Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb

Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb to wyjątkowy przewodnik, który oferuje użytkownikom szczegółowe informacje na temat urządzenia Haier Huf205pb. Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i instalacji, a także instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji, które oferuje urządzenie, a także informacje na temat konserwacji i czyszczenia. Dzięki Podręcznikowi właściciela i operatora Haier Huf205pb można łatwo i wygodnie korzystać z urządzenia i zapewnić mu zawsze doskonałe działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb

1 Alternatory P80 PODRĘCZNIK WŁAŚCICIELA Polish Translation of the Original Instructions A041E246 (Issue 6) Public

2

3 Spis treści 1. PRZEDMOWA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DYREKTYWY I NORMY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE ZAKRES ZASTOSOWANIA ALTERNATORA MONTAŻ W ZESPOLE PRĄDOTWÓRCZYM SERWISOWANIE WYKAZ CZĘŚCI DANE TECHNICZNE CZĘŚCI SERWISOWE I SERWIS UTYLIZACJA A041E246 (Issue 6) Public i

4 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. ii A041E246 (Issue 6) Public

5 1 Przedmowa 1. 1 Informacje o podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące posadowienia i korzystania z alternatora. Niniejszy podręcznik nie zawiera instrukcji dotyczących serwisu i konserwacji alternatora. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta CGT, aby uzyskać więcej informacji. Przed przystąpieniem do użytkowania alternatora należy gruntownie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem i upewnić się, że wszystkie osoby, którym zostały powierzone prace przy urządzeniu, mają dostęp do podręcznika oraz wszelkiej dokumentacji, która była do niego dołączona. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, niestosowanie się do niniejszych instrukcji i używanie niezatwierdzonych części może spowodować naruszenie gwarancji produktu i niebezpieczeństwo wypadku. Niniejszy podręcznik winien być traktowany jako część produktu i stale przechowywany razem z nim. Należy zadbać o to, aby podręcznik był dostępny dla użytkowników produktu przez cały okres jego użytkowania. Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o specjalistach mających wykształcenie specjalistyczne w dziedzinie elektroniki lub mechaniki oraz dysponujących już niezbędnym doświadczeniem w sprawach dotyczących urządzeń tego rodzaju. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z ekspertem lub lokalnym przedstawicielem firmy Cummins Generator Technologies. INFORMACJA W związku z postępem technicznym i stałym dalszym rozwojem naszych produktów może okazać się, że produkt w niewielkim stopniu odbiega od informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Najaktualniejsze informacje i dane techniczne można znaleźć na stronie internetowej A041E246 (Issue 6) Public 1

6 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 2 A041E246 (Issue 6) Public

7 2 Środki bezpieczeństwa 2. 1 Symbole używane w niniejszym podręczniku W niniejszym podręczniku do opisu niebezpieczeństw, ich źródeł i sposobów ich uniknięcia używane są pojęcia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie i Ostrożnie. W panelach Uwaga znajdują się ważne i najważniejsze instrukcje. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo odnosi się do sytuacji, która, jeśli zaistnieje, SPOWODUJE poważne obrażenia ciała lub śmierć. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie odnosi się do sytuacji, która, jeśli zaistnieje, MOŻE SPOWODOWAĆ poważne obrażenia ciała lub śmierć. OSTROŻNIE Przestroga odnosi się do sytuacji, która, jeśli zaistnieje, która MOŻE SPOWODOWAĆ niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. INFORMACJA Uwaga tutaj przedstawiono metody i praktyki, których stosowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a także ważne informacje i wyjaśnienia. 2. 2 Wskazówki ogólne INFORMACJA Informacje dotyczące środków ostrożności są podstawowe i stanowią wyłącznie uzupełnienie obowiązujących praw, standardów i środków bezpieczeństwa. 3 Wymagania wobec pracowników Prace serwisowe i konserwacyjne powinny być prowadzone wyłącznie przez odpowiednio w tym kierunku przeszkolonych specjalistów, którzy dysponują właściwym doświadczeniem i znają stosowne metody postępowania. 4 Ocena ryzyka Ocena ryzyka została wykonana względem tego produktu przez firmę Cummins. Użytkownik lub firma użytkująca musi jednak przeprowadzić osobną ocenę ryzyka, aby ustalić wszystkie zagrożenia dotyczące osób. Osoby, które są wystawione na zagrożenia, należy odpowiednio przeszkolić. Należy ograniczyć wstęp na teren zakładu oraz dostęp do pracującego zespołu prądotwórczego osobom nieprzeszkolonym w zakresie bezpieczeństwa. A041E246 (Issue 6) Public 3

8 2. 5 Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) 2. 6 Hałas Należy zapewnić, aby wszyscy pracownicy, którym powierzono obsługę, serwis oraz konserwację agregatu prądotwórczego i którzy prowadzą prace w jego pobliżu, używali odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Do zalecanych środków ŚOI zalicza się: Okulary i słuchawki ochronne Środki ochrony głowy i twarzy Obuwie ochronne Ubrania robocze ochraniające przedramiona i nogi Należy się upewnić, że wszyscy pracownicy posiadają wiedzę na temat środków pomocy koniecznych do podjęcia w razie wypadku. OSTRZEŻENIE Hałas Hałas działającego alternatora może być przyczyną trwałego uszkodzenia słuchu. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Maksymalne poziomy emisji hałasu po uwzględnieniu krzywej wagowej A mogą osiągać poziom 97 db(a). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zastosowań, należy skontaktować się z dostawcą. 7 Instalacja elektryczna NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i przed zdjęciem osłon przewodów pod napięciem, należy odłączyć agregat od wszystkich źródeł energii, usunąć nagromadzoną energię i zastosować procedury blokujące. Nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych może być niebezpieczne. Prace instalacyjne, serwisowe i konserwacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Praca wymagająca dostępu do przewodów elektrycznych musi być wykonywana zgodnie ze wszystkimi zakładowymi, lokalnymi i krajowymi procedurami bezpieczeństwa. Dozwolone jest używanie wyłącznie oryginalnych firmowych części zamiennych. 4 A041E246 (Issue 6) Public

9 2. 8 Procedura blokowania zabezpieczającego Lock Out/Tag Out OSTRZEŻENIE Ponowne podłączenie źródła energii Przypadkowe ponowne podłączenie źródła energii w trakcie prac serwisowych i konserwacyjnych może powodować obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i przed rozpoczęciem prac serwisowych i konserwacyjnych, należy zastosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, by odizolować agregat od źródeł energii. Nie wolno zdejmować ani obchodzić blokady zabezpieczającej. 9 Podnoszenie NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające części mechaniczne Spadające części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, i przed podniesieniem: sprawdzić udźwig, stan i połączenie podnośnika (suwnica, wciągnik i podnośniki, w tym mocowanie do kotwicy, przymocować lub wesprzeć sprzęt); sprawdzić udźwig, stan i połączenie akcesoriów do podnoszenia (haków, pasów, klamer i śrub do mocowania ładunku na podnośniku); sprawdzić udźwig, stan i połączenie uchwytów służących jako zaczepy; sprawdzić masę, spójność i stabilność (np. niestabilny środek grawitacji) ładunku. OSTRZEŻENIE Spadające części mechaniczne Spadające części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, i przed podniesieniem alternatora: Nie wolno przenosić całego układu generatora za uchwyty do przenoszenia alternatora. Podczas przenoszenia alternator powinien być zawsze w pozycji poziomej. Aby zapobiec wypadnięciu wirnika z obudowy alternatora jednołożyskowego, należy zawsze używać drążków transportowych dla strony napędowej i nienapędowej. Nie wolno odrywać etykiety z instrukcjami podnoszenia, która jest przyklejona do jednego z zaczepów. A041E246 (Issue 6) Public 5

10 2. 10 Strefy pracy alternatora OSTRZEŻENIE Wyrzucane elementy Elementy urządzenia wyrzucane w powietrze w trakcie awarii mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci w wyniku ran tłuczonych, ciętych lub kłutych. Aby zapobiec niebezpieczeństwu: nie wolno stawać w pobliżu wlotów i wylotów powietrza, kiedy alternator pracuje; nie wolno umieszczać pulpit sterowania w pobliżu wlotów i wylotów powietrza; nie wolno przegrzewać alternatora, pozwalając mu pracować przy parametrach powyżej zaleceń na tabliczce znamionowej; nie wolno nadmiernie obciążać alternatora; nie wolno uruchamiać alternatora przy nadmiernych wibracjach; nie wolno synchronizować alternatorów równoległych poza zakresem określonych parametrów. W przypadku prowadzenia prac w strefach zakreskowanych należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należy o tym pamiętać w czasie przeprowadzania oceny ryzyka Tabliczki ostrzegawcze OSTRZEŻENIE Zdjęta pokrywa ochronna Zdjęcie pokrywy ochronnej może stwarza zagrożenie mogące prowadzić do obrażeń lub śmierci. Aby zapobiec niebezpieczeństwu: należy umieścić etykiety ostrzegawcze w miejscach wskazanych z tyłu arkusza dostarczonego wraz z urządzeniem; należy stosować się do ostrzeżeń na etykietach. przed zdjęciem osłon należy zajrzeć do instrukcji obsługi. Producent agregatu prądotwórczego jest zobowiązany do naklejenia otrzymanych wraz z alternatorem samoprzylepnych tabliczek ostrzegawczych. Naklejki, które odpadną, zostaną uszkodzone lub zamalowane, muszą zostać wymienione na nowe. 6 A041E246 (Issue 6) Public

11 A041E246 (Issue 6) Public 7 -

12 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 8 A041E246 (Issue 6) Public

13 3 Dyrektywy i normy bezpieczeństwa Alternatory firmy STAMFORD spełniają obowiązujące krajowe i międzynarodowe normy dla alternatorów. Konieczne jest zatem, aby alternator był eksploatowany zgodnie z parametrami technicznymi podanymi w stosownych standardach oraz przy zachowaniu zakresu parametrów technicznych określonych na tabliczce znamionowej alternatora. Alternatory przeznaczone do zastosowań w transporcie morskim spełniają wymagania stawiane przez wszystkie najważniejsze towarzystwa klasyfikacyjne. A041E246 (Issue 6) Public 9

