Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900

Podręcznik szybkiego startu i instalacji urządzenia Electrolux Euc2900 zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, które są niezbędne do skutecznego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o sposobie instalacji urządzenia oraz szereg wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji. Podręcznik zawiera również informacje o wszystkich opcjach i funkcjach dostępnych w urządzeniu, a także instrukcje dotyczące zmiany jego ustawień. Dzięki temu podręcznikowi łatwo i szybko można skonfigurować i uruchomić urządzenie Electrolux Euc2900.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFC60640X. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFC60640X, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFC60640X. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFC60640X tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFC60640X

Strona: 1

60 electrolux UWAGI I SUGESTIEPLMontaż• Producent nie ponosi żadnej odpowie-dzialności za szkody powstałe w wynikuniewłaściwego i niezgodnego z zasada-mi techniki montażu.• Minimalna odległość bezpieczeństwapomiędzy płytą kuchenną a okapemmusi wynosić 650 mm (niektóre modelemogą być instalowane na niższej wyso-kości, patrz paragrafy dotyczące usta-wienia oraz instalacji).• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycz-nej odpowiada danym umieszczonymna tabliczce znamionowej wewnątrzokapu.• W przypadku urządzeń klasy Ia należysię upewnić, czy domowa instalacjaelek-tryczna gwarantuje prawidłoweuziemienie.• Podłącz okap do wlotu otworu wycią-gowego za pomocą rury o średnicyrównej lub większej niż 120 mm. Trasarury powinna być możliwie najkrótsza.• Nie podłączaj okapu do przewodówodprowadzających spaliny (z kotłów,komin-ków, itp. ).• Jeżeli w pomieszczeniu używane są za-równo okap jak i urządzenia nie zasilaneenergią elektryczną (na przykład urzą-dzenia na gaz), należy zapewnić od-po-wiednią wentylację pomieszczenia.Jeżeli w kuchni nie ma wywietrznikówza-pewniających dopływ świeżego po-wietrza, należy je wykonać.Użytkowanie• Okap został zaprojektowany wyłączniedo użytku domowego, do neutralizacjiza-pachów kuchennych.• Nie wolno używać okapu do innych ce-lów.• Nie pozostawiaj wolnego ognia o dużejintensywności pod załączonym oka-pem.• Reguluj zawsze płomienie tak, aby nie wy-dostawały się one po bokach garnków.• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru pod-czas ich użytkowania: przegrzany olejmo-że się zapalić.• Niniejsze urządzenie nie może być uży-wane przez osoby (w tym dzieci) niepeł-nosprawnie fizycznie lub umysłowo orazprzez bez doświadczenia lub wiedzy natemat jego działania, operatorzy powinnizostać poinstruowani i skontrolowani wekwestii obsługi urządzenia przez osobyodpowiedzialne za jego bezpieczeństwo.• Dzieci powinny być nadzorowane, abyupewnić się że nie bawią się urządze-niem.Konserwacja• Przed przystąpieniem do dowolnej czyn-ności konserwacyjnej należy wyłączyćokap z sieci elektrycznej, wyciagającwtyczkę lub wyłączając wyłącznik gówny.• Wykonuj skrupulatną i częstą konserwa-cję filtra zgodnie z podanym opi-sem(Nie-bezpieczeństwo pożaru).• Powierzchnie okapu wystarczy czyścićwilgotną szmatką i neutralnym płynem domycia.Symbol na produkcie lub na opa-kowaniu oznacza, że produktu tego niemożna traktować jak zwykłych odpadów,ale należy go zawieźć do punktu zajmu-jącego się likwidacją urządzeń elektrycz-nych i elektronicznych. Likwidując pro-dukt w sposób właściwy, przyczyniasz siędo zapobiegania ewentualnym ujemnymwpływom na środowisko i na zdrowieludzi, które mogłyby powstać w wynikuniewłaściwej jego likwidacji. Szczegółoweinformacje na temat recyclingu tego pro-duktu uzyskasz w urzędzie miasta/gminy,lokalnych instytucjach zajmujących sięlikwidacja odpadów lub w sklepie, w któ-rym kupileś produkt.UWAGI I SUGESTIE

