Instalacja, montaż Bosch 1 687 001 664

Instalacja i montaż produktów Bosch 1 687 001 664 to prosty proces, który może być wykonany w domu bez konieczności wizyty serwisanta. Instalacja wymaga wykonania kilku kroków, takich jak podłączenie urządzenia do zasilania, podłączenie do systemu wodnego i zaprogramowanie parametrów instalacji. Po zakończeniu instalacji produkt może być używany do różnych celów, w tym do gotowania, prania i suszenia. Instalacja produktu Bosch 1 687 001 664 jest prosta i może być wykonana przez każdego, kto posiada podstawową wiedzę na temat tego typu urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, montaż Bosch 1 687 001 664

Materiał Partnera

Sprawność systemów przeciwpożarowych w budynkach jest warunkiem koniecznym do zapewnienia właściwej ochrony przebywającym w nich osobom, dlatego częstotliwość przeglądów gaśnic, hydrantów i innych elementów tych systemów jest ściśle określona przepisami prawa.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony ppoż budynków

Szczegółowe zalecenia i obowiązki dotyczące właściwej konserwacji systemów ppoż określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r. ) - wyjaśnia nasz rozmówca z firmy FIREWALL.

Polskie Normy dotyczące urządzeń ppoż i gaśnic

Zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Rozporządzenia, wszystkie urządzenia ppoż należy poddawać przeglądom stanu technicznego i konserwacji zgodnie z zasadami opisanymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń ppoż i gaśnic, a także odnośnej dokumentacji i poszczególnych instrukcjach obsługi.

Polskie Normy dotyczące konserwacji hydrantów

Przeglądy sprzętu ppoż, a więc m. in. gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, należy przeprowadzać w terminach wskazanych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Dodatkowo raz na 5 lat należy wykonać próbę ciśnieniową na maksymalne ciśnienie robocze węży będących wyposażeniem hydrantów wewnętrznych. Wszystkie szczegóły w kwestii takich badań opisuje Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Każdy przegląd systemów przeciwpożarowych powinien być udokumentowany odpowiednim protokołem, który stwierdza poziom sprawności sprawdzanych urządzeń. Weryfikacja sprawności gaśnic, agregatów i hydrantów, a także zabiegi konserwacyjne i naprawcze muszą być każdorazowo poddawane legalizacji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

  • 0. 0
  • 0

Przeczytaj także

Aby winda mogła działać prawidłowo, konieczne jest prowadzenie regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych, które są w stanie w porę wykryć nieprawidłowości mogące powodować zagrożenie dla jej użytkowników. Jak często należy prowadzić tego rodzaju czynności?

Regularna kontrola sprawności wind oraz dźwigów innego rodzaju jest kluczowa, zarówno z uwagi na bezpieczeństwo i komfort, jak i również ewentualne spore koszty dotyczące niewykrytych w porę usterek, które z małego problemu mogą zmienić się w spory wydatek.

Głównym dokumentem, który wskazuje częstotliwość prowadzenia przeglądów i konserwacji wind, jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten wskazuje, że osobą odpowiedzialną za sprawność windy jest konserwator, a także określa terminy prowadzenia danych czynności.

Terminy przeglądów i konserwacji

Zgodnie z przepisami każda winda powinna być poddawana przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż raz na miesiąc. Wtedy też należy przeprowadzić podstawowe prace konserwacyjne, na przykład smarowanie czy regulację jej elementów. Dodatkowo także wskazane jest wykonanie generalnej rewizji ogólnej dźwigu raz na pół roku. Oczywiście, wszystkie czynności muszą być także dokumentowane.

Raz na rok z kolei winda musi być poddana badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Wtedy specjalista posiadający uprawnienia UDT sprawdza dokładnie wszystkie elementy bezpieczeństwa urządzenia – jeżeli winda przejdzie badanie pozytywnie, wtedy oznaczana jest odpowiednią naklejką. Gdy zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, w takiej sytuacji wskazuje on na konieczne czynności wraz z terminem, do którego muszą być one wykonane.

Komu zlecić wykonanie prac?

Generalnie w sytuacji, gdy winda jest nadal na gwarancji, najlepiej korzystać z usług wykonawcy – często zmiana realizatora prac może skończyć się zakwestionowaniem gwarancji i sporymi kosztami w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie gwarancyjnej.

Z kolei wtedy, gdy gwarancja na windę już się zakończyła, można również skorzystać z usług innych firm świadczących usługi we wspomnianym zakresie, zależnie od swoich indywidualnych oczekiwań, wśród których często na pierwszym miejscu znajduje się cena. Należy jednak pamiętać o tym, aby wybierać wsparcie ekspertów z doświadczeniem, aby mieć pewność, że przegląd i konserwacja zostały wykonane zgodnie z przepisami i tym samym winda będzie bezpieczna dla jej użytkowników.

Jeżeli szukasz specjalistów w zakresie konserwacji i przeglądów wind w Krakowie, wybierz firmę KRAKDŹWIG, która od lat specjalizuje się w realizacji dźwigów i wind w Krakowie i Małopolsce. Posiada także oddziały w Tarnowie oraz Kielcach. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia UDT do prowadzenia przeglądów oraz do prac remontowo-montażowych oraz serwisowych. Usługi firmy KRAKDŹWIG dostępne są przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7894131, faks 032 2526727, 7894001-02.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www. csk. katowice. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE WYKONYWANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATURY MEDYCZNEJ FIRMY GE ORAZ SIEMENS.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatów firmy GE oraz Siemens znajdujących się na terenie SPCSK ŚUM w Katowicach. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):50. 42. 00. 00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:a) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńb) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówieniad) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego2. Wykażą się zrealizowaniem bądź realizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonaniem usług w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji lub napraw:- dotyczy części 1: tomografów komputerowych wyprodukowanych przez GE o wartości co najmniej 50. 000 zł i aparatów USG wyprodukowanych przez GE o wartości co najmniej 10. 000 zł- dotyczy części 2: sprzętu RTG wyprodukowanego przez Siemens o wartości co najmniej 50. 000 zł3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z sumą gwarancyjną:- dotyczy części 1: na jedno zdarzenie nie mniejszą niż 3. 163. 950zł i na wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 3. 463. 950 zł- dotyczy części 2: na jedno zdarzenie nie mniejszą niż 1. 568. 834, 08zł, na wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1. 870. 963, 47 zł.4. Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające fakt, iż osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej dwóch inżynierów serwisowych - odbyli szkolenie autoryzowane przez producenta urządzenia uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatów wyszczególnionych - stosowanie do oferowanej części przedmiotu zamówienia - w załącznikach nr 1. 1 lub/i 1, 2. Dopuszcza się certyfikaty potwierdzające ukończenie takiego szkolenia zarówno w Polsce jak i zagranicą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2. wykaz - załącznik nr 3 do siwz - wykonanych, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech 3 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w zakresie określonym w pkt. V. 2 siwz.3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie określonym w pkt. 3 siwz.4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował w zakresie określonym w pkt. 4 siwz.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3. 1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice ul. Medyków 14,Dział Zamówień Publicznych i Umów. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14. 12. 2009 godzina 10:00, miejsce: SP Centralny Szpital Kliniczny im. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatów firmy GE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatów firmy GE.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50. 00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatów firmy Siemens.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatów firmy Siemens.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Instalacja, montaż Bosch 1 687 001 664

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, montaż Bosch 1 687 001 664

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, montaż Bosch 1 687 001 664