14 3. 1 Dyrektywa niskonapięciowa: deklaracja zgodności TABELA 1. DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA: DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ten synchroniczny generator prądu zmiennego jest przeznaczony do włączenia do agregatu prądotwórczego i spełnia wszystkie dotyczące go wymagania następujących dyrektyw WE, pod warunkiem że zostanie zamontowany zgodnie z instrukcjami montażu otrzymanymi w dokumentacji produktu: 2006/95/WE 2004/108/WE Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Ponadto zastosowane zostały następujące normy i/lub specyfikacje techniczne: EN:2005 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne Część 6- EN: Odporność w środowiskach przemysłowych 4:2007+A1:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne Część 6- EN ISO 12100:2010 4: Wymagania dotyczące emisyjności w środowiskach przemysłowych EN:2010 Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania Ocena BS ISO:2005 ryzyka i zmniejszanie ryzyka BS:2006 Maszyny elektryczne wirujące Część 1: Dane znamionowe i parametry Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym Część 3: Prądnice prądu przemiennego do zespołów prądotwórczych Maszyny elektryczne wirujące konkretnych typów lub do konkretnych zastosowań Część 3: Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem spalinowym tłokowym Wymagania dotyczące odporności na wibracje Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela, upoważnionego do kompilowania niezbędnej dokumentacji technicznej to Company Secretary, Cummins Generator Technologies Limited, 49/51 Gresham Road, Staines, Middlesex, TW18 2BD, U. K. Date: 01 st February 2014 Podpis: Opis Imię i nazwisko, stanowisko i adres: Kevan J Simon Globalny dyrektor techniczny i ds. jakości Cummins Generator Technologies Fountain Court Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ Numer seryjny Spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem Cummins Generator Technologies Ltd. Siedziba: Barnack Road, Stamford, Lincolnshire PE9 2NB, England. KOD ILUSTRACJI D 10 A041E246 (Issue 6) Public

15 3. 2 Dyrektywa maszynowa: deklaracja włączenia TABELA 2. DYREKTYWA MASZYNOWA: DEKLARACJA WŁĄCZENIA ARKUSZ 1 Funkcja: synchroniczny generator prądu zmiennego przeznaczony do włączenia do agregatu prądotwórczego Nieukończona maszyna dostarczana wraz z niniejszą deklaracją: Jest zaprojektowana i skonstruowana jako niepełniący samodzielnej funkcji podzespół przeznaczony do włączenia do maszyny wymagającej ukończenia. Jest zaprojektowana, tak aby spełniała wymagania następujących Dyrektyw UE w zakresie, w jakim pozwala na to poziom jej konstrukcji: 2004/108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa Nie może zostać oddana do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej (WE), dopóki ukończona maszyna, do której zostanie włączona, nie będzie posiadała deklaracji zgodności z Dyrektywą maszynową i wszystkimi innymi stosownymi dyrektywami UE. Jest zaprojektowana i skonstruowana, tak aby spełniała zasadnicze wymagania BHP zawarte w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, które są wyszczególnione na arkuszu 2 niniejszej Deklaracji. Stosowna dokumentacja techniczna jest sporządzona zgodnie z wymaganiami Części B Aneksu VII Dyrektywy maszynowej. Wszystkie istotne informacje o nieukończonej maszynie mogą zostać na uzasadnione żądanie odpowiednich organów państwowych udostępnione ich upoważnionemu przedstawicielowi. Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela, upoważnionego do kompilowania niezbędnej dokumentacji technicznej to Company Secretary, Cummins Generator Technologies Limited, 49/51 Gresham Road, Staines, Middlesex, TW18 2BD, U. Osoba podpisująca, która reprezentuje producenta: Data: 1 lutego 2014 r. Podpis: Opis Imię i nazwisko, stanowisko i adres: Kevan J Simon Globalny dyrektor techniczny i ds. KOD ILUSTRACJI D A041E246 (Issue 6) Public 11

16 TABELA 3. DYREKTYWA MASZYNOWA: DEKLARACJA WŁĄCZENIA ARKUSZ 2 ISTOTNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DOTYCZĄCE PROJEKTU I KONSTRUKCJI NIEUKOŃCZONEJ MASZYNY 1. 1 Ogólne uwagi LEGENDA: Zasady bezpiecznego wbudowania 1. Uznano, że istotne: Materiały i produkty wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie są wyszczególnione na liście, : Elementy konstrukcyjne maszyny ułatwiające nie mają zastosowania do tej jej przenoszenie nieukończonej maszyny i 1. 3 Zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi muszą zostać spełnione przez podmiot: Ryzyko utraty stabilności przeprowadzający montaż maszyny: Ryzyko rozpadnięcia się podczas pracy 2. Wyszczególnione na liście: Ryzyka spowodowane przedmiotami istotne wymagania spadającymi wysokości lub odrzucanymi na bezpieczeństwa i higieny odległość pracy uznano za mające zastosowanie do tej: Ryzyka spowodowane powierzchniami, nieukończonej maszyny i krawędziami lub kątami zostały spełnione przez producenta na tyle, na ile to: Ryzyka związane z poruszającymi się było możliwe, pod częściami warunkiem spełnienia przez podmiot przeprowadzający: Ruchome części układu przeniesienia montaż maszyny wymagań napędu konstrukcyjnych oraz 1. 4 Osłony zastosowania się do informacji zawartych w: Osłony ogólne wymagania instrukcji montażu i biuletynach firmy Cummins: Nieruchome osłony 3. * Klient może poprosić o 1. 5 Inne zagrożenia nieukończoną maszynę: Wyładowania elektrostatyczne częściowo lub w całości bez osłon. W takich przypadkach: Dopływ energii innej niż elektryczna sekcja 1. 4 Osłony nie obowiązuje, a podmiot: Błędy montażu przeprowadzający montaż maszyny musi przestrzegać: Ogień zasadniczych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do: Emisje niebezpiecznych materiałów i osłon. substancji 1. 7 Informacje: Informacje i ostrzeżenia znajdujące się na maszynie: Instrukcje Spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem Cummins Generator Technologies Ltd. KOD ILUSTRACJI D 12 A041E246 (Issue 6) Public

17 3. 3 Dodatkowe informacje na temat kompatybilności elektromagnetycznej (ECM) Alternatory STAMFORD są standardowo zaprojektowane w sposób umożliwiający spełnienie przez nie wymagań norm dotyczących emisji przemysłowych i odporności na zakłócenia. W przypadku, gdy alternator musi spełniać wymagania norm dotyczących emisji i odporności na zakłócenia na terenach mieszkalnych, w handlu oraz w przemyśle lekkim, może być wymagane dodatkowe wyposażenie. Z racji przepisów o uziemieniu rama alternatora powinna zostać w miejscu posadowienia przyłączona do odpowiedniego ochronnego przewodu uziemiającego o przepisowej minimalnej długości. Posadowienie, konserwacja i czynności serwisowe muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel, znający wymagania opisane w dyrektywach WE. INFORMACJA Spółka Cummins Generator Technologies nie przyjmuje odpowiedzialności za spełnianie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej EMC, jeżeli podczas czynności konserwacyjnych i serwisowych zostaną wykorzystane części, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy STAMFORD. A041E246 (Issue 6) Public 13

18 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 14 A041E246 (Issue 6) Public

19 4 Wprowadzenie 4. 1 Opis ogólny Alternatory serii P80 to bezszczotkowe alternatory trójfazowe, dostarczane w następujących wielkościach: Niskonapięciowe (LV) do 1000 V, 50 Hz (1500 RPM, 4-biegunowe) i 1000 V, 60 Hz (1800 RPM, 4-biegunowe). Średnionapięciowe (MV) do 3, 3 kv, 50 Hz (1500 RPM, 4-biegunowe) i 4, 16 kv, 60 Hz (1800 RPM, 4-biegunowe). Wysokonapięciowe (HV) do 13, 8 kv, 50 Hz (1500 RPM, 4-biegunowe) i 13, 8 kv, 60 Hz (1800 RPM, 4-biegunowe). Alternatory serii P80 mają system wzbudzania używający regulatora MA330 lub DM110 AVR, zasilanego przez generator z magnesem trwałym (PMG). 4. 2 Nazwa alternatora TABELA 4. FORMAT NAZEWNICTWA ALTERNATORA P80 Przykład: P 80 - L V S I 80 4 R 2 Model alternatora (P80) Typ alternatora (LV/MV/HV = niskie/średnie/wysokie napięcie) (S = standardowy, X = specjalny) Zastosowanie (I = przemysł, M = transport morski) Rozmiar ramy (80) Liczba biegunów Długość rdzenia (R, S, T, W, X, Y) Liczba łożysk (1 = strona nienapędowa, 2 = strona napędowa i nienapędowa) 4. 3 Umieszczenie numeru seryjnego Unikatowy numer seryjny jest wybity w górnej części ramy agregatu po stronie napędowej. Znajduje się również na dwóch etykietach widocznych na obudowie skrzynki zaciskowej. A041E246 (Issue 6) Public 15

20 4. 4 Tabliczka znamionowa OSTRZEŻENIE Wyrzucane elementy Elementy urządzenia wyrzucane w powietrze w trakcie awarii mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci w wyniku ran tłuczonych, ciętych lub kłutych. Alternator jest dostarczany razem z samoprzylepną tabliczką znamionową, którą można przymocować po końcowym montażu i pomalowaniu urządzenia. RYSUNEK 1. TABLICZKA ZNAMIONOWA ALTERNATORA GLOBAL STAMFORD 16 A041E246 (Issue 6) Public

21 4. 5 Potwierdzenie autentyczności produktu Na etykiecie kontrolnej umieszczony jest hologram firmy STAMFORD, gwarantujący bezpieczeństwo i zabezpieczający przed sfałszowaniem. Przy oglądaniu hologramu pod różnymi kątami wokół logo STAMFORD powinny pojawiać się kropki. Za nim powinno być widoczne słowo GENUINE. W czasie oglądania hologramu w zaciemnionym pomieszczeniu pomocna może być latarka. Aby upewnić się, że alternator jest autentyczny, należy wpisać unikatowy 7-znakowy kod RYSUNEK 2. ETYKIETA KONTROLNA RYSUNEK 3. KROPKI WIDOCZNE W CZASIE OGLĄDANIA TRÓJWYMIAROWEGO HOLOGRAMU POD RÓŻNYMI KĄTAMI. A041E246 (Issue 6) Public 17

22 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 18 A041E246 (Issue 6) Public