Strona: 2

62 electrolux WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNECzęści składoweOdn. Ilość Części składowe produktu1 1 Korpus okapu składający się z:Elementów sterowania, oświetle-nia, dmuchawy, filtrów2 1 Komin teleskopowy składającysię z2. 1 1 Górnej sekcji2. 2 1 Dolnej sekcji9 1 Kołnierz redukcyjny ř 150-120mm10 1 Przepustnica ř 15014. 1 2 Przedłużka złącza wylotu powie-trza15 1 Złącze wylotu powietrzaOdn. Ilość Części instalacyjne7. 2. 1 2 Wsporniki mocowania górnejsekcji komina teleskopowego7. 3 1 Podparcie złącza wylotu powie-11 6 Kołki do ściany12a 6 Śruby 4, 2 x 44, 412c 6 Śruby 2, 9 x 9, 5Ilość Dokumentacja1 Podręcznik obsługi������� ����� ��������

Strona: 3

INSTALACJA electrolux 63INSTALACJA• Zaznaczyć punkt odniesienia tak, jakna rysunku, w odległości 116 mm odpionowej linii, 330 mm ponad linią po-ziomą.• Powtórzyć ten krok z drugiej stronylinii.• Wywiercić otwory o średnicy 8 mm wewszystkich zaznaczonych punktach.• Umieścić kołki rozporowe 11 w wy-wierconych otworach.• Zamontować dolny wspornik 7. 1przy użyciu załączonych wkrętów 12a(4, 2 x 44, 4).• Zamontować górny wspornik 7. 1oraz podporę łącznika odpływu po-wietrza 7. 3 przy użyciu dwóch załą-czonych wkrętów 12a (4, 2 x 44, 4).• Włożyć dwa załączone wkręty 12a(4, 2 x 44, 4) do otworów montażo-wych korpusu okapu, zostawiającprzerwę wielkości 5-6 mm pomiędzyścianą, a łebkiem wkrętu.Wiercenie w ścianie i montowa-nie wspornikówOznaczanie ściany:• Na ścianie, na której okap ma zostaćzamontowany, w jego osi, należy na-rysować pionową linię aż do sufitu lubdo wymaganej wysokości.• Następnie narysować linię poziomąna wysokości 650 mm ponad płytąkuchenną.• Umieścić wspornik 7. 1 na ścianietak, jak na rysunku, w odległości 1-2mm od sufitu lub innego ograniczeniaod góry, wyrównując środek (nacięcie)z pionową linią.• Zaznaczyć na ścianie miejsca wierce-nia otworów.tak, jak na rysunku, w odległości Xmm poniżej pierw-szego wspornika(X= wysokość górnej części osłonyprzewodu kominowego), wyrównującśrodek (nacięcie) z pionową linią.�������������

Strona: 4

64 electrolux INSTALACJAMontaż korpusu okapu• Przed przystąpieniem do montażu korpusu,należy dokręcić dwa wkręty Vr znajdującesię w jego punk-tach montażowych.• Zawiesić korpus okapu na wkrętach 12a.• Dokręcić wkręty wspomagające 12a.• Wyregulować wkręty Vr w celu wypoziomo-wania korpusu okapu.Wylot Powietrza – Wersja Z Wycią-giemPrzy instalacji w wersji z wyciągiem należypodłączyć okap do przewodu rurowego wy-lotowego za pomocą sztywnej lub giętkiej ruryo średnicy 150 lub 120 mm, według decyzjimontera.Podłączenie rury o ø 150 mm• Nałóż kołnierz o średnicy 150 10 na wylotkorpusu okapu.• Zamocuj rurę odpowiednimi opaskami zaci-skowymi. Potrzebnych do tego elementównie ma w wyposaże-niu.Podłączenie rury ø 120• Aby podłączyć rurę o średnicy 120 mm,nałóż koł-nierz redukcyjny 9 na wcześniejzamontowany koł-nierz o ø 150 10.• W obydwóch przypadkach wyjmij ewentu-alne filtry węglowe pochłaniające zapachy.Praca W Trybie Recyrkulacji• Następnie włożyć części przedłużenia łącz-nika 14. 1 po bokach łącznika 15.• Włożyć złączkę 15 do elementu podtrzy-mującego 7. 3 i przy-kręcić ją przy pomocyśruby.• Upewnić się, że odpływ części przedłużenia14. 1 jest pionowo i poziomo wyrównany zotworami wentylacyjnymi osłony ko-mina.• Podłączyć łącznik odpływu powietrza 15 doodpływu korpusu okapu za pomocą giętkiejbądź sztywnej rury o średnicy 150 mm. Wy-bór opcji należy do montażysty.• Upewnić się, że filtry węglowe zostały za-montowane.

