Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le

Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le jest przydatnym narzędziem, które umożliwia programowanie i konfigurację urządzenia 3m Akt170le. Instrukcja wprowadzania programu zawiera informacje dotyczące programowania sterowników PLC, wyboru odpowiednich funkcji, konfigurowania wejść/wyjść i przesyłania kodu do urządzenia. Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le może być używana do wprowadzenia programu do sterownika PLC, jak również do konfiguracji i monitorowania działania urządzenia. Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le jest używana w połączeniu z programem 3m Akt170le. Program ten zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania i programowania urządzenia 3m Akt170le.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le

Najważniejsze cechy programu Rewizor GT

 • Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.
 • Dostosowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 • Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
 • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont oraz definicji sprawozdań finansowych.
 • Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.
 • Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont za pomocą technologii InsTYNKT i wiele innych usprawnień.
 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne lub kwartalne.
 • Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji).
 • Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.
 • Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych.
 • Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.
 • Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
 • Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się dużym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.
 • Nowoczesne rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana parametryzacja list, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
 • Intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).
 • Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

Plan kont i kartoteki powiązane

 • Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.
 • Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).
 • Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy tylko kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych w/w kartotekach stałych.
 • Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do wykorzystania w zestawieniach własnych).
 • Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.
 • Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów oraz grup towarowych.
 • Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.
 • Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.
 • Automatyczne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).
 • Elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja Elementy kartoteki).
 • Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do automatycznego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.
 • Precyzyjne wyszukiwanie (F7) i filtrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z wykorzystaniem technologii InsTYNKT.
 • Wygodny informator o koncie, zawierający informacje o zapisach na koncie, stanie konta oraz o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.
 • Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.
 • Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.
 • Ewidencje księgowe

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna liczba rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).
 • Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 dostępnych kolumn).
 • Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu lub wg całości dekretu.
 • Obsługa kont przeciwstawnych - tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.
 • Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.
 • Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).
 • Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.
 • Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.
 • Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).
 • Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).
 • Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta oraz definicji rejestru księgowego).
 • Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.
 • Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).
 • Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: za pomocą listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców dodatkowo wg Instynktu, symbolu lub NIP-u kontrahenta.
 • Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.
 • Możliwość dowolnego poprawiania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.
 • Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w momencie ich księgowania.
 • Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).
 • Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.
 • Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).
 • Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.
 • Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów "nieciężarowych".
 • Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów "nieciężarowych".
 • Możliwość wykonywania typowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.
 • Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).
 • Finanse i rozrachunki

 • Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.
 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu.
 • Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.
 • Automatyczna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu - automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie - operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 • Automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.
 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 • Automatyczne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Dostępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.
 • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz automatycznie podczas wprowadzania dekretów księgowych.
 • Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.
 • Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT lub Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.
 • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 • Pełna historia rozrachunków - możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
 • Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).
 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
 • Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.
 • Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1. 03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.
 • Środki trwałe

 • Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.
 • Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP.
 • Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek filtrowanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.
 • Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) oraz amortyzacji (AM).
 • Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.
 • Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej oraz możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. amortyzacja jednorazowa).
 • Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.
 • Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.
 • Możliwość automatycznego zadekretowania wszystkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.
 • Import i dekretacja kontekstowa

 • Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT, mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) lub dekretacji kontekstowej (wywoływanej z poziomu modułówRewizora GT).
 • Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.
 • Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.
 • Możliwość wykorzystania w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) oraz definiowanych przez użytkownika (uzupełnianych w trakcie dekretacji lub importu).
 • Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji jednocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.
 • Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT oraz magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy lub banku (odpowiednio dla dokumentów kasowych i bankowych).
 • Możliwość powielania schematów importu.
 • Możliwość dekretacji kontekstowej dostępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty oraz modułu specjalnego Dokumenty do dekretacji.
 • Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna oraz dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).
 • Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji przeznaczony dla firm pracujących jednocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może przeglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.
 • Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu możliwa tylko przez wycofanie dekretacji przez księgowego.
 • Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność przeznaczona dla biur rachunkowych).
 • Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów podczas odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu lub wg NIP-u.
 • Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.
 • Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa warianty: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców oraz oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.
 • Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej za pomocą klawisza F7.
 • Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe lub progresywne rozliczanie z podatku dochodowego) oraz danych do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, wybór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).
 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS oraz Inne.
 • Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one wykorzystywane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.
 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.
 • Deklaracje

 • Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.
 • Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.
 • Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).
 • Dla odpowiednich deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.
 • Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych w kartotece Instytucji.
 • Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.
 • Zaawansowana funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji lub raportów (Parametry-Wersje deklaracji).
 • Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA oraz DRA. Źródłem danych są składki dla wspólników, oraz składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (Parametry-Dane podmiotu).
 • Sprawozdania finansowe i zestawienia

 • Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.
 • Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy) oraz raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).
 • Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.
 • Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.
 • Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) lub przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).
 • Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.
 • Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.
 • Ponad 40 standardowych zestawień dostępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny oraz raporty z ewidencji VAT.
 • Możliwość tworzenia i podłączania zestawień własnych poprzez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie lub wczytać z pliku.
 • Możliwość podłączania własnych zestawień typu COM.
 • Możliwość podłączania zestawień własnych typu XML.
 • mikroGratyfikant GT
 • Osobny program dołączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.
 • Możliwość podłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.
 • Ewidencja umów o pracę oraz generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.
 • Możliwość drukowania przelewów do wypłat.
 • Ewidencja umów cywilnoprawnych oraz generowanie na ich podstawie rachunków.
 • Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.
 • Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.
 • Możliwość elastycznego definiowania składników płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.
 • Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT - tworzenie dekretów księgowych.
 • Pozostałe cechy

 • Rozbudowane parametry i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
 • Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.
 • Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8. 5 i wiele innych.
 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
 • Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych firmy InsERT: Rewizora 3 (EURO), Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia danych do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje tylko Subiekt GT, a więc z formą księgowości "nieokreślona").
 • Możliwość usunięcia danych Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń dane Rachmistrza GT oraz Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).
 • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

 • OBSŁUGA BIURA PL+
  Prowadzenie sekretariatu, obsługa korespondencji

  Obsługa Biura PL+ to przede wszystkim:

  • program do obsługi firmy
  • program do obsługi sekretariatu
  • program do obsługi korespondencji w firmie
  • program do obsługi biura
  • zarządzanie korespondencją: dziennik korespondencji i obsługa korespondencji firmowej
  • książka nadawcza / książka korespondencji
  • Rejestr faktur / Rejestr dokumentów

  Zastosowanie programu

 • Codzienne życie firmy: zgłaszanie usterek, składanie zamówień na artykuły biurowe, kontrola wizyt
 • Obsługa korespondencji poprzez dzienniki korespondencji, książka adresowa, rejestr kontrahentów, drukowanie książki nadawczej
 • Planowanie wydarzeń takich jak spotkania, zadania do wykonania, rezerwacja zasobów
 • Ewidencja kluczy i dokumentów, dostępnych zasobów takich jak rzutniki, laptopy, telefony komórkowe
 • Kontrola działań w firmie dzięki zarządzaniu kluczami, rejestrowi usterek i zamówień, książce odwiedzin
 • Ewidencja telefonów i faktur, przypominanie o terminie końca umowy, terminie płatności
 • Kilka słów o programie:

  Przy pomocy programu będziesz tworzyć listę usterek zauważonych i zgłoszonych przez pracowników,wydrukujesz ich zestawienie i przekażesz pracę konserwatorowi.W szybki sposób skontrolujesz czy naprawy zostały zrealizowane w terminie

  Program ułatwi Ci organizowanie codziennego życia firmy. W łatwy sposób zaplanujesz spotkanie,sprawdzisz dostępność i zarezerwujesz salę, rzutnik na wskazany dzień. Zapiszesz w terminarzu zadaniado wykonania, np "

  zarezerwować hotel do końca tygodnia".Otrzymasz pełną kontrolę nad firmową korespondencją dzięki rozbudowanym

  dziennikomkorespondencji z wielopoziomowymi filtrami takimi jak zakres dat, numer korespondencji,symbol sprawy której wiadomość dotyczy, status wiadomości. W łatwy sposób wydrukujeszksiążkę nadawczą zamiast mozolnie wypełniać poszczególne rubryki ręcznie dzięki czemu zaoszczędziszmnóstwo czasu.Moduł