23 5 Zakres zastosowania alternatora OSTRZEŻENIE Wyrzucane elementy Elementy urządzenia wyrzucane w powietrze w trakcie awarii mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci w wyniku ran tłuczonych, ciętych lub kłutych. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby alternator był wystarczająco zwymiarowany dla planowanego celu zastosowania. 5. 1 Warunki pracy Alternatory standardowo charakteryzują się stopniem ochrony IP23. Taka ochrona nie jest wystarczająca do tego, aby agregat mógł być wykorzystywany na wolnym powietrzu bez dodatkowych zabezpieczeń. Temperatura otoczenia od -15 C do 40 C (od 5 F do 104 F) Wilgotność względna powietrza < 70% Wysokość zamontowania agregatu < 1000 m (3280 ft) W tabeli podane są normalne warunki eksploatacji, dla jakich zaprojektowany jest alternator. Alternator może pracować w innych warunkach, ale jego parametry znamionowe muszą wtedy zostać zmienione. Szczegółowe informacje znajdują się na tabliczce znamionowej. W przypadku, gdy środowisko eksploatacji alternatora ulegnie zmianie po dokonaniu jego zakupu, konieczna jest ponowna klasyfikacja urządzenia. 2 Przepływ powietrza TABELA 5. MINIMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA I MAKSYMALNY SPADEK CIŚNIENIA Model alternatora i 50 Hz 60 Hz Maksymalny spadek częstotliwość Minimalny przepływ powietrza m 3 /s (ft 3 /min) ciśnienia między wlotem a wylotem powietrza, mm (in) na wodowskazie P80 (R, S, T) 3, 2 (6780) 3, 7 (7840) 13 (0, 5) P80 (W, X, Y) 4, 0 (8475) 4, 7 (9959) 13 (0, 5) A041E246 (Issue 6) Public 19

24 Należy upewnić się, że wloty i wyloty powietrza nie są zasłonięte podczas pracy alternatora. W przypadku alternatorów wyposażonych w filtr powietrza zostanie dostarczony fabrycznie skonfigurowany (alarm i wyłączenie urządzenia) przełącznik różnicy ciśnień. 3 Zanieczyszczenia powietrza Zanieczyszczenia takie jak sól, olej, spaliny, substancje chemiczne, pył i piasek zmniejszają skuteczność izolacji i trwałość uzwojeń. Aby zabezpieczyć alternator, należy zastosować filtry powietrza i osłony chroniące elementy alternatora. 4 Filtry powietrza Filtry powietrza przechwytują cząsteczki o rozmiarach większych niż 5 mikronów. Filtry należy regularnie czyścić lub wymieniać, stosownie do panujących warunków. Zaleca się częste sprawdzanie stanu filtrów w celu ustalenia odpowiedniego harmonogramu ich serwisowania. Alternatory z fabrycznie zamontowanymi filtrami mają zmniejszoną moc w związku ze zmniejszonym dopływem chłodnego powietrza. Jeżeli filtry zostaną zamontowane po dostawie, należy zmniejszyć moc alternatora o 5%. Filtry powietrza nie usuwają wody. Należy zatem podjąć dodatkowe kroki w celu ochrony filtrów przed wodą. Mokre filtry ograniczają strumień powietrza i mogą doprowadzić do przegrzania alternatora, tym samym zmniejszając trwałość izolacji. 5 Otoczenie o wysokiej wilgotności powietrza Zdolność powietrza do przenoszenia wilgoci zależy od temperatury. Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej punktu rosy, na uzwojeniach może powstać rosa, która zmniejszy rezystancję elektryczną. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza alternator musi być dodatkowo chroniony, również wtedy, gdy umieszczony jest w obudowie. Dodatkowe grzałki antykondensacyjne można kupić osobno. 6 Grzałki antykondensacyjne NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. Grzałka antykondensacyjna jest zasilana z zewnętrznego źródła. Ogrzewanie antykondensacyjne podnosi temperaturę powietrza wokół uzwojeń. Dzięki temu, gdy alternator nie pracuje, nie skrapla się na nich woda. Zaleca się podłączenie ogrzewania w taki sposób, aby włączało się ono automatycznie w momencie wyłączenia alternatora. 20 A041E246 (Issue 6) Public

25 5. 7 Obudowy Obudowy służą ochronie alternatora przed szkodliwym wpływem środowiska. Należy się upewnić, że do alternatora wwiewana jest odpowiednia ilość świeżego powietrza, wolnego od wilgoci i zanieczyszczeń, którego temperatura nie przekracza maksymalnego poziomu podanego na tabliczce znamionowej. Wokół alternatora należy pozostawić wystarczającą ilość wolego miejsca, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych. 8 Drgania Alternatory wytrzymują poziomy drgań powstające w czasie pracy zestawów prądotwórczych zgodnie z normami ISO i BS (Norma ISO 8528 dotyczy pomiarów szerokopasmowych, natomiast norma BS 5000 określa dominujące częstotliwości i drgania zespołu prądotwórczego). INFORMACJA Przekroczenie któregokolwiek z powyższych parametrów znacząco zmniejszy okres eksploatacji łożysk oraz innych komponentów agregatu i może spowodować unieważnienie gwarancji na alternator. INFORMACJA Listwa zaciskowa jest przystosowana do utrzymywania ciężaru szynoprzewodów, przekładników, kabli odbiorników oraz pomocniczej listwy zaciskowej. Dodatkowa masa mogłaby spowodować nadmierne drgania i doprowadzić do uszkodzenia obudowy i mocowania listwy zaciskowej. Sposób podłączania kabli do listwy zaciskowej został opisany w podręczniku instalacji. Przymocowanie jakiejkolwiek dodatkowej masy do listwy zaciskowej należy uzgodnić z CGT Definicja brytyjskiej normy BS Alternatory muszą trwale wytrzymywać drgania o amplitudach wynoszących 0, 25 mm w przedziale częstotliwości między 5 a 8 Hz i przy prędkościach wynoszących 9, 0 mm/s (wartość skuteczna) w przedziale częstotliwości między 8 a 200 Hz przy bezpośrednim pomiarze przy ramie lub głównej budowie urządzenia. Określone powyżej wartości graniczne obowiązują tylko dla dominującej częstotliwości drgań fal złożonych Definicja normy ISO Norma ISO odnosi się do szerokiego pasma częstotliwości, to jest od 10 do 1000 Hz. Poniższa tabela stanowi przykład z normy ISO (Tabela C. 1, wartość 1). Są w niej zawarte uproszczone informacje dotyczące granicznych wartości drgań, wyrażone w kva oraz prędkości obrotowych dopuszczalnych w czasie pracy standardowych agregatów Częstotliwości drgań Częstotliwości głównych drgań wytwarzanych przez alternator są następujące: 4-biegunowe 1500 RPM 25 Hz 4-biegunowy 1800 RPM 30 Hz A041E246 (Issue 6) Public 21

26 Drgania wytwarzane przez silnik w alternatorze są złożone. Konstruktor zespołu prądotwórczego jest odpowiedzialny za wypoziomowanie i usztywnienie płyty podstawowej oraz elementów mocujących. Drgania nie mogą przekraczać wartości granicznych opisanych w normach BS i ISO Drgania liniowe wartości graniczne Graniczne wartości drgań zmierzone na alternatorze serii P80 Prędkość obrotowa silnika Moc wyjściowa Drgania Drgania Drgania RPM S Pojemność Prędkość Przyspieszenie (min. -1) (kva) skokowa RMS (mm/s) RMS (mm/s 2) RMS (mm) 1300 RPM < S 0, Za szerokie pasmo przyjęty został zakres częstotliwości od 10 Hz do 1000 Hz Monitorowanie drgań liniowych Zaleca się kontrolowanie drgań za pomocą urządzeń do ich pomiaru w miejscach wskazanych poniżej. Należy upewnić się, że poziom drgań zestawu prądotwórczego nie przekracza wartości granicznych wskazanych w normach. Jeżeli wykraczają one poza granice tolerancji, konieczne jest ustalenie i usunięcie przyczyny drgań. Zaleca się, aby konstruktor zestawu prądotwórczego zmierzył wartości początkowe, stanowiące następnie dla użytkownika urządzenia punkt odniesienia przy regularnych pomiarach drgań zgodnie z przygotowanym harmonogramem wykonywania czynności usług serwisowych. Umożliwia to monitorowanie postępującego zużycia. 22 A041E246 (Issue 6) Public

27 5. 8. 6 Nadmierny poziom drgań OSTRZEŻENIE Wyrzucane elementy Elementy urządzenia wyrzucane w powietrze w trakcie awarii mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci w wyniku ran tłuczonych, ciętych lub kłutych. Jeżeli zmierzony poziom drgań zespołu prądotwórczego przekracza wartości graniczne, należy: 1. Zwrócić się do producenta zestawu prądotwórczego o dokonanie zmiany konstrukcji pod kątem maksymalnej redukcji drgań. Skontaktować się z firmą Cummins Generator Technologies, aby ocenić wpływ drgań na łożyska i spodziewany okres eksploatacji alternatora. 9 Łożyska Łożyska z możliwością uzupełniającego smarowania Każda kaseta łożyska jest przyłączona do zewnętrznej smarowniczki. Na tabliczce informacyjnej znajdują się dane na temat typu i jakości używanego smaru oraz częstotliwości smarowania. Zalecany środek to syntetyczny wieloskładnikowy smar o wysokiej wydajności, który nie może być mieszany ze smarami o innym składzie. Szczegółowe instrukcje zawiera część Serwis i konserwacja Okres eksploatacji łożysk Na okres eksploatacji łożysk negatywnie wpływają następujące czynniki: trudne warunki pracy i środowiska eksploatacji; naprężenia wywołane nieprostoliniowością komponentów agregatu; drgania silnika wykraczające poza wartości graniczne określone w normach BS i ISO; długie okresy przestoju (i transportu) alternatora w środowisku charakteryzującym się drganiami mogą pojawiać się fałszywe odciski Brinnela, czyli spłaszczenia kulek i rowków w bieżniach łożyska; środowisko o wysokiej wilgotności powietrza, które może powodować korozję i zemulgowanie środka smarowego. A041E246 (Issue 6) Public 23

