Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u

Instrukcja łatwej konfiguracji Epson EB L1050U jest łatwa do zrozumienia i pozwala na szybką i łatwą instalację drukarki w miejscu pracy lub domu. Instrukcja zawiera informacje na temat konfiguracji i ustawień drukarki, a także instrukcje dotyczące włączania i wyłączania drukarki. Instrukcja zawiera również instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, w tym sterowników i aplikacji Epson. Instrukcja łatwej konfiguracji Epson EB L1050U również zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji sieci Wi-Fi i różnych funkcji drukarki. Instrukcja zawiera wszystko, co niezbędne do w pełni wykorzystania możliwości drukarki Epson i jej zastosowanie w pracy lub w domu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

Projektor instalacyjny 3LCD

Ten bezobsługowy projektor laserowy z wymiennymi obiektywami sprawdza się idealnie w instalacjach wymagających dużych i szczegółowych obrazów.

Projektor EB-L1050U powstał z myślą o dużych przestrzeniach. Cechuje się jasnością wynoszącą 5500 lumenów, dostarczając szczegółowy i ostry obraz. Nowy projektor jest kompatybilny z 12 obiektywami, co pozwala na pracę w różnych instalacjach. Nowy model pracuje z rozdzielczością WUXGA połączoną z funkcją optymalizacji 4K jak również charakteryzuje się kontrastem wynoszącym 2000:1.

Niższy poziom hałasu wentylatora sprawiają, że idealnie pasuje do różnych środowisk: od atrakcji dla odwiedzających po sale wykładowe, muzea i sale konferencyjne.

Projektor jest dostępny bez obiektywu, co zapewnia użytkownikowi szeroki wybór opcjonalnych obiektywów. To elastyczne podejście, a nie sztywna oferta, pozwala użytkownikowi dopasować najbardziej odpowiedni obiektyw do danego scenariusza. Dostępnych jest 12 wymiennych obiektywów Epson, obejmujących projekcję krótkiego lub długiego rzutu. Epson zapewni również pakiet wielofunkcyjny z obiektywem ELPLM08 dla tych, którzy potrzebują kompletnego, gotowego do użycia rozwiązania projekcyjnego.

Projektor zapewnia imponującą jakość obrazu laserowego i tworzą bogate kolory, wysoki kontrast, wyraźne biel, zdefiniowane szczegóły cieni i głęboką czerń. Osiąga się to dzięki rozdzielczości WUXGA, wzmocnieniu 4K, technologii źródła światła laserowego, do 7000 lumenów, wysokiej CLO, technologii 3LCD i natywnemu kontrastowi 2000: 1.

Instalacja jest łatwa, a jego niezawodność w zakresie dopasowania oznacza, że ​​można go bez problemu ustawić nawet w trudno dostępnych miejscach. Korzystarównież z elastyczności instalacji 360 stopni i jest cichszy i lżejszy niż w poprzedniej serii. Po zamontowaniu ten projektor

Ten przystępny projektor instalacyjny z wymiennymi obiektywami i jakością obrazu laserowego jest sprzedawany „bez obiektywu”, aby umożliwić użytkownikowi wybór najbardziej odpowiedniego obiektywu z szerokiej oferty firmy Epson. Dzięki uniwersalnym opcjom instalacji, niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji oraz nowoczesnej i kompaktowej konstrukcji ten projektor laserowy może być stosowany w wielu różnych obiektach.

Najwyższa jakość obrazu

Projektor EB-L1050U wyświetla czystą biel, żywe szczegóły, głęboką czerń, wyraźne cienie i obrazy o wysokim kontraście.

Uniwersalność zastosowań

Kompaktowa, dyskretna konstrukcja projektora sprawia, że będzie doskonale pasować do większości wymagań. Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni i technologia kompensacji pochylenia sprawiają, że można wyświetlać obraz w dowolnym kierunku.

Wymienne obiektywy

Podobnie jak określone warunki dyktują wybór najbardziej odpowiedniego obiektywu do kamery, tak samo jest w przypadku różnych sytuacji projekcyjnych. Dlatego właśnie opracowaliśmy projektor, który można wyposażyć w różne obiektywy. Dostępnych jest 11 wymiennych obiektywów firmy Epson, zapewniających projekcję od krótkiego do długiego rzutu.

Niezawodność

Firma Epson opracowała serię projektorów laserowych z bezobsługowym źródłem światła, które po zainstalowaniu nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.

Kluczowe cechy

Brak konieczności konserwacji: Pasuje niemal wszędzie. Swoboda projekcji w zakresie 360 stopni.