  ewidencji telefonów i umów umożliwi kontrolę terminu końca umowy z operatoremtelekomunikacyjnym jak też okaże się nieoceniony gdy Twój pracownik zapomni kodu PIN.Nie chcesz przeoczyć

  terminu płatności za fakturę? lub też miećpewność, że dany dokument jest gdzieś w firmie? Skorzystaj z modułu Rejestru faktur przychodzących.Twoja

  firma stanie się bezpieczniejsza dzięki prowadzeniu książki wiztytoraz ewidencji kluczy i kart dostępu. W szybki sposób możesz zorientować się kto i kiedy odwiedziłnaszą firmę lub który pracownik posiada dostęp do wskazanych pomieszczeń.POBIERZ DEMO

  Pisali o nas

  Najważniejsze funkcje:

 • Dziennik korespondencji przychodzącej / wychodzącej
 • Drukowanie książki nadawczej
 • Rejestr składanych przez pracowników zamówień np. na artykuły biurowe
 • Rejestr dokumentów i przypominanie o końcu umow
 • Organizer spotkań, rezerwacja zasobów (sal, rzutników, laptopów)
 • Zarządzanie kluczami i kartami dostępu
 • Rejestr faktur i przypominanie o terminie płatności
 • Rejestr wizyt oraz lista gości odwiedzających firmę
 • Lista zadań do wykonania
 • Ewidencja i kontrola zgłaszanych usterek oraz ich napraw
 • Książka adresowa, rejestr kontrahentów
 • Uniwersalny terminarz do planowania dowolnych wydarzeń
 • Kilkanaście różnorodnych raportów, zestawień
 • Eksport tabel do arkuszy. CSV
 • Możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
 • Administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
 • Nieograniczona ilość danych
 • Wieczysta licencja na użytkowanie programu
 • ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
 • Czytaj więcej:

 • Zobacz umowę licencyjną
 • Zobacz kto kupił nasz program
 • Brakuje Ci jakiejś funkcji w programie?

  Zamów oprogramowanie:

  Atrakcyjne rabaty

  2 licencje: -20%, 5 licencji: -30%, 10 licencji: -50%
  Rabat przyznawany automatycznie po zmianie ilości w koszykuOprogramowanie sprzedawane w formie elektronicznej
  Do pobrania w przeciągu 4 miesięcy od zakupu


  Zamów Główny program:

  Zamów Dodatki:

  Zamów Zestaw:

  CO KUPUJESZ:

  • Program w wersji elektronicznej do pobrania w dziale [Konto użytkownika].
  • Wieczystą licencję na użytkowanie.
  • Płacisz raz, używasz bezterminowo.
  • Nieograniczona ilość elementów, korespondencji...
  • Pomoc techniczną email i aktualizacje przez 4 miesiące.
  • Możliwość pracy w sieci (po zakupie większej ilości licencji).
  • GRATIS: Asystent Zadań PL+ i Druki Biurowe PL+ [więcej tutaj].
  • POZOSTAŁE ZASADY:

   • WAŻNE: Program będzie dostępny do pobrania przez 4 miesiące od daty zakupu lub tak długo,jak długo posiadasz ważną usługę [Pomocy technicznej email i aktualizacji].
   • Przeczytaj szczególowo o [zasadach dostawy].
   • Program pobierzesz, a licencję odczytasz w dziale [
   • Dokument zakupu wysłany zostanie na wskazany adres email.
   • Ważna usługa [Pomocy technicznej email i aktualizacji] uprawnia do pobierania oprogramowania.
   • Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
    Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu

    Zdalne nauczanie

    Śruba ściągacza cz. 1

    Instrukcja BHP dla tokarzyRegulamin pracowni obróbki skrawaniem tokarkiPodstawy programowania układów CNCŚruba ściągacza cz. 2Instrukcja załączania i wyłączania tokarkiSINUMERIK 802D - definicja przyciskówWzór pulpituInstrukcja podstaw toczenia powierzchni czołowychInstrukcja mocowania i pomiaru narzędzi na tokarceŁożysko ślizgowe cz. 1Instrukcja ustalania punktu zerowegoInstrukcja wprowadzania programu na tokarce

    Możliwość komentowania została wyłączona.

  Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja wprowadzania programu 3m Akt170le