28 5. 9. 3 Monitorowanie stanu łożysk Zaleca się monitorowanie stanu łożysk za pomocą urządzeń do monitorowania poziomu drgań. W tym celu należy najlepiej zmierzyć wartości początkowe i użyć ich jako podstawy do regularnego monitorowania łożysk, w celu wykrycia ewentualnych pogorszeń. Umożliwia to zaplanowanie wymiany łożysk w odpowiednich odstępach czasu w ramach przeglądu agregatu prądotwórczego lub silnika Oczekiwana żywotność łożysk Producenci łożysk uznają za fakt, że żywotność łożysk zależy od czynników będących poza ich kontrolą. Nie mogą w związku z tym określić oczekiwanego okresu użytkowania. Mogą jednak na podstawie żywotności łożysk L10 podać praktyczne wskazówki dotyczące okresów przeglądowych i smarowania, a także zalecenia co do producentów smaru i jego rodzaju. Dla zastosowań ogólnych należy zaplanować wymianę łożysk po upływie godzin pracy, jeżeli zapewniona jest regularna konserwacja, poziom drgań mieści się w przedziale określonym normami ISO i BS5000-3, a temperatura otoczenia nie przekracza 50 C Instalacje rezerwowe Alternatory stanowiące część instalacji rezerwowej należy uruchamiać bez obciążenia na co najmniej 10 minut w ciągu tygodnia. W przypadku alternatorów ze smarowalnymi łożyskami należy smarować łożyska co 6 miesięcy niezależnie od łącznej liczby godzin pracy. 24 A041E246 (Issue 6) Public

29 6 Montaż w zespole prądotwórczym 6. 1 Wymiary alternatora Wymiary podano w arkuszu danych dla określonego modelu alternatora. Model alternatora jest podany na tabliczce znamionowej. INFORMACJA Arkusze danych są dostępne na stronie Podnoszenie alternatora OSTRZEŻENIE Spadające części mechaniczne Spadające części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Alternator należy unosić za klamry przyczepione do uchwytów. Na etykiecie umieszczonej obok uchwytu przedstawiono poprawny sposób podnoszenia agregatu. Należy używać łańcuchów o odpowiedniej długości i, jeśli to konieczne, belki rozporowej, aby uniknąć odchylenia alternatora od pionu podczas podnoszenia. Należy upewnić się, że dźwig jest w stanie podnieść alternator o masie wskazanej na etykiecie. INFORMACJA Czujnik obciążenia shock zamontowane na wsporniku DE aktywuje gdy alternator jest poddawany przyspieszeniu 15 g. Jeśli czujnik został aktywowany, alternator musi być kontrolowane za szkody przez CGT. Jako minimum, łożyska muszą zostać wymienione. A041E246 (Issue 6) Public 25

30 RYSUNEK 4. ETYKIETA PRZEDSTAWIAJĄCA SPOSÓB PODNOSZENIA ALTERNATORA 6. 3 Składowanie W przypadku gdy alternator nie zostanie natychmiast użyty, powinien być przechowywany w czystym, suchym i wolnym od drgań pomieszczeniu. Zaleca się korzystanie z grzałek antykondensacyjnych, o ile są dostępne. Jeśli alternator daje się obracać, w okresie jego magazynowania należy obracać wirnik o 6 obrotów co miesiąc. Jeśli automatyczna smarownica jest zamontowana i podłączona do zasilania, przytrzymać wciśnięty przycisk operatora 2 (patrz Rysunek 10 na str. 45) przez 2 sekundy raz na miesiąc, aby uruchomić jedno dodatkowe smarowanie, które powoduje wymieszanie smaru w zbiorniku Po składowaniu Jeżeli alternator był przez dłuższy czas wyłączony, należy przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić kontrolę i upewnić się, że uzwojenia nie uległy uszkodzeniu. Jeśli uzwojenia są wilgotne lub rezystancja izolacji jest niska, wykonać jedną z procedur osuszania (patrz Rozdział 7 na str. 37). Przed włączeniem alternatora, należy sprawdzić następujące tabele. TABELA 6. PO SKŁADOWANIU W PRZYPADKU BRAKU AUTOMATYCZNEJ SMAROWNICY Nie obracany w okresie Obracany w okresie magazynowania magazynowania Łożyska uszczelnione Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany krócej niż 12 miesięcy, można go krócej niż 24 miesiące, można go uruchomić. uruchomić. Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany dłużej niż 12 miesięcy, należy dłużej niż 24 miesięcy, należy wymienić łożyska i dopiero potem wymienić łożyska i dopiero potem można go uruchomić. można go uruchomić. 26 A041E246 (Issue 6) Public

31 Smarowalne łożyska Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany bez automatycznej smarownicy krócej niż 12 miesięcy, można go uruchomić. krócej niż 6 miesięcy, można go uruchomić. Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany w dłużej niż 12 miesięcy, należy okresie od 6 do 24 miesięcy, należy wymienić łożyska i dopiero potem nasmarować łożyska i dopiero można go uruchomić. potem można go uruchomić. Jeśli alternator był magazynowany dłużej niż 24 miesiące, należy wymienić łożyska i dopiero potem można go uruchomić. TABELA 7. PO SKŁADOWANIU W PRZYPADKU POSIADANIA AUTOMATYCZNEJ SMAROWNICY Nie obracany i/lub nie mieszany w okresie magazynowania Obracany i mieszany w okresie magazynowania Smarowalne łożyska Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany z automatyczną smarownicą krócej niż 12 miesięcy, można go uruchomić. krócej niż 24 miesiące, można go uruchomić. Jeśli alternator był magazynowany Jeśli alternator był magazynowany dłużej niż 12 miesięcy, należy dłużej niż 24 miesiące, należy wymienić łożyska i wymienić łożyska i wymienić cały układ wymienić cały układ automatycznego smarowania (moduł automatycznego smarowania (moduł pompy i przewody smaru), pompy i przewody smaru), a następnie uruchomić alternator. a następnie uruchomić alternator Zasady magazynowania Gdy alternator jest nieużywany lub magazynowany, może podlegać działaniu różnych czynników zewnętrznych, jak drgania, wilgotność, temperatura i zanieczyszczenia powietrza, które mogą pogorszyć stan łożyskowań. Jeśli planowany jest dłuższy przestój alternatora, należy wcześniej uzgodnić sposób jego przechowywania z CGT. 6. 4 Sprzęganie zespołów prądotwórczych OSTRZEŻENIE Ruchome części mechaniczne Ruchome części mechaniczne, kiedy agregat ma włączone sprzęgło, mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, nie wolno zbliżać ramion, dłoni ani palców do współpracujących powierzchni, kiedy sprzęgło agregatu jest włączone. INFORMACJA Niedozwolone jest używanie wentylatora do obracania wirnika alternatora. Wentylator nie wytrzyma takiego nacisku i zostanie uszkodzony. A041E246 (Issue 6) Public 27

32 Wydajność pracy i długi okres eksploatacji komponentów zależą od zminimalizowania naprężeń występujących wewnątrz alternatora. Naprężenia mechaniczne mogą być powodowane nieprostoliniowością występującą między silnikiem a komponentami agregatu, a także drganiami. Jeżeli masa sprzęgła przekracza 150 kg, okres eksploatacji łożysk będzie znacznie skrócony. Więcej informacji udziela fabryka. Zespoły prądotwórcze muszą znajdować się na płaskich, stałych podstawach zdolnych do wytrzymywania określonych obciążeń. Pod alternatorem i silnikiem należy umieścić podkładki montażowe zapewniające solidną podstawę i dokładne wyrównanie komponentów. Wysokość podkładek musi mieścić się w następujących granicach: 0, 25 mm w przypadku podkładek ślizgowych, 3 mm w przypadku nieregulowanych podkładek antywibracyjnych (AVM) lub 10 mm w przypadku regulowanych podkładek AVM. Aby wypoziomować urządzenie, należy skorzystać z podkładek. Osie obrotowe wirnika alternatora i wału wyjściowego silnika musi charakteryzować współosiowość (wyrównanie promieniowe) i prostopadłość do tej samej płaszczyzny (wyrównanie prostopadłe). Wyrównanie osiowe sprzęgła alternatora i silnika musi być przeprowadzone z marginesem wolnej przestrzeni wynoszącym 0, 5 mm. Jest on przeznaczony na wypadek rozszerzenia termicznego materiałów i pozwala na zminimalizowanie sił osiowych działających na łożyska przy temperaturze pracy. Drgania mogą się pojawić, gdy na sprzęgło działają siły naprężające. Alternator został zaprojektowany, aby wytrzymać maksymalny moment zginający, którego wartość nie przekroczy 275 kg/m (2000 lbs ft). Informacji na temat maksymalnego momentu zginającego kołnierza silnika udziela producent silnika. Obciążenia skręcające występują we wszystkich systemach, w których silnik napędza wał i mogą być na tyle duże, aby spowodować uszkodzenia przy krytycznych szybkościach. Producent zespołu prądotwórczego powinien wziąć pod uwagę wpływ obciążeń skręcających na wał alternatora i sprzęgła, wykorzystując dostarczone rysunki dotyczące skręceń, wymiarów wału i bezwładności wirnika. Zastosowanie zamkniętego stanu między alternatorem a silnikiem pozwoli zwiększyć wytrzymałość zespołu prądotwórczego. W stanie zamkniętym mogą pracować zarówno alternatory jedno- jak i dwułożyskowe. W przypadku agregatów pracujących w stanie otwartym, konstruktor zespołu prądotwórczego musi dostarczyć bariery chroniące. W celu ochrony podczas transportu i składowania koniec trzpienia ramy alternatora, płyty sprzęgające wirnika i przedłużenie wału zostały zabezpieczone za pomocą powłoki przeciwkorozyjnej. Należy ją usunąć przed rozpoczęciem montażu. 28 A041E246 (Issue 6) Public

33 RYSUNEK 5. WIRNIK ALTERNATORA JEDNOŁOŻYSKOWEGO Z WIDOCZNYMI TARCZAMI SPRZĘGŁA SKRĘCONYMI Z PIASTĄ CZĘŚCI NAPĘDOWEJ (PO PRAWEJ). RYSUNEK 6. WIRNIK ALTERNATORA DWUŁOŻYSKOWEGO Z WIDOCZNYM WAŁEM I SZCZELINĄ NA KLUCZ UMOŻLIWIAJĄCĄ ELASTYCZNE SPRZĘGANIE (PO PRAWEJ). 5 Agregat jednołożyskowy OSTRZEŻENIE Spadające części mechaniczne Spadające części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. 1. Sprawdź, czy wspornik podpierający wirnik pod wentylatorem znajduje się we właściwym miejscu. Ustaw alternator obok silnika i usuń wspornik transportowy umieszczony po stronie napędowej, który utrzymuje wirnik w miejscu podczas transportu. 3. Zdejmij osłony wylotu powietrza po stronie napędowej alternatora w celu uzyskania dostępu do sprzęgła i śrub kołnierza. A041E246 (Issue 6) Public 29

