarczenia tłumaczenia certyfikatu na inny język urzędowy Unii.

Artykuł 8

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 305/2008 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 305/2008 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2 ust. 1 stosuje się jednak od dnia 1 lipca 2017 r. do osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych innych niż rozdzielnice wysokiego napięcia określone w rozporządzeniu (WE) nr 305/2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący(1) Dz. U. L 150 z 20. 5. 2014, s. 195.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. L 161 z 14. 6. 2006, s. 1).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz. L 92 z 3. 4. 2008, s. 17).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego).

ZAŁĄCZNIK I

Minimalne wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające

Egzamin, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2, obejmuje:

egzamin teoretyczny, składający się z jednego lub większej liczby pytań z zakresu umiejętności i wiedzy, oznaczony w kolumnie „Rodzaj egzaminu” symbolem (T);

egzamin praktyczny, podczas którego wnioskodawca musi wykonać odpowiednie zadanie przy użyciu stosownych materiałów, narzędzi i wyposażenia, oznaczony w kolumnie „Rodzaj egzaminu” symbolem (P).

Nr

Minimalny zakres wiedzy i umiejętności

Typ badania

1

Podstawowa wiedza w zakresie istotnych zagadnień dotyczących środowiska (zmiana klimatu, współczynnik ocieplenia globalnego), znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz odpowiednich aktów wykonawczych

T

2

Właściwości fizyczne, chemiczne i środowiskowe SF6

3

Stosowanie SF6 w urządzeniach elektroenergetycznych (izolacja i gaszenie łuku elektrycznego)

4

Jakość SF6 zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi

5

Podstawowa znajomość konstrukcji sprzętu elektroenergetycznego

6

Sprawdzanie jakości SF6

P

7

Odzysk SF6 i mieszanek gazowych z SF6 oraz oczyszczanie SF6

8

Przechowywanie i transport SF6

9

Obsługa urządzeń służących do odzysku SF6

10

Wiercenie niepowodujące wycieku gazu (w razie potrzeby)

11

Ponowne wykorzystanie SF6 i różne kategorie ponownego wykorzystania

12

Praca z otwartą komorą na SF6

13

Neutralizacja produktów rozpadu SF6

14

Obowiązki kontrolowania SF6 i prowadzenia dokumentacji wynikające z przepisów krajowych lub unijnych bądź też umów międzynarodowych

15

Ograniczenie wycieków i kontrole szczelności

16

Podstawowa wiedza dotycząca odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi. 01002701">

ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 305/2008

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Hitachi EU

Inicjatywa Hitachi Social Innovation Business korzysta z ponad 110 lat doświadczenia w obszarze technologii operacyjnych i ponad 60 lat doświadczenia w zakresie technologii informacyjnych. Wykorzystujemy do maksimum fizyczne i cyfrowe zasoby i rozwiązania, aby wspierać rozwój globalnego społeczeństwa w erze Internetu rzeczy. Skutecznie tworzymy społeczną, środowiskową i gospodarczą wartość dla naszych klientów, inspirując sensowne i praktyczne innowacje we wszystkich spółkach należących do Grupy Hitachi.

Hitachi w Europie

Grupa Hitachi w Europie to 150 odrębnych spółek, w ramach których pracuje 32 000 pełnych pasji pracowników z różnych kultur i środowisk, dbając o skuteczność operacji na Starym Kontynencie.

Dowiedz się więcej

23 krajach

Katalog europejski

Hitachi prowadzi działalność w 23 krajach europejskich. Skorzystaj z katalogu, aby dowiedzieć się, które spółki grupy działają w Twoim kraju.

Przejdź do katalogu

Nasza odpowiedzialność

Hitachi od samego początku wprowadza innowacje, które stawiają czoła wyzwaniom współczesnych społeczeństw

Zrównoważony rozwójDowiedz się więcej RecyklingDowiedz się więcej (język angielski)

Sprawdź, jakie materiały i informacje są dostępne dla Twojej lokalizacji

Produkty i Usługi

Przeglądaj dostępne produkty i usługi

Hitachi Global

 • O Grupie Hitachi
 • Przesłanie kierownictwa
 • Kodeks postępowania
 • O Hitachi, Ltd
 • Sieć globalna
Tożsamość Grupy Hitachi Relacje z inwestorami
 • Informacje finansowe
 • Informacje dotyczące akcji i obligacji
 • Biblioteka materiałów dot. relacji z inwestorami
 • Badania i rozwój
 • Informacje ogólne
 • Badania
 • Przegląd Hitachi
 • Projekt Hitachi
 • Najważniejsze wydarzenia związane z działalnością w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju
 • Działania w zakresie ochrony środowiska
 • Wizja
 • Raport dotyczący środowiska
 • Czasopismo techniczne Hitachi Review
 • Archiwum publikacji
 • Wydania specjalne
 • Studia Przypadków

  Informacje dotyczące konserwacji

  1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z konstrukcji folii zabezpieczającej
  2. Kupujący powinien niezwłocznie po montażu przykotwiczyć konstrukcję do podłoża i zabetonować próg co uchroni go przed przesunięciem lub oderwaniem od podłoża podczas silnych wiatrów
  3. Kupujący ma obowiązek pomalować farba nawierzchniowa konstrukcję zabezpieczając miejsca spawów i skręcania. Pomalowanie konstrukcji uchroni te elementy przed powstaniem korozji.
  4. Zawiasy należy zabezpieczyć co najmniej 3 razy w roku smarem maszynowym
  5. Dach konstrukcji należy odśnieżyć w okresie zimowym przystosowanym do tego narzędziem tak aby nie uszkodzić powłoki na dachu. Podczas usuwania śniegu z dachu należy stosować metody pracy, sprzęt i narzędzia zabezpieczające przed wypadkiem.
  6. Do mycia konstrukcji należy używać letniej wody z małą ilością nie agresywnego detergentu następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

  Informacje dotyczące konserwacji Hitachi Le42s605

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące konserwacji Hitachi Le42s605

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące konserwacji Hitachi Le42s605