Strona: 5

UŻYTKOWANIE electrolux 65Podłączenie Elektryczne• Podłącz okap do sieci zasilania za po-mocą wtyczki dwubiegunowej z roz-warciem styków – minimalnie 3 mm.• Wyjmij filtry tłuszczowe (patrz par.„Konserwacja”) i upewnij się, czywtyczka przewodu zasilania jest pra-widłowo włożona do gniazda wtycz-kowego oka-pu.Montaż osłony przewodu komi-nowegoCzęść górna• Należy delikatnie odgiąć boki częściosłony i zaczepić je o wsporniki 7. 1,upewniając się, że zostały dobrzeosadzone.• Przymocować boki do wspornikówużywając 4 załą-czonych wkrętów12c (2, 9 x 9, 5).• Upewnić się, że otwory osłony są wy-równane z od-pływami powietrza.Część dolna• Delikatnie odgiąć boki osłony i zacze-pić je pomiędzy jej górną częścią, aścianą, upewniając się, że zostały do-brze osadzone.• Zamontować dolną część do korpusuokapu, używając 2 załączonych wkrę-tów 12c (2, 9 x 9, 5).UŻYTKOWANIEOkap można włączyć poprzez wciśnię-cie bezpośrednio na wybranej szybko-ści, bez konieczności uprzedniego wy-bierania przycisków 0/1� �� �� �� �� �� �

Strona: 6

66 electrolux UŻYTKOWANIESterowaniedotykoweFunkcje podstawowe Wskaźniki świetlneFunkcja podwójnaL Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza systemoświetlenia.Sterowanie dotykoweniepodświetloneŚwiatła wyłączonePo przytrzymaniu przez 2 sekundy, system oświetleniauruchamia się w trybie „courtesy light”. Żarówki sązasilane zredukowaną mocą około 5 W. Funkcjęmożna wyłączyć, przytrzymując sterowanie dotykoweprzez 2 sekundy lub naciskając je w celu powrotudo normalnego trybu oświetlenia. W trybie „courtesylight” sterowanie dotykowe nie jest podświetlone.podświetloneŚwiatła włączoneŚwiatło CourtesywłączoneT1 Po naciśnięciu silnik jest wyłączany niezależnie odustawionej szybkościSilnik włączonySilnik wyłączonyT2 Wybranie pierwszej szybkości silnika.Sterowanie dotykowe podświetloneT3 Krótkie naciśnięcie powoduje wybranie drugiej szybkościsilnika.Druga szybkość włączonaPo przytrzymaniu przycisku sterowania dotykowegoprzez 2 sekundy uruchamia się funkcja Opóźnienia,np. opóźnione wyłączenie urządzenia zapewniającecałkowitą eliminację pozostałych zapachów. Tafunkcja może być aktywowana w pozycji OFF ina szybkościach 1°, 2° i 3°. Może być wyłączonapoprzez naciśniecie dowolnego przycisku sterowaniadotykowego (T) z wyjątkiem T3. Funkcja opóźnieniadziała wg następującego schematu:Prędkość 1° / OFF = 20 minutPrędkość 2° = 15 minutPrędkość 3° = 5 minutdotykowe migaFunkcja opóźnieniawłączonaT4 Wybranie trzeciej szybkości silnika. Sterowanie dotykowe podświetloneT5 Po naciśnięciu silnik jest ustawiony na intensywnąszybkość na czas 5 minut. Po upływie 5 minut szybkościintensywnej okap uruchomi się z wcześniej ustawionąszybkością. Jeżeli szybkość intensywna zostałauruchomiona w stanie wyłączenia (OFF), okap po 5minutach uruchomi się z pierwszą prędkością.F Po przytrzymaniu przez 4 sekundy następujewyzerowanie sygnału alarmu filtra, wskazywanego przezmiganie sterowania dotykowego T1. Ta procedura możebyć wykonywana tylko przy wyłączonym silniku.Alarm nasycenia metalowychfiltrów tłuszczonych Metalowefiltry tłuszczowe należy myć.Alarm uruchomi się po 100godzinach pracy.Alarm nasycenia filtrawęglowego. Filtr węglowynależy wymieniać a filtrymetalowe tłuszczowe należymyć. Alarm uruchomi siępo 200 godzinach pracy.(Aktywacja; sprawdź paragraf„Filtr węglowy”)