34 4. Jeśli trzeba, dokręć śruby tarczy sprzęgła zgodnie z przedstawioną powyżej kolejnością. Poruszając się po kole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, sprawdź moment obrotowy śrub, które łączą tarcze sprzęgła z piastą części napędowej. Upewnij się, że tarcze sprzęgła są umieszczone współśrodkowo w stosunku do czopu kołnierza. Dla zapewnienia prawidłowego względnego ustawienia tarczy sprzęgła i koła zamachowego należy użyć trzpieni ustawczych. 7. Upewnij się, że odstęp na silniku między powierzchnią pasowania sprzęgła przy kole zamachowym oraz powierzchnią pasowania sprzęgła obudowy koła zamachowego jest zgodny z wartością nominalną wynoszącą 0, 5 mm. Dzięki temu luz wału korbowego silnika jest zachowany, a wirnik alternatora pozostaje w neutralnej pozycji, zezwalając na rozszerzalność cieplną układu. Na silnik i łożyska alternatora nie jest wywierany nacisk osiowy. Przystaw alternator do silnika i jednocześnie połącz tarcze sprzęgowe oraz czopy obudowy. Przesuwaj alternator w stronę silnika do chwili, gdy tarcze sprzęgowe dotkną do powierzchni koła zamachowego, a pozycja czopów zostanie ustalona. INFORMACJA Niedozwolone jest przesuwanie alternatora w kierunku silnika przez ciągnięcie za śruby przy elastycznych tarczach. Pod łebkami śrub należy umieścić podkładki przeznaczone do dużych obciążeń. Aby zachować ustawienie właściwej pozycji, dokręcaj śruby równomiernie. 30 A041E246 (Issue 6) Public

35 10. Przykręć tarczę sprzęgła do koła zamachowego, dokręcając śruby zgodnie z kolejnością przedstawioną powyżej. 11. Aby upewnić się, że śruby są dokręcone, sprawdź moment dociągowy każdej z nich, poruszając się po kole w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Informacje na temat prawidłowych momentów dociągowych można uzyskać na podstawie danych producenta silnika. 12. Usuń wspornik wirnika. 13. Załóż z powrotem wszystkie osłony. 6 Konstrukcja dwułożyskowa Aby uniknąć obciążeń skręcających, zalecane jest użycie elastycznego sprzęgła przeznaczonego do konkretnych połączeń silnik-alternator. W przypadku użycia kołnierza sprzęgła nieruchomego należy skontrolować ustawienie powierzchni dopasowania poprzez dostawienie alternatora do silnika. Ewentualne korekcje pozycji mogą zostać uzyskane przez włożenie podkładek pod nóżki alternatora. 7 Kontrole przed uruchomieniem Przed uruchomieniem zespołu prądotwórczego należy sprawdzić wartość rezystancji izolacji uzwojeń, a także skontrolować, czy wszystkie połączenia zostały dokonane w prawidłowy sposób, wszystkie przyłącza zostały właściwie umocowane i znajdują się w przewidzianym miejscu. Upewnij się, że dostęp powietrza do alternatora jest nieutrudniony. 8 Kierunek obrotów Standardowo z punktu widzenia strony napędowej kierunek obrotu w alternatorach jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (o ile w zamówieniu nie zaznaczono obrotu w przeciwną stronę). Jeżeli nastąpi zmiana kierunku obrotów, należy też zmienić wentylator. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Cummins Generator Technologies. A041E246 (Issue 6) Public 31

36 6. 9 Rotacja fazy Moc wyjściowa głównego wirnika charakteryzuje się kolejnością faz U V W, gdy alternator obraca się w prawą stronę, patrząc od strony napędowej. Jeżeli pojawi się konieczność odwrócenia rotacji fazy, należy zmienić konfigurację przewodów w skrzynce zaciskowej. Aby uzyskać stosowny schemat połączeń, skontaktuj się z firmą Cummins Generator Technologies Napięcie i częstotliwość Upewnij się, że wymagane dla konkretnego zastosowania agregatu prądotwórczego poziomy napięcia i częstotliwości są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej alternatora Ustawienia automatycznego regulatora napięcia AVR Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, regulator AVR wykonuje testy przed pierwszym uruchomieniem. Sprawdź, czy ustawienia regulatora AVR są zgodne z wymaganymi parametrami wyjściowymi. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji regulatora AVR do pracy z obciążeniem i bez obciążenia, zapoznaj się z dołączonym podręcznikiem obsługi Podłączenia elektryczne OSTRZEŻENIE Nieprawidłowa instalacja elektryczna i system zabezpieczeń Nieprawidłowa instalacja elektryczna i system zabezpieczeń może powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym i poparzeń. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, instalatorzy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i są odpowiedzialni za spełnienie wymagań określonych urzędów, postanowień lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego oraz obowiązujących w miejscu montażu lokalnych przepisów. 32 A041E246 (Issue 6) Public

37 INFORMACJA Listwa zaciskowa jest przystosowana do utrzymywania ciężaru szynoprzewodów, przekładników, kabli odbiorników oraz pomocniczej listwy zaciskowej. Przymocowanie jakiejkolwiek dodatkowej masy do listwy zaciskowej należy uzgodnić z CGT Podłączenia elektryczne Aby umożliwić konstruktorowi zespołu obliczenie niezbędnej ochrony lub dyskryminacji, zakład produkcyjny dostarcza na życzenie krzywe prądów uszkodzeniowych i wartości reaktancji alternatora. Instalator musi sprawdzić, czy rama alternatora jest połączona ze stałą podstawą zespołu prądotwórczego i czy jest uziemiona. Jeżeli między ramą alternatora a podstawą zamontowane są podkładki antywibracyjne, uziemienie musi być poprowadzone ponad nimi. Zapoznaj się ze schematami połączeń elektrycznych w celu podłączenia przewodów obciążeniowych. Przewody elektryczne są łączone w zamkniętej panelami skrzynce zaciskowej, umożliwiającej łatwe doprowadzanie przewodów. Przewody jednożyłowe należy poprowadzić przez dostarczone izolowane lub niemagnetyczne skrzynki dławikowe. Przed wywierceniem lub wycięciem otworów w panelach należy je zdjąć ze skrzynki zaciskowej lub alternatora. Po zakończeniu okablowywania skrzynki zaciskowej należy ostrożnie usunąć wszystkie pozostałości za pomocą odkurzacza. Standardowo uziemienie alternatora nie jest połączone z ramą alternatora. W razie potrzeby uziemienie można podłączyć do uziemienia w skrzynce zaciskowej, korzystając z przewodu, którego przekrój poprzeczny jest co najmniej półtora raza większy niż przekrój przewodu fazy. Przewody obciążeniowe powinny być odpowiednio ułożone i zaciśnięte, aby ułatwić dostęp do skrzynki zaciskowej, a alternator mógł poruszać się na podkładkach antywibracyjnych w zakresie ±25 mm bez wywoływania naprężeń. Spłaszczone fragmenty uchwytów przewodów obciążeniowych muszą być spięte bezpośrednio z przewodami wyjściowymi głównego stojana w sposób przedstawiony poniżej (typowy układ złączy izolowanych i szyny). Moment elementów złącznych M12 wynosi 70 Nm (51. 6 ft-lb) (główna nakrętka) i 45 Nm (33. 2 ft-lb) (nakrętka blokująca) na złączach izolowanych lub 80 Nm (59 ft-lb) na szynach. W czasie składania zamówienia można określić, czy uchwyty przewodów będą przyczepione do części górnej, czy do części spodniej szyny jednym lub dwoma elementami złącznymi. A041E246 (Issue 6) Public 33

38 6. 13 Przyłączenie do sieci: napięcia udarowe i mikroprzerwy Konieczne jest podjęcie środków zapobiegających uszkodzeniom części alternatora na skutek przejściowych napięć związanych z podłączeniem obciążenia lub systemu rozdzielczego. W celu ustalenia istniejących zagrożeń należy uwzględnić wszelkie aspekty planowego użytkowania alternatora, a w szczególności: obciążenia o parametrach prowadzących do dużych zmian obciążenia; regulację obciążeń przez urządzenia przełączające oraz regulację mocy za pomocą metod mogących wytworzyć przejściowe wartości szczytowe napięcia; systemy rozdzielcze, na które negatywny wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne, takie jak uderzenia piorunów; zastosowania z pracą równoległą i zasilaniem sieciowym, gdy istnieje niebezpieczeństwo zakłóceń na skutek mikroprzerw. 34 A041E246 (Issue 6) Public

39 W przypadku zagrożenia alternatora na skutek napięcia udarowego i mikroprzerw musi on zostać wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia, aby spełnić wymagania określone w przepisach. Do zabezpieczeń tych należą z reguły ochronniki i tłumiki przepięciowe. Ochrona przepięciowa musi zmniejszyć napięcie szczytowe chwilowych impulsów wzrastających w czasie 5 µs do maksymalnej wartości wynoszącej 1, 25 x 2 x (2 x znamionowe napięcie wyjściowe V). Najlepszą praktyką jest umieszczenie urządzeń zabezpieczających w okolicy złączy wyjściowych. Więcej informacji udzielą doradcy i specjaliści firm zajmujących się dostawą takich urządzeń Zmienne obciążenie W pewnych warunkach zmienne obciążenie może skrócić okres eksploatacji alternatora. Zidentyfikuj możliwe zagrożenia, a zwłaszcza następujące: duże obciążenie pojemnościowe (na przykład urządzenia korekcji współczynnika mocy) może wpłynąć na stabilność alternatora, powodując poślizg biegunów; schodkowe zmiany napięcia sieci elektrycznej (na przykład przy zmianie odczepów). Jeśli alternator jest wystawiony na działanie zmiennych obciążeń, należy go odpowiednio zabezpieczyć za pomocą zabezpieczeń przed niedoborem prądu wzbudzającego Synchronizacja OSTRZEŻENIE Wyrzucane elementy Elementy urządzenia wyrzucane w powietrze w trakcie awarii mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci w wyniku ran tłuczonych, ciętych lub kłutych. Aby zapobiec niebezpieczeństwu: nie wolno stawać w pobliżu wlotów i wylotów powietrza, kiedy alternator pracuje; nie wolno umieszczać pulpit sterowania w pobliżu wlotów i wylotów powietrza; nie wolno przegrzewać alternatora, pozwalając mu pracować przy parametrach powyżej zaleceń na tabliczce znamionowej; nie wolno nadmiernie obciążać alternatora; nie wolno uruchamiać alternatora przy nadmiernych wibracjach; nie wolno synchronizować alternatorów równoległych poza zakresem określonych parametrów Równoległe lub synchronizujące alternatory RYSUNEK 7. RÓWNOLEGŁE LUB SYNCHRONIZUJĄCE ALTERNATORY A041E246 (Issue 6) Public 35