Obsługa obiektywów: Współpraca z szerokim wyborem obiektywów wymiennych firmy Epson

Udoskonalona konstrukcja: Prosta, kompaktowa i dyskretna konstrukcja. Wersja w kolorze białym.

Jakość obrazu: 5500 lumenów, optymalizacja 4K, CLO, 3LCD, natywny współczynnik kontrastu 2000:1

Pomoc techniczna: Gwarancja na 5 lat lub 20 000 godzin pracylaserowy nie wymaga konserwacji przez 20 000 godzin. 

Dane techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SKU: V11H942940

Technika

System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0, 76 cal z C2 Fine

Obraz

Natężenie światła barwnego

5. 500 lumen- 3. 850 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15. 4

Natężenie światła białego

5. 500 lumen - 3. 850 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej

5. 500 lm

Natężenie światła białego w orientacji pionowej

Rozdzielczość

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

High Definition

Optymalizacja 4K

Współczynnik proporcji obrazu

16:10

Stosunek kontrastu

Over 2. 500. 000: 1

Native Contrast

2. 000: 1

Źródło światła

Laser

20. 000 Godziny Durability High, 30. 000 Godziny Durability Eco

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 45 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

Odwzorowanie kolorów

do 1, 07 mld kolorów

Układ optyczny

Stosunek projekcji

0, 35 - 10, 11:1

Zoom

Motorized, Factor: 1 - 1, 6

Przesunięcie soczewki

Z silnikiem - Pionowo ± 67%, poziomo ± 30%

Rozmiar projekcji

50 cale - 1. 000 cale

Odległość projekcyjna, system szerokokątny

1, 5 m - 31, 6 m ( 50 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system Tele

2, 5 m - 50, 4 m ( 50 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego

1, 7 - 2, 3

Odległość ogniskowa

24 mm - 38, 2 mm

Fokus

Zmotoryzowane

Złącza

Przyłącza

USB 2. 0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (2x), Wejście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, Wejście BNC, HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wyjście VGA, HDMI (HDCP 2. 2), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802. 11b/g/n (WiFi 4) (opcja)

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Optymalizacja 4K, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pamięć pozycji obiektywu

Tryby kolorów

Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

Projector control

via: AMX, Crestron (sieć), Extron

Informacje ogólne

Zużycie energii

345 W, 252 W (tryb ekonomiczny), 0, 5 W (w trybie czuwania)

Odprowadzanie ciepła

1. 173 BTU/hour (max)

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

545‎ x 436 x 164 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

16, 9 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 34 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)

Temperatura

Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu.

W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.

Opcje

Filtr powietrza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Nadajnik HDBaseT, Zestaw mocowania sufitowego MB22, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Zawartość zestawu

Instrukcja na płycie CD, Pokrywa kabli, Pokrywa obiektywu, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami

Rodzaj pokoju / zastosowanie

Sala konferencyjna, Duże sale konferencyjne / audytoria, Mapowanie projekcji, Wynajem / organizacja imprez, Reklamy wizualne / sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne

Ustawienie

Mocowane na suficie, Biurkowe

Kolor

Biały

Inne

Gwarancja

60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 20. 000 h

Podczas targów ISE2019 Epson zaprezentował nową linię laserowych projektorów 4K, 3LCD.

Projektory EB-L1075U, EB-L1070U i EB-L1050U powstały z myślą o dużych przestrzeniach. Cechują się jasnością wynoszącą do 7000 lumenów, dostarczając szczegółowy i ostry obraz. Nowe projektory są kompatybilne z 12 obiektywami, co pozwala na pracę w różnych instalacjach. Domyślna konfiguracja nowych urządzeń nie zawiera obiektywów, lecz Epson z myślą o użytkownikach poszukujących uniwersalnego rozwiązania oferuje zestaw, w którym znajdziemy oprócz projektora obiektyw ELPLM08. Nowe modele pracują z rozdzielczością WUXGA połączoną z funkcją optymalizacji 4K jak również cechują się kontrastem wynoszącym 2000:1.

AVI On-Line

Darmowa elektroniczna prenumerata

Zaloguj się, lub jeśli nie masz konta na portalu – Zarejestruj się – aby uzyskać darmowy dostęp do elektronicznej prenumeraty.

Prenumerata papierowa

Prenumerata roczna wydanie papierowe Magazyn AVIntegracje dedykowany specjalistom branży systemów zintegrowanych, architektom i entuzjastom inteligentnych domów. Na łamach magazynu prezentowane są zrealizowane projekty, kulisy powstawania nowych instalacji, a także rozmowy z najważniejszymi postaciami rynku integracyjnego i porady wiodących ekspertów branży.

Zainteresowały Cię nasze materiały?

Zapisz się do newslettera

Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u