Strona: 7

KONSERWACJA electrolux 67Czyszczenie filtrów kasetowychmetalowychZerowanie alarmu• Zatrzymać silnik.• Nacisnąć przycisk sterowania dotyko-wego F i przytrzymać przez 4 sekun-dy, aż zacznie migać T1.Czyszczenie filtrów• Filtry mogą być myte w zmywarce donaczyń.Należy je myć co 2 miesiące lub na-wet częściej w przypadku bardzo in-tensywnego użytkowania okapu.• Zdjąć filtry jeden po drugim, pchającje w bok i jednocześnie ciągnąc wdół.• W czasie mycia filtrów należy uważać,aby ich nie wygiąć.Przed ponownym zamontowaniemnależy upewnić się, że są one całko-wicie wysuszone (Kolor powierzchnifiltra może ulec zmianie z czasem,ale nie ma to wpływu na jego wydaj-ność).• W czasie wkładania filtrów do oka-pu należy upewnić się, że są oneumieszczone we właściwej pozycji iże uchwyt jest skierowany w dół.KONSERWACJA

Strona: 8

68 electrolux KONSERWACJAWymiana filtra węglowegoFiltra nie można myć ani regenerować.Musi on być wymieniony, gdy sterowa-nie dotykowe F zacznie migać lub przy-najmniej raz na 4 miesiące. Alarm jesturuchamiany tylko wtedy, gdy silnik jestwłączony.Włączanie/wyłączanie sygnału alar-mu• W okapach z recyrkulacją alarm nasy-cenia filtra musi być włączony w cza-sie instalacji lub później.• Wyłączyć światła i silnik.• Odłączyć zasilanie okapu, odłączająckabel zasilający jednostki silnika, wy-łączając zasilanie lub główny wyłącz-nik prądu.• Przywrócić połączenie, trzymając wci-śnięty T2.• Zwolnić sterowanie dotykowe, do-tknąć L, T2, a F zaświeci się normal-nie.• W ciągu 3 sekund nacisnąć stero-wanie dotykowe F w celu dokonaniaustawienia w następujący sposób:• 2 mignięcia – Alarm nasycenia filtrawęglowego WŁĄCZONY• 1 mignięcie – Alarm nasycenia filtrawęglowego WYŁĄCZONYWyzerować sygnał alarmuWymienić filtr• Zdjąć metalowe filtry tłuszczowe.• Wyjąć nasycony filtr węglowy, obraca-jąc dostarczone mocowania.• Założyć nowy filtr i zabezpieczyć gowe właściwej pozycji.• Zamontować metalowe filtry tłuszczo-we z powrotem na miejsce.Wymiana żarówekŻarówka halogenowa 20 W• Zdjąć zatrzaskową osłonę żarówki,podważając ją spod pierścienia meta-lowego, podtrzymując ją jedną ręką.• Wyjąć żarówkę halogenową z oprawylampy, ciągnąc delikatnie.• Wymienić żarówkę na nową tego sa-mego typu, upewniając się, że dwakołki są wkładane właściwie do gniazdw osłonie lampy.• Założyć z powrotem na miejsce za-trzaskową osłonę lampy.

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFC60640X
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski

Powiązane produkty Electrolux EFC60640X

Punkty artykuły

 1. Osobliwości
 2. Różnorodność modeli
 3. Oddzielnie pozycja
 4. Osadzony
 5. Akcesoria
 6. Instrukcja obsługi
 7. Recenzje recenzji

Firma Szwedzka Electrolux już wyprodukowała sprzęt gospodarstwa domowego, który jest popularny wśród użytkowników. Producent zwraca szczególną uwagę na asortyment zmywarki. Z publikacji dowiedz się o funkcjach zmywarki Electrolux, jakie są modele, jak prawidłowo korzystać z tych urządzeń, które myślą o zmywarkach tej marki, którzy już wykorzystują tę technikę.