40 Przekładnik statyzmu typu quadrature (Droop CT) daje sygnał proporcjonalny do prądu biernego; regulator AVR dopasowuje napięcie wzbudzenia w celu zmniejszenia prądu wirowego. Dzięki temu każdy alternator otrzymuje bierne obciążenie. Zainstalowany fabrycznie przekładnik statyzmu CT jest tak skonfigurowany, aby zapewnić 5% spadek napięcia przy zerowym współczynniku mocy. Aby dostosować ustawienia przekładnika, zapoznaj się z instrukcją regulatora AVR. Należy użyć łącznika synchronizacyjnego (CB1, CB2), który po włączeniu nie powoduje tzw. odbicia zestyku. Łącznik synchronizacyjny musi charakteryzować się mocą znamionową o wartości wystarczającej, aby wytrzymać ciągłe obciążenie napięciem wytwarzanym przez alternator. Łącznik synchronizacyjny musi wytrzymywać dokładnie wyznaczone cykle zamykania w trakcie synchronizacji oraz wartości prądu wytworzonego podczas równoległej błędnej synchronizacji. Czas zamknięcia łącznika synchronizacyjnego musi być regulowany za pomocą urządzenia synchronizacyjnego. Łącznik musi pracować również w warunkach, w których mogą wystąpić usterki, takie jak zwarcia. Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w kartach danych właściwego alternatora. INFORMACJA Warunki, w których może wystąpić usterka, mogą być spowodowane przez pracę innych alternatorów lub zasilanie sieciowe. Możliwe metody synchronizacji to synchronizacja automatyczna lub synchronizacja kontrolowana. Ręczne wykonywanie synchronizacji nie jest zalecane. Ustawienia urządzenia synchronizującego powinny zapewnić łagodny przebieg synchronizacji alternatorów. Kolejność faz musi być zgodna z następującymi wartościami: Różnica napięć +/- 0, 5% Różnica częstotliwości Kąt fazowy Czas włączenia wyłącznika ochronnego 0, 1 Hz/s +/- 10 o 50 ms Urządzenie synchronizujące musi zostać ustawione na wartości mieszczące się w zakresie powyżej przedstawionych parametrów. Różnica napięć przy równoległej pracy z siecią wynosi +/- 3%. 36 A041E246 (Issue 6) Public

41 7 Serwisowanie 7. 1 Zalecany harmonogram przeglądu Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych lub przeglądu należy zapoznać się z rozdziałem Środki bezpieczeństwa (Rozdział 2 na str. 3) niniejszego podręcznika. Widok rozstrzelony elementów i informacje o elementach złącznych znajdują się w rozdziale Wykaz części (Rozdział 8 na str. 63). W wierszach w tabeli zalecanego harmonogramu przeglądu ujęto zalecane czynności serwisowe, zgrupowane według podsystemów alternatora. W kolumnach w tabeli przedstawiono typy działań serwisowych, poziomy usług i informacje o tym, czy alternator musi być włączony, czy nie. Częstotliwość serwisowania podawana jest w godzinach pracy lub odstępach czasu. Symbol krzyżyka (X) w komórce wskazuje na rodzaj aktywności i czas, kiedy należy ją wykonać. Symbol gwiazdki (*) wskazuje na czynność, którą trzeba wykonać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Wszystkie poziomy zalecanych usług serwisowych można wykupić bezpośrednio w dziale serwisowym Cummins Generator Technologies Customer Service Department, tel. :, service-engineers@cumminsgeneratortechnologies. com 1. Prawidłowa konserwacja i naprawa są niezbędne w celu zapewnienia stabilnej pracy alternatora oraz bezpieczeństwa osobom, które przy nim pracują. Te działania serwisowe służą maksymalizacji okresu eksploatacji alternatora, lecz nie zmieniają warunków standardowej gwarancji, ani jej nie wydłużają. Okresy pomiędzy prowadzeniem czynności serwisowych są jedynie sugerowane. Można się nimi kierować, jeśli alternator był poprawnie zamontowany i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli alternator znajduje się w nietypowym środowisku lub jest użytkowany w sposób odbiegający od zalecanego, okresy między przeprowadzeniem czynności serwisowych mogą ulec skróceniu. Alternator powinien być stale nadzorowany w okresie eksploatacji, aby umożliwić wykrycie potencjalnych usterek, awarii, objawów nieprawidłowego użytkowania oraz zużycia komponentów. A041E246 (Issue 6) Public 37

42 TABELA 8. HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW ALTERNATORA CZYNNOŚĆ SERWISOWA TYP POZIOM USŁUGI System Alternator Uzwojenia X = wymagane * = gdy jest to niezbędne Tabliczka znamionowa alternatora Alternator pracuje Inspekcja Test Czyszczenie Dolewanie/wymiana Pierwsze uruchomienie Aranżacja ułożenia podstawy zespołu X X prądotwórczego X Aranżacja sprzęgła X X * X Warunki i czystość otoczenia X Czynności po uruchomieniu 250 godz. /0, 5 roku Poziom godz. /1 rok Poziom godz. /2 lata Poziom 3 X X X X X X Temperatura otoczenia (wewnątrz i na X X X X X X zewnątrz) Całe urządzenie uszkodzenie, zgubione X X X X X X elementy i uziemienia Osłony, ekrany, etykiety bezpieczeństwa i X X X X X X ostrzegawcze Dostęp konserwacyjny X X Nominalne elektryczne warunki pracy i X X X X X X X wzbudzenia Drgania X X X X X X X Stan uzwojeń X X X X X X Rezystancja izolacji wszystkich uzwojeń X X * * X X (Test PI dla MV/HV) Rezystancja izolacji wirnika, wzbudnicy i X X X agregatu PMG Czujniki temperatury X X X X X X X Ustawienia klienta dotyczące czujników X X temperatury godz. /5 lat 38 A041E246 (Issue 6) Public

43 CZYNNOŚĆ SERWISOWA TYP POZIOM USŁUGI System Łożyska Skrzynka zaciskowa X = wymagane * = gdy jest to niezbędne Alternator pracuje Inspekcja Test Czyszczenie Dolewanie/wymiana Stan łożysk X X X Smar układu wydechowego i pułapki X Pierwsze uruchomienie Czynności po uruchomieniu 250 godz. /2 lata co 4000 godz. Nasmarować smarowalne łożyska (jeśli nie jest zamontowana X X co 1000 do 1500 godzin/6 miesięcy automatyczna smarownica) Dolać smaru do zbiornika. Nie przekraczać znaku poziomu Max. X co 8000 godz. (jeśli jest zamontowana automatyczna smarownica) Wymienić smarowalne łożyska Poziom 3 X * X Czujniki temperatury X X X X X X X Ustawienia klienta dotyczące czujników X X temperatury Wszystkie połączenia i okablowanie alternatora/na żądanie klienta X X X X X X godz. /5 lat A041E246 (Issue 6) Public 39

44 CZYNNOŚĆ SERWISOWA TYP POZIOM USŁUGI Chłodzenie Prostownik Sterowniki i urządzenia pomocnicze System X = wymagane * = gdy jest to niezbędne Konfiguracja wstępna regulatorów AVR i PFC Ustawienia regulatorów AVR i PFC Alternator pracuje Inspekcja Test Czyszczenie Dolewanie/wymiana Pierwsze uruchomienie X X X Czynności po uruchomieniu 250 godz. /2 lata Poziom 3 X X X X X X Podłączenia urządzeń dodatkowych przez X X X X X klienta Działanie urządzeń dodatkowych Ustawienia synchronizacji X X X X X X X Synchronizacja X X X X X X X Ogrzewanie antykondensacyjne X X * X Diody i warystory X X X X X Diody i warystory Temperatura wlotu powietrza Przepływ powietrza (poziom i kierunek) X X X X X X X X X X X Stan wentylatora X X X X X X Stan filtra powietrza (jeśli jest X X X X X X zainstalowany) Filtry powietrza (jeśli są zainstalowane) X X * * * X godz. /5 lat 40 A041E246 (Issue 6) Public

45 7. 2 Łożyska Wprowadzenie INFORMACJA Nie należy przepełniać łożyska smarem. Może to doprowadzić do uszkodzenia łożyska. Nie należy mieszać smarów. Smarując części różnymi typami smarów, należy zmieniać rękawice Łożyska należy składać w warunkach wolnych od kurzu i elektryczności statycznej, korzystając z niestrzępiących się rękawic. Części i narzędzia powinny być składowane w warunkach wolnych od kurzu i elektryczności statycznej, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zabrudzeniu. W czasie usuwania łożyska z wału wirnika działa na nie nacisk osiowy, powodując jego uszkodzenie. Nie wolno ponownie wykorzystywać łożysk. Przyłożenie na kulki siły nacisku wstawienia spowoduje uszkodzenie łożyska. Nie wciskaj zewnętrznej bieżni, naciskając na bieżnię wewnętrzną i odwrotnie. Nie obracaj wirnika za pomocą łopatek wentylatora. Doprowadzi to do uszkodzenia wentylatora. Wirnik alternatora opiera się po stronie nienapędowej (NDE) na łożyskach, natomiast po stronie napędowej (DE) na łożyskach lub sprzęgle. Każde smarowalne łożysko należy smarować poprawną ilością odpowiedniego smaru z zalecaną częstotliwością. Informacje te są także podane na na naklejce przyklejonej na smarowniczce Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Obracające się części mechaniczne Obracające się części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i przed zdjęciem osłon obracających się części, należy odłączyć agregat od wszystkich źródeł energii, usunąć nagromadzoną energię i zastosować procedury blokujące. OSTRZEŻENIE Powierzchnie gorące Kontakt skóry z powierzchniami gorącymi może skutkować poparzeniem ciała. OSTROŻNIE Smar Kontakt skóry ze smarem może powodować drobne lub średnie obrażenia przez wyprysk kontaktowy alergiczny. A041E246 (Issue 6) Public 41

