Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502 to profesjonalny poradnik dotyczący obsługi monitorów LCD marki Hitachi. Poradnik ten opisuje wszystkie kroki niezbędne do instalacji i użytkowania ekranu LCD. Poradnik zawiera również informacje na temat ustawiania i regulowania wyświetlacza, wybierania i wyświetlania trybów wyświetlania, konfigurowania opcji i dostosowywania ustawień ekranu, korzystania z funkcji zarządzania energią oraz instalacji oprogramowania. Poradnik zawiera również informacje na temat konserwacji, bezpieczeństwa i zgodności z normami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502

Zakończenie wsparcia sterowników drukarek dla systemów Windows 7, 8, 8. 1, Server 2008, 2008R2.

Firma HP nie obsługuje tych sterowników od 1 listopada 2022 roku. HP zaleca aktualizację systemu operacyjnego do obsługiwanej wersji. Dowiedz się więcej

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Zawiera opis podstawowych operacji (kopiowanie, skanowanie itp. ), wymiany eksploatacji oraz rozwiązywanie problemów.

19/02/2014
(0)
Pobierz
(2. 91MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Gmina Mircze

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368820

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Kryłowska 20

1. ) Miejscowość: Mircze

1. 3. ) Kod pocztowy: 22-530

1. 4. ) Województwo: lubelskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: gmina@mircze. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. ugmircze. bip. lubelskie. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania dla Gminy Mircze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe21902-ac43-11ed-9236-36fed59ea7dd

2. ) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094429

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021776/01/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 1 Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania dla Gminy Mircze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2. 15. ) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5. 1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia. gov. pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afe21902-ac43-11ed-9236-36fed59ea7dd

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia. pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: gmina@mircze. pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia. pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
8. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD;
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10. 10, Ubuntu 14. 04;
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66. 0 lub nowsza, Firefox 59. 0 lub nowszy, Safari 11. 1 lub nowsza, Edge 14. 0 i nowsze;
albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6. 0 Marshmallow, iOS 10. 3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
9. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
10. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1. 2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania opisane zostały w Rozdziale 11 SWZ.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych:. pdf,. docx, zip (Zamawiający dopuszcza także format RAR). ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn. : Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania dla Gminy Mircze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy:
• w przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp);
• w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 2 RODO (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp).
b. 16 RODO prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia:
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);
• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp).
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
c. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 2 RODO*. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art.
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
CIĄG DALSZY znajduje się w pkt 3.

3. ) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. c RODO.

*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –
obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:
Zamawiający otrzymuje dane osób fizycznych (innych niż Wykonawca) od Wykonawcy, którzy przekazuje mu je w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie takich danych – dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, kwalifikacje, inne podstawowe dane, podane tylko w niezbędnym zakresie do prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pozostałe wymagane informacje (m. in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały podane powyżej, w punktach 1 – 4, 6 – 8.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych osobom fizycznym, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: PRGR. 2710. 2023

4. ) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 2

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego”
1) Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania.
2) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż na 9 miesięcy przed jego dostarczeniem), musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.
3) Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.
4) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.
5) Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzenia do działania, pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.
7) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8) Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
9) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
10) Dla dostaw sprzętu informatycznego z systemem operacyjnym Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.
11) Zbiorcze zestawienie rzeczowo-ilościowe:
- stacje robocze - 12 szt.
- oprogramowanie do stacji roboczych - 18 szt.
- monitory - 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Załącznik Nr 2. 1 do SWZ – Projekt umowy dla części 1 zamówienia.

4. ) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4. ) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213300-8 - Komputer biurkowy

30214000-2 - Stacje robocze

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób oceny ofert: Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że
maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

Część 1 zamówienia:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w%)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji na stacje robocze (GSR) 40

1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb

gdzie:
C - ilość punktów za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium „Długość okresu gwarancji na stacje robocze” liczone w okresach miesięcznych:
Punkty w kryterium „Długość okresu gwarancji na stacje robocze” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Okres gwarancji musi dotyczyć całych zestawów komputerowych. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na stacje robocze w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy dla stacji roboczych – zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane stacje robocze w ramach oferty w następujący sposób:

GSR o
GSR = ----------------------------------------- x 40 pkt
GSR max

gdzie:
GSR – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji na stacje robocze”,
GSR max – maksymalny okres gwarancji,
GSR o – okres gwarancji oferty ocenianej.

Oferowana przez Wykonawcę „Długość okresu gwarancji na stacje robocze” nie może być krótsza niż 24 miesiące. Zaoferowane stacje robocze muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości okresu gwarancji dla zaoferowanych stacji roboczych Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy dla zaoferowanych stacji roboczych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanych stacji roboczych niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą w części 1 postępowania, zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + GSR

gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
GSR – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na stacje robocze”.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60, 00

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium: inne.

4. ) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na stacje robocze

4. ) Waga: 40, 00

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – „Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu serwerowego z oprogramowaniem”
1) Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania.
11) Zbiorcze zestawienie rzeczowo-ilościowe:
- serwer - 1 szt.,
- serwer plików dyskowy do przechowywania danych - 1 szt.,
- oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych - 1 szt.,
- rozbudowa zabezpieczeń logicznych - 1 szt.,
- przełączniki - 2 szt.,
- okablowanie służące do podłączenia sprzętu - 122 szt.,
- wdrożenie, konserwacja i serwis sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. 2 do SWZ – Projekt umowy dla części 2 zamówienia. ) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4. ) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 - Serwery

4. Punktacja przyznana ofercie
Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

Część 2 zamówienia:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w%)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji na serwer (GS) 40

1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb

gdzie,
C - ilość punktów za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

2) Kryterium „Długość okresu gwarancji na serwer” liczone w okresach miesięcznych:

Punkty w kryterium „Długość okresu gwarancji na serwer” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na serwer w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy dla serwera – zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowany serwer w ramach oferty w następujący sposób:

GS o
GS = ----------------------------------------- x 40 pkt
GS max

gdzie:
GS – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji na serwer”,
GS max – maksymalny okres gwarancji,
GS o – okres gwarancji oferty ocenianej.

Oferowana przez Wykonawcę „Długość okresu gwarancji na serwer” nie może być krótsza niż 24 miesiące. Zaoferowany serwer musi być objęty gwarancją na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości okresu gwarancji dla zaoferowanego serwera Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy dla zaoferowanego serwera, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego serwera niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą w części 2 postępowania, zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + GS

gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
GS – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na serwer”. ) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na serwer

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów
z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie części 1 zamówienia:
- wydruk ze strony https://www. cpubenchmark. net/cpu_list. php wyniku
testów CPU PassMark Performance Test, w kategorii Average CPU Mark dla procesora zaoferowanego modelu stacji roboczych potwierdzający minimalną liczbę punktów, tj. min. 19 915 punktów – (testy powinny być aktualne w okresie nie dłuższym niż 60 dni przed terminem składania ofert); Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
- wydruk ze strony https://www. videocardbenchmark. net/gpu_list. php wyniku testów Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark dla zintegrowanej karty graficznej zaoferowanego modelu stacji roboczych potwierdzający minimalną liczbę punktów, tj. 2333 punktów – (testy powinny być aktualne w okresie nie dłuższym niż 60 dni przed terminem składania ofert); Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
- wydruk ze strony http://www. plugloadsolutions. com/80pluspowersupplies. aspx, potwierdzający spełnienie wymogu 80plus dla zasilacza stacji roboczej, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć należy wydruki dla wszystkich zasilaczy; wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub musi zostać dołączone oświadczenie producenta stacji roboczej, iż wskazane zasilacze przez Wykonawcę spełniają wymóg 80plus;
- firma serwisująca: Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz potwierdzenie na posiadaną autoryzację producenta sprzętu,
- oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria;
2) w zakresie części 2 zamówienia:
- raport z oprogramowania testującego w teście SPECrate®2017_int_base
organizacji Standard Performance Evaluation Corporation
(https://www. spec. org) potwierdzający minimalną liczbę, tj. 168 punktów określoną w SOPZ dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem – dla dwóch procesorów;
- firma serwisująca: Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz potwierdzenie na posiadaną autoryzację producenta sprzętu,
- oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5. ) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowień z ust. 1 nie stosuje się:
a) w części w jakiej przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
b) pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych, w tym opisu charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania. Zmiana przez Wykonawcę treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych, w tym opisu charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 266 ust. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) W zakresie części 1 oraz części 2 zamówienia: Parametry techniczne oferowanych sprzętów/oprogramowania komputerowego/urządzeń wg Załączników nr 3. 1 (dla części 1 zamówienia) oraz 3. 2 (dla części 2 zamówienia) do SWZ.
W celu stwierdzenia, że sprzęt/oprogramowanie komputerowe/urządzenia
będące przedmiotem dostawy spełniają wymogi wynikające z umowy i opisu
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w
załączniku nr 3. 1 oraz 3. 2 do SWZ parametrów technicznych oferowanych
sprzętów/ oprogramowania komputerowego/urządzeń dla poszczególnych
części zamówienia w ramach niniejszego postępowania.
UWAGA: Załączniki 3. 2 do SWZ stanowią integralny element oferty i nie podlegają uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Wypełnienie formularza stanowi potwierdzenie zgodności produktu z wymogami Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 1 SWZ.
4) Przedmiotowe, środki dowodowe, o których mowa w pkt 4. 7 SWZ.
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian w zakresie okoliczności i na podstawie zapisów zawartych w art. 455 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy następujących zmian
w przypadku:
1) konieczności dostarczenia innego, niż określone w umowie urządzenie lub
oprogramowanie, niepowodującej zwiększenia ceny, spowodowanej zakończeniem produkcji określonego w umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry
nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
2) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
3) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia,
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą
na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
4) zmiany przepisów prawa, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
5) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
6) przerwy w wykonywaniu umowy spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:
1) o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2);
2) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków atmosferycznych. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na
wprowadzenie zmiany do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewydania zgody na zmianę umowy. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług –
wynagrodzenie przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2023-02-23 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia. pl

8. ) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:30

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODSTAWY WYKLUCZENIA - informacje dodatkowe:
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. z 2023 r. 129 z późn. ).

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Hitachi Cp Tw2502