Osobliwości

Jakość i niezawodność techniki jest to, że zmywarki Electrolux wyróżniają się tymi samymi jednostkami produkowanymi przez inne marki. Specjaliści firmy cały czas są w poszukiwaniu innowacyjnych decyzji w celu poprawy produkcji zmywarki.

Jedną z funkcji produktów elektrolux do czyszczenia naczyń jest ich „napełnianie”, czyli te przydatne programy, które są układane w automatycznej jednostce urządzenia. Każdy nowy model – wynik rozwoju najnowszych technologii.

Wśród innych cech zmywarki elektrolux, ekspertów i konsumentów identyfikują następujące elementy:

 • dobre programowanie;
 • przemyślany system ochrony przed wyciekami wody;
 • gospodarka (zużywa wodę i energię elektryczną);
 • łatwość kontroli;
 • prostota w służbie;
 • Na noc jest specjalny tryb włączenia spokoju;
 • jakość mycia naczyń;
 • różnorodność rozmiarów urządzeń;
 • nowoczesny design;
 • przystępna cena.

Obecność wielu dodatkowych opcji upraszcza żywotność użytkownika i umożliwia dobrze umyte naczynia z dowolnego materiału. Wszystkie przyciski i panele na zmywarkach tej marki są proste i zrozumiałe: każdy może je łatwo zrozumieć.

Różnorodność modeli

Zróżnicowany zakres modelu zmywarki szwedzkiego producenta Electrolux pozwala każdemu konsumentowi znaleźć żądaną opcję: Na projektowaniu, rozmiar spożywany przez urządzenie zasilające. Możliwe jest wybranie trybów i programów.

Producent oferuje wiele małych modeli, co pozwala również właścicieli małych kuchni, założyć zmywarkę. Kompaktowe zmywarki to głównie pulpit, ale istnieją również duże jednostki, które mogą pomieścić do 15 zestawów naczyń naraz. Rozważ szczegóły modele każdego typu.

Oddzielnie pozycja

Oddzielnie stojące jednostki są nieco bardziej wbudowane zmywarki, są one instalowane oddzielnie, dlatego wybierz taki sprzęt pod wspólnym stylem jadalni. Podajmy charakterystykę najpopularniejsze modele tego typu zmywarki.

EFS 9526 LOX – pełnowymiarowa maszyna (60×60. 5 cm i wysokość 85 cm) z 5 trybami prania. Istnieją wszystkie podstawowe programy, a także dodatkowe funkcje: na przykład specjalny program do mycia nie jest zbyt zanieczyszczonymi potrawami i „wstępnie moczyć”.

Dla 1 Electrolux ESF 9526 Cykl lox zużywa 1 kW na godzinę przy maksymalnej mocy w 1950 W. W urządzeniu można przesłać do 13 zestawów (w tym okulary), do prania, które spożywane jest 11 litrów wody. Istnieją 4 temperaturowy tryb ogrzewania płynu, zmywarka wyposażona w elektroniczną jednostkę sterującą.

Ten zmywarka jest w stanie prać wszelkich zanieczyszczeń, dobrze „postrzegać” zarówno proszek, jak i tabletki, a także detergent z serii „3 w 1”.

Jedyny minus, do którego tych, którzy już korzystają z urządzenia, nie mogą być prania z szerokim uchwytem.

Ze względu na małe komórki kosz do sztućców, po prostu nie pasują. Ogólnie rzecz biorąc, eksperci rozmawiają o prostotę i wygodę użytkowania, a także wysoką jakość mycia naczyń w tym modelu. Bo będzie musiała zrezygnować z 30 tysięcy rubli.

EFS 9526 Niski – Zmywarka, podobna do poprzedniego modelu i rozmiaru oraz specyfikacje oraz obecność dodatkowych funkcji. Czy to minusy więcej: więc poziom hałasu tego samochodu jest wyższy, nie jest wystarczająco dobrze, aby prać plastikowe naczynia (kropelki po suszeniu).

W tym modelu konieczne jest rozłożenie naczyń ściśle zgodnie z zasadami, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uzyskania złego wyniku jakości. Nawiasem mówiąc, górny kosz jest łatwo przestawiany na dowolnej wysokości, wśród zalety również obecności specjalnego programu, w którym agregat czasu myje naczynia w ciągu zaledwie 30 minut.