46 INFORMACJA Nie należy przepełniać łożyska smarem. Doprowadzi to do uszkodzenia wentylatora Łożyska z możliwością uzupełniającego smarowania Wymagania Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Materiały eksploatacyjne Części Narzędzia Trzeba pamiętać o noszeniu obowiązkowych środków ochrony indywidualnej Niestrzępiące się ściereczki do czyszczenia Jednorazowe rękawice Zalecany mar CGT Pistolet na smar (skalibrowany na objętość lub masę) Automatyczne smarowanie Jeśli jest zamontowana automatyczna smarownica (patrz Część na str. 44), ręczne smarowanie nie jest wymagane Wykonywanie ponownego smarowania TABELA 9. PONOWNE SMAROWANIE: ILOŚĆ SMARU Typ łożyska Objętość (cm 3) Zalecana ilość smaru Masa (g) Strona napędowa (P80 długość rdzenia R, S, T) Strona napędowa (P80 długość rdzenia W, Y, Z) Strona nienapędowa (P80 długości wszystkich rdzeni) 1. Znajdź smarowniczkę i etykietę informacyjną z informacją o typie każdego łożyska. Upewnij się, że nowy smar nie jest zabrudzony. Musi on mieć białawo-beżowy kolor i w całości gęstą konsystencję. Oczyść dysze pistoletu na smar i smarowniczki. Usuń uszczelkę z wylotu smaru i pozwól, aby nadmiar smaru się wydostał. Oczyść wylot smaru. Jeśli w alternatorze zamontowano filtr powietrza i urządzenie jest wyłączone, usuń filtr powietrza i oczyść pułapkę na nadmiar smaru. Załóż filtr powietrza. 42 A041E246 (Issue 6) Public

47 7. Uruchom alternator i korzystając z pistoletu na smar i smarowniczki, uzupełnij brakującą ilość smaru. Uruchom alternator na przynajmniej 60 minut z obciążeniem lub bez. Oczyść wylot smaru i załóż uszczelkę. 10. Sprawdź kolor i konsystencję smaru, który wydostał się z wylotu i porównaj z nowym smarem, który ma białawo-beżowy kolor i gęstą konsystencję. Wymień łożysko, jeśli kolor smaru, który wydostał się z wylotu, różni się od wzorcowego lub smar w ogóle się nie wydostaje. INFORMACJA Jeśli pułapka na smar się przepełni, może dojść do zabrudzenia stojana i uzwojeń wirnika. Oczyść pułapkę przed wykonaniem ponownego smarowania. RYSUNEK 8. PUŁAPKA NA SMAR W ALTERNATORZE SERII P80 Z FILTREM POWIETRZA. A041E246 (Issue 6) Public 43

48 Automatyczna smarownica łożyska alternatora Nr Opis Nr Opis 1 Zbiornik smaru 5 Przewód smaru 2 Wlew smaru 6 Przewód smaru 3 Panel sterowania 7 Wiązka przewodów zdalnego sterowania 4 Kable zasilania RYSUNEK 9. TYPOWE AUTOMATYCZNA SMAROWNICA ŁOŻYSKA ALTERNATORA Alternator może być wyposażony w automatyczną smarownicę łożyska. Ustawienia cyklu dozowania smaru są zaprogramowane fabrycznie. Do zbiornika wolno wlewać wyłącznie wskazany smar (Kluberquiet BQ 72-72). 44 A041E246 (Issue 6) Public

49 Automatyczna smarownica łożyska alternatora obsługa Nr Opis Nr Opis 1 Wyświetlacz 2 Przycisk operatora 3 Przycisk operatora (ustawienia programatora czasowego) Cykl dozowania smaru jest zaprogramowany fabrycznie. RYSUNEK 10. PANEL STEROWANIA INFORMACJA Dolewać smaru do zbiornika zgodnie z harmonogramem przeglądów. Uważać, aby znak poziomu Max w zbiorniku nie został przekroczony. Stosować tylko smar Kluberquiet BQ Nie mieszać ze sobą różnych typów smaru. TABELA 10. KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU PANELU STEROWANIA Wyświetlacz Opis Zielony świecący pasek na wyświetlaczu oznacza, że trwa czas wstrzymania (między dozowaniami). Automatyczna smarownica znajduje się w okresie między operacjami smarowania. Działanie pompy jest sygnalizowane przez migające na zmianę kreski na wyświetlaczu symbolizujące ruch obrotowy. Jeśli zbiornik jest pusty, jest wyświetlany komunikat o błędzie. Jeśli wystąpiła usterka, jest wyświetlany komunikat o błędzie. A041E246 (Issue 6) Public 45

50 Aby potwierdzić usterkę (pusty zbiornik smaru): 1. Nacisnąć przycisk operatora (2), aby potwierdzić usterkę. Komunikat (migający) zacznie świecić światłem ciągłym. Dolać do zbiornika smaru Kluberquiet BQ Przytrzymywać wciśnięty przycisk operatora (2) (przez 2 sekundy), aby były uruchamiane cykle smarowania, dopóki kołek sygnalizacyjny (kołek sterujący) nie minie czujnika zbliżeniowego. Patrz Rysunek 11. RYSUNEK 11. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY (1) I KOŁEK STERUJĄCY (2) Automatyczna smarownica ustawienia Alternator może być wyposażony w automatyczną smarownicę łożyska. Ustawienia dozowania smaru są zaprogramowane fabrycznie. INFORMACJA Ustawień automatycznej smarownicy nie należy zmieniać. TABELA 11. AUTOMATYCZNA SMAROWNICA: USTAWIENIA Parametr P1 P2 P3 P4 P5 P6 Czas Czas Liczba Styk Zewnętrz Faza wstrzyma wstrzyma cykli (n) przekaźni na początko nia nia ka usterki sygnaliza wa (godziny) (minuty) (no/nc) cja (SP/SO) usterki Wartość nc -u SP 7. 3 Sterowanie Wprowadzenie Otoczenie pracującego alternatora nie wpływa dobrze na urządzenia sterujące. Wysoka temperatura i wibracje mogą spowodować, że na przewodach pojawią się luzy, skutkujące awarią. Rutynowe przeprowadzanie testów i inspekcji może pomóc w wykrywaniu potencjalnych usterek i eliminowaniu ewentualnych przestojów. 46 A041E246 (Issue 6) Public

51 7. 2 Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Wymagania Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Materiały eksploatacyjne Części Narzędzia Trzeba pamiętać o noszeniu obowiązkowych środków ochrony indywidualnej Brak Brak Multimetr Klucz dynamometryczny Inspekcja i testy 1. Zdejmij pokrywę skrzynki zaciskowej. Sprawdź naprężenie elementów złącznych M12 zabezpieczających przewody obciążeniowe. Upewnij się, że przewody są prawidłowo przymocowane w skrzynce i że pozostawiony jest luz wynoszący ±25 mm, umożliwiający ruch alternatora spoczywającego na podkładkach antywibracyjnych. Upewnij się, że wszystkie przewody w skrzynce zaciskowej są odpowiednio zakotwiczone. Sprawdź przewody pod względem uszkodzeń wywołanych wibracjami, zużyciem izolacji i pęknięć. Upewnij się, że wszystkie akcesoria regulatora AVR i transformatory są odpowiednio zamocowane, a kable przechodzą centralnie między transformatorami. Odłącz zasilanie grzałek antykondensacyjnych i zmierz poziom rezystancji na ich częściach. Jeśli miernik wykrywa przepływ prądu, wymień daną część grzałki. Sprawdź napięcie prądu dostarczanego do grzałek kondensacyjnych (jeśli są). Po wyłączeniu alternatora na każdej części grzałki poziom napięcia powinien wynosić od 100 do 138 V AC. Połączenia grzałek są opisane w szkicu okablowania. Upewnij się, że połączenia regulatora AVR i akcesoriów AVR znajdujące się w skrzynce zaciskowej są zabezpieczone i umiejscowione na podstawkach antywibracyjnych oraz że przewody są prawidłowo przymocowane do złączy. Regulator AVR i akcesoria AVR nie wymagają dodatkowych rutynowych czynności konserwacyjnych. A041E246 (Issue 6) Public 47

52 10. W przypadku pracy równoległej upewnij się, że przewody sygnału częstotliwości alternatora podłączone do urządzeń synchronizacyjnych są prawidłowo zamocowane. Załóż pokrywę skrzynki zaciskowej. 4 Układ chłodzenia Wprowadzenie Alternatory są standardowo zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania norm unijnych dotyczących bezpieczeństwa. Są znamionowane pod względem temperatury pracującej izolacji uzwojeń. Norma BS EN ( IEC 60085) Izolacja elektryczna Klasyfikacja termiczna zawiera klasyfikację izolacji ze względu na maksymalną pracę temperatury i okres żywotności. Na okres eksploatacji wpływają zanieczyszczenia chemiczne, przepływ prądu i napory mechaniczne, lecz głównym czynnikiem jest wysoka temperatura. Chłodzenie za pomocą wentylatora utrzymuje stabilną temperaturę, mieszczącą się w limicie wyznaczonym przez klasę izolacji. Jeśli parametry w środowisku pracy różnią się od podanych na tabliczce znamionowej, moc znamionowa musi zostać obniżona o 3% w przypadku izolacji klasy H, przy wzroście temperatury powietrza wpadającego do wentylatora o 5 C powyżej temperatury 40 C i maksymalnie do 60 C; 3, 5% w przypadku izolacji klasy F, przy wzroście temperatury powietrza wpadającego do wentylatora o 5 C powyżej temperatury 40 C i maksymalnie do 60 C; 4, 5% w przypadku izolacji klasy B, przy wzroście temperatury powietrza wpadającego do wentylatora o 5 C powyżej temperatury 40 C i maksymalnie do 60 C; 3% na każde 500 m wzrostu wysokości, na której pracuje agregat, powyżej poziomu 1000 m i maksymalnie do 4000 m. Jest to spowodowane zmniejszeniem przewodzenia cieplnego rozrzedzonego powietrza; 5%, jeśli zainstalowano w agregacie filtry powierza, gdyż ograniczają one dopływ powietrza. Skuteczne chłodzenie zależy od utrzymywania w dobrym stanie wentylatora, filtrów powietrza i uszczelek Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Obracające się części mechaniczne Obracające się części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. 48 A041E246 (Issue 6) Public