EFS 9423 LMW – Odnosi się do pełnowymiarowych jednostek z piątymi trybami prania, ale w rozmiarze nieco mniej niż poprzednie modele. W szerokości ta maszyna ma tylko 45 cm i jest przeznaczony do 9 zestawów. Dla jednego cyklu zużywa 0, 78 kW na godzinę, wydając prawie 10 litrów wody.

Nagrzewnica przyniesie stan wody do żądanej temperatury na podstawie wybranego reżimu temperaturowego (w tym modelu 3). Główne mycie regularnym programem jest zaprojektowane przez 225 minut. Electrolux ESF 9423 LMW zmywarka działa cicho, bezpiecznie chroniony przed wyciekami, wyposażony w odpowiednie wskaźniki i czujnik poziomu wody.

Możesz użyć timera do odroczenia uruchomienia, główną rzeczą nie ma naczyń w komorze mycia w kolejności gęstości, w przeciwnym razie nie otrzymasz pożądanego wyniku: jakość zlewu będzie niska, naczynia są po prostu słabo rozpuszczać.

Nawiasem mówiąc, połóż okulary w specjalnej komorze.

EFS 9452 LOX – Ten zmywarka jest dość zwarty rozmiar (44. 6×61, 5 cm o wysokości 85 cm) ma 6 trybów prania. Oprócz podstawowych programów istnieją dodatkowe funkcje, może umyć delikatne naczynia w trybie „delikatnym”.

Bo nie szczególnie brudne sztućce, istnieje program ekonomiczny, ale silnie zanieczyszczone potrawy mogą być wstępnie dunkowe. Dziesięć jest w stanie podgrzać wodę w 4 trybach temperatury, a można natychmiast podłączyć ciepłą wodę z centralnego systemu zasilania wodą do tego modelu, co daje oszczędność energii elektrycznej.

W trybie ogólnym, zmywarka elektrolux ESF 9452 LOX prowadzi 4 godziny i zużywa na 1 cykl 0, 77 kW na godzinę. Działa prawie cicho i zapewnia pranie wysokiej jakości. Ale musisz ostrożnie załadować naczynia, w tym modelu znajdują się bardzo słabe rolki do koszy, a drzwi, jak sama ciało, jest bardzo cienkie, łatwo jest opuścić wgniecenie.

EFS 9552 LOX – Zmywarka z 6 programami automatycznymi, dodatkowym i funkcją higienełp. Mieści się do 13 zestawów, do prania zużywa 11 litrów wody. W przypadku dań z delikatnego materiału jest delikatny tryb mycia.

Ten model jest najlepszy ze wszystkich powyższych zapewnia wysokiej jakości czystość naczyń. W nim wszystkie zanieczyszczenia rozpuszczają się, a produkt jest doskonały wynik. Funkcja płukania przyczynia się do dobrego prania detergentu i nie daje pozostałości żywności do wyschnięcia na płytkach i urządzeniach.

Wszystkie wyznaczone modele zmywarki Electrolux są niezawodne, wielofunkcyjne i stoją w 30-35 tys. Rubli. Jest to godna cena w porównaniu z konkurentami, więc eksperci zalecają kupowanie i za pomocą agregatów, obserwując wszystkie zasady działania takiego sprzętu.

Osadzony

Wbudowane opcje zmywarki z elektrolux nadają się do każdej kuchni, modele są dość wąskie i pasują do dowolnej przestrzeni. Wielkość ich funkcjonalności nie ma wpływu, takie wady mają podstawowe programy i są wyposażone w dodatkowe funkcje. Oznacz najpopularniejsze modele z tej kategorii.

ESL 94585 RO – Łączna wysokość 44. 6×55 w 81. 8 cm z 7 trybami o pojemności 9 zestawów. Działa w podstawowej myjniu samochodu przez długi czas – do 6 godzin, ale cicho – 44 db hałas. Zużycie energii elektrycznej wynosi 0, 68 kW na godzinę, woda – do 10 litrów.

Możesz zainstalować myjnię nocną i używać dodatkową, a także programu Menedżera czasu.

Urządzenie jest w pełni zabezpieczone przed wyciekiem, płynąca podgrzewacz wody jest ogrzewana w 4 trybach, Umożliwia przemywanie naczyń o różnym stopniu zanieczyszczenia.

Ale nie będzie możliwe pobieranie tej połowy samochodu, nie ma takiej funkcji jako prania w ½ pobierania. Ale możesz odłożyć mycie w dniu. Ze względu na dodatkową pralkę naczynia są dokonywane czystsze, ale rozwody po praniu nadal mogą być. To zależy od wybranego elementu detergentu.

ESL 94321 LA – Wbudowany model z 5 trybami i dodatkowym suszeniem. Zasadniczo tylko mniejsza liczba trybów i tego zmywarki różni się od Electrolux ESL 94585 RO, główne cechy techniczne są takie same jak poprzedni model.

Działa mniej jako zwykły tryb – do 4 godzin, ile pozostaje do końca zlewu, urządzenie nie pokazuje. Jest praktycznie nie słyszany podczas procesu i przyciąga konsumentów, a także szybki program do naczyń.

Jednak duży minus jest to, że ta zmywarka nie zawsze radzi sobie z ciężkim zanieczyszczeniem. Często właściciele takich agregatów muszą kontynuować potrawy z rękami, pocierając tłuszcz i miejsca płonącego. Nie wszyscy lubią to.

ESL 94511 LO – Model charakteryzuje się tym, że ma tryb ekonomiczny i automatycznie jest w stanie skonfigurować ulubiony program. Eksperci odnotowują dość wysoki poziom czystości umytych naczyń. Specyfikacje Identyczne projekty ELECTROX ESL 94585 RO, tylko ELECTROLUX ESL 94511 LO Nakładanie podczas pracy.

Ale w zwykłym trybie, a nie sześciu, ale cztery godziny, a każdy program zapewnia nie tylko mycie, ale także suszenie naczyń, więc nie ma potrzeby włączenia samochodu.

Minusów – niewygodna lokalizacja tace wewnątrz komory mycia.

ESL 94200 LO – wąski model o rozmiarze 45×55 cm i wysokości 82 cm oblicza się na praniu 9 zestawów naczyń, ma 5 głównych trybów mycia i dodatkowych funkcji. Te ostatnie obejmują wstępne moczenie, a także opłacalny program dla słabo zanieczyszczonych naczyń.

Zużywa 10 litrów wody, które mogą być ogrzewane w trzech trybach temperaturowych. Jakość prania jest dobra, czasami tylko wtedy, gdy zainstalowane naczynia, zainstalowane naczynia są źle oczyszczone. Ten zmywarka ma najniższą cenę – koszt w zakresie 20 tysięcy rubli.

Electrolux ESL 94200 LO Łatwy w instalacji, łatwo jest zarządzać. Należy jednak wiedzieć, że jest bardzo brzęczający podczas pracy, poziom hałasu jest dość wysoki do 51 dB. Ta zmywarka jest słyszana w innych pokojach, nawet gdy drzwi w kuchni są zamknięte.

ESL 94510 LO – Jednostka z 5 trybami prania, wymiary są nieco mniejsze niż poprzedni model. Istnieje „wstępnie moczyć” funkcja i specjalny program dla nie jest zbyt brudnych naczyń. Urządzenie jest łatwe do zainstalowania, ale należy zauważyć, że ma krótkie węże do podawania i usuwania wody.

Ta zmywarka nie ma ekranu dotykowego, jest taka sama jak poprzedni model, działa głośno, że niektórzy użytkownicy powodują podrażnienie. Ale zapewnia dobre mycie, górna taca jest regulowana, co ułatwia ładowanie dużych przedmiotów.

Pomimo pewnych wad eksperci wierzą, że wszystkie powyższe modele zmywarki elektrolux z kategorii „osadzone” są godne zwracania na nich uwagi.

Akcesoria

Aby posłużyć do zmywarki do zmywacza, musisz zapewnić, że główne zespoły urządzenia są zawsze w stanie skorygowanym technicznym. Jest oczywiste, że silnik napędza silnik, ale jeśli na przykład dziesięć nie podgrzewa wody do żądanej temperatury, lub pompa zatrzyma jej paszy, zrodzą się filtr i wymieniacz jonowy, zostaną narażone Wąż odpływowy i dysze, to będzie musiał dostać się do zlewu.

Tak, a usługa prasowa, która jest odpowiedzialna za poziom wody w jednostce – rzecz jest konieczna, a kiedy się złamie, maszyna nie będzie działać. Prawie wszystkie elementy w zmywarce wszelkiego rodzaju są łatwe do wymiany, naprawa nie zajmuje dużo czasu, wiele można zrobić i z własnymi rękami, główną rzeczą jest wykrywanie obszarów problemowych w czasie i wyeliminować przyczynę.

Elementy komponentów do zmywarek można kupić zarówno w sklepach internetowych, jak i detalistach. Eksperci radzą sobie z nimi „na żywo”.

Możesz więc zobaczyć towary, co nazywa się twarzą, czuje i w przypadku wykrywania małżeństwa szybko zastąp go kolejnym szczegółem.

Zawsze możesz dodać zmywarkę z odpowiednimi akcesoriami: Kup odpowiednie rolki, uchwyt do wina, urządzenie do ochrony przed skoków napięcia, różne koszyki do komory myjącej i innych mechanizmów komponentów, urządzeń lub elementów, które poprawiają wydajność użytkowania i rozszerzenie życia zmywarka.

Instrukcja obsługi

Aby obsługiwać zmywarkę Electrolux przez długi czas, konieczne jest użycie go, ściśle przestrzegając zaleceń producenta jednostki. Taka instrukcja jest dołączona do każdego modelu, co wskazuje na indywidualne funkcje, ale istnieją ogólne zasady:

 • Wybierając miejsce na zmywarkę, zwróć uwagę na prawidłową instalację elewacji;
 • Bardzo ważne jest prawidłowe pobieranie naczyń do urządzenia, każda komora jest przeznaczona dla określonego rodzaju naczyń i zaczyna je składać od niższego poziomu;
 • Na dole Umieść wielkie naczynia: patelnia, patelnie, kociołki, oszustwo i tak dalej;
 • Podczas ładowania sztućców (noże, widelce, łyżki) są umieszczone w specjalnej komorze;
 • Jest oddzielny uchwyt lub kosz do obu kubków, okularów, okulary są górnym poziomem;
 • W proszku potrzebny jest proszek polipowy w tacach zarezerwowanych do detergentów;
 • Następnie możesz wylać łuparki i zasnąć sól – dla każdego produktu są własne przedziały, nie można mieszać ze sobą;
 • Gdy samochód został załadowany naczynia i środki do prania, musisz wybrać żądany program i uruchom go do pracy.

Jeśli wybrany tryb jest nieprawidłowy, możliwe jest anulowanie rozpoczęcia zatrzymania programu i uruchom ponownie maszynę. Stosowanie detergentów (w tym płukania i inne. ) powinien opierać się na formie potraw i stopnia zanieczyszczenia.

Pamiętaj, aby obsługiwać zmywarkę, należy przestrzegać technik bezpieczeństwa. Aby to zrobić, po podłączeniu zapewnić gniazdo uziemienia, wyświetlić przewód i węże bez cięć, a uchwyty wewnątrz komory mycia były dobre.

Recenzje recenzji

Kupujący są zazwyczaj zadowoleni ze zmywarki Electrolux, odnoszącą ich wartość budżetową. Niedroga cena dokonała urządzeń gospodarstwa domowego (w tym zmywarki) tego szwedzkiego producenta bardzo popularnych ludzi.

Ale nie tylko polityka cen przyciąga uwagę. Bardzo zróżnicowany zakres wielkości (z pełnoprawnych modeli do wąskich i kompaktowych zmywarek) pozwala wszystkim znaleźć w linii elektrolux żądaną opcję.

Więc, Właściciele małych kuchni odnotował to z powodu takich samochodów, znaleźli rozwiązanie do pytania, jak pomieścić sprzęt w małej przestrzeni. Kto nie ma możliwości osadzenia samochodu w meblach kuchennych, nabywa oddzielnie warta jednostki.

   Według opinii niektórych właścicieli są rozczarowani wysokim hałasem modeli hotelowych. Jest to szczególnie problem, gdy nie ma drzwi do kuchni. Istnieją negatywne recenzje dla jakości mycia, ale nadal pozytywne odpowiedzi znacznie więcej.

   Eksperci zalecają rozwiązanie problemu o niskiej jakości mycia przez wstępne oczyszczanie naczyń od pozostałości żywności i wykorzystania płukania, a pytanie o hałas jest zbadany z wyprzedzeniem i po prostu odmówić zakupu takiego modelu, jeśli powoduje podrażnienie.

   Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900

   Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900