53 OSTROŻNIE Pył Wdychanie pyłu może powodować drobne lub średnie obrażenia w wyniku podrażnienia płuc. Pył może powodować drobne lub średnie obrażenia w wyniku podrażnienia oczu. Należy wietrzyć pomieszczenia, aby pozbyć się pyłu. INFORMACJA Filtry są przeznaczone do oczyszczania powietrza z cząsteczek pyłu, a nie z wilgoci. Wilgotne części filtra mogą ograniczać przepływ powietrza, doprowadzając do przegrzania. Należy zadbać o to, aby części filtra nie zamoczyły się Wymagania Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Materiały eksploatacyjne Części Narzędzia Trzeba pamiętać o noszeniu obowiązkowych środków ochrony indywidualnej Należy nosić okulary i słuchawki ochronne Należy nosić maski ochronne Niestrzępiące się ściereczki do czyszczenia Jednorazowe rękawice Filtry powietrza (jeśli są zainstalowane) Uszczelki filtrów powietrza (jeśli są zainstalowane) Brak Inspekcja i czyszczenie INFORMACJA Czujnik wykrywa różnicę w ciśnieniu spowodowaną przez zablokowany filtr. Jeśli czujnik będzie się włączać, należy częściej sprawdzać i czyścić filtr powietrza. Usuń osłonę wentylatora. Sprawdź, czy łopatki wentylatora nie są uszkodzone. Wyjmij filtry powietrza z ramy (przy wentylatorze i skrzynce zaciskowej, jeśli są). Przemyj i wysusz filtry powietrza oraz uszczelki, aby usunąć cząsteczki zabrudzeń. Sprawdź, czy filtry i uszczelki nie są uszkodzone i w razie potrzeby je wymień. Zamontuj filtry i uszczelki. Załóż osłonę wentylatora. Uruchom agregat. Upewnij się, że wloty i wyloty powierza nie są zablokowane. A041E246 (Issue 6) Public 49

54 7. 5 Sprzęganie Wprowadzenie Wydajność pracy i długi okres eksploatacji komponentów zależą od zminimalizowania naprężeń występujących wewnątrz alternatora. Osie obrotowe wirnika alternatora i wału wyjściowego silnika musi charakteryzować współosiowość (wyrównanie promieniowe i prostopadłe). Wibracje skręcające, jeśli nie są pod kontrolą, mogą uszkodzić systemy spalinowe silników napędzane wałem. Producent zespołu prądotwórczego musi wziąć pod uwagę wpływ obciążeń skręcających na alternator: wymiary wirnika, informacje o bezwładności i sprzęganiu są dostępne na żądanie Bezpieczeństwo INFORMACJA Niedozwolone jest używanie wentylatora do obracania wirnika alternatora. Wentylator nie wytrzyma takiego nacisku i zostanie uszkodzony Wymagania Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Materiały eksploatacyjne Części Trzeba pamiętać o noszeniu obowiązkowych środków ochrony indywidualnej Brak Brak Narzędzia Czujnik zegarowy Klucz dynamometryczny Kontrola punktów mocowania 1. Sprawdź, czy podstawa i podkładki montażowe zespołu prądotwórczego nie są uszkodzone 2. Sprawdź, czy gumowe podkładki antywibracyjne są na swoich miejscach 3. Sprawdź dane historyczne dotyczące wibracji, aby sprawdzić trend 50 A041E246 (Issue 6) Public

55 Sprzęgło jednołożyskowe 1. Usuń osłonę adaptera DE i osłonę sprzęgła, aby uzyskać dostęp do sprzęgła 2. Sprawdź, czy tarcze sprzęgła nie są uszkodzone, pęknięte lub wygięte i czy otwory nie są spłaszczone. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień tarcze. Sprawdź, czy śruby mocujące dyski do koła zamachowego silnika są dokręcone. Dokręć je zalecanym przez producenta momentem, zgodnie z kolejnością przedstawioną w rozdziale dotyczącym montażu sprzęgła alternatora. Wymień osłonę adaptera DE i osłonę rynienki. 6 System prostowników Wprowadzenie Prostownik konwertuje prąd przemienny (AC) indukowany w uzwojeniach wirnika wzbudnicy na prąd stały (DC) w celu namagnetyzowania biegunów głównego wirnika. Prostownik jest zbudowany z dwóch półokrągłych płyt pierścieniowych, dodatniej i ujemnej. Na każdej z nich znajdują się trzy diody. Wyjście prądu stałego prostownika jest podłączone do głównego wirnika i odpowiedniej pary warystorów (po jednej na każdym końcu płyt). Te dodatkowe elementy chronią prostownik przed skokami napięcia i napięciami udarowymi, które mogą występować w wirniku przy różnych stanach obciążenia alternatora. Diody stawiają niewielki opór przepływowi prądu tylko w jednym kierunku: prąd dodatni będzie płynął od anody do katody, czyli, patrząc z innej strony, prąd ujemny będzie płynął od katody do anody. Uzwojenia wirnika wzbudnicy połączone z 3 anodami diody tworzą płytkę dodatnią i połączone z 3 katodami diody tworzą płytkę ujemną. Umożliwia to prostowanie całego prądu przemiennego na stały. Prostownik jest zainstalowany po stronie nienapędowej (NDE) i obraca się razem z wirnikiem wzbudnicy Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. NIEBEZPIECZEŃSTWO Obracające się części mechaniczne Obracające się części mechaniczne mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć poprzez uderzenie, zgniecenie, rozcięcie lub uwięzienie. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i przed zdjęciem osłon obracających się części, należy odłączyć agregat od wszystkich źródeł energii, usunąć nagromadzoną energię i zastosować procedury blokujące Wymagania Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Trzeba pamiętać o noszeniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej. A041E246 (Issue 6) Public 51

56 Materiały eksploatacyjne Klej blokujący gwint Loctite 241 Części Narzędzia Pasta do radiatora Midland Silicone typu MS2623 lub podobna Pełen zestaw trzech diod anodowych i trzech diod katodowych (wszystkie od tego samego producenta) Dwa warystory z tlenków metali (ten sam typ, producent, znamionowanie: A, B, C, D, E, F) Multimetr Tester izolacji Klucz dynamometryczny Testowanie i wymiana warystorów 1. Sprawdź stan obu warystorów. Oznacz warystor jako wadliwy, jeśli są na nim widoczne ślady przegrzania (zmiana koloru, pęcherze, ślady topienia się materiału) lub dezintegracji. Sprawdź, czy styki warystora nie są poluzowane. Odłącz jeden przewód warystora. Zachowaj elementy złączne i podkładki. Sprawdź oporność każdego warystora. Działające prawidłowo warystory mają oporność większą niż 100 MΩ. Oznacz warystor jako wadliwy, jeśli można zmierzyć oporność na warystorze przy otwartym i zamkniętym obwodzie, w każdym kierunku przepływu prądu. Jeśli jeden z warystorów jest wadliwy, wymień oba na warystory tego samego typu (ten sam producent i znamionowanie: A, B, C, D, E, F) i wymień wszystkie diody. Podłącz i sprawdź, czy wszystkie przewody są dobrze przymocowane, czy są założone podkładki i czy elementy złączne są dobrze dokręcone Testowanie i wymiana diod INFORMACJA Nie dokręcaj diody większym momentem, niż jest to zalecane. Doprowadzi to do uszkodzenia diody. Odłącz przewód jednej diody w miejscu, w którym łączy się z izolowanym złączem uzwojenia. Zmierz spadek napięcia na diodzie w kierunku do przodu, za pomocą funkcji testowania diod multimetrów. Zmierz oporność diody w kierunku przeciwnym za pomocą testera izolacji 1000 V DC. Dioda jest wadliwa, jeśli spadek napięcia w kierunku do przodu jest poza zakresem od 0, 3 do 0, 9 V DC lub jeśli oporność spadnie poniżej 20 MΩ w przeciwnym kierunku. Powtórz test dla pozostałych pięciu diod. Jeśli którakolwiek dioda jest niesprawna, należy wymienić komplet sześciu diod (na diody tego samego typu, tego samego producenta): a. Usuń diody. b. Nanieś niewielką ilość pasty do radiatorów wyłącznie na podstawę wymienianej diody, a nie na gwint. c. Sprawdź biegunowość diod. 52 A041E246 (Issue 6) Public

57 d. Zamocuj kolejno wszystkie diody w gwincie na płycie prostownika. e. Dokręć je momentem wynoszącym od 2, 6 do 3, 1 Nm (23 do 27, 4 lb in), aby prawidłowo przewodziły prąd i ciepło. f. Wymień oba na warystory tego samego typu (ten sam producent i znamionowanie: A, B, C, D, E, F). Podłącz i sprawdź, czy wszystkie przewody są dobrze przymocowane, czy są założone podkładki i czy elementy złączne są dobrze dokręcone. 7 Czujniki temperatury Wprowadzenie Alternatory są standardowo zaprojektowane w sposób umożliwiający spełnienie wymagań norm unijnych dotyczących bezpieczeństwa i zalecanych temperatur pracy. Czujniki temperatury (jeśli są zamontowane) służą do wykrywania nadmiernego przegrzewania się uzwojeń i łożysk głównego stojana. Czujniki dzielą się na dwa rodzaje: czujniki rezystancyjne Resistance Temperature Detector (RTD) z trzema przewodami oraz termistory o dodatnim współczynniku temperaturowym Positive Temperature Coefficient (PTC), które nie zawierają żadnych przewodów. Są one podłączone do bloku zacisków w zapasowej lub głównej skrzynce zaciskowej. Rezystancja czujników Platinum (PT100) RTD wzrasta liniowo wraz ze wzrostem temperatury. TABELA 12. REZYSTANCJA (Ω) CZUJNIKÓW PT100 POMIĘDZY 40 I 180 C Temperatura ( C) +1 C +2 C +3 C +4 C +5 C +6 C +7 C +8 C +9 C 40, 00 115, 54 115, 93 116, 31 116, 70 117, 08 117, 47 117, 86 118, 24 118, 63 119, 01 50, 00 119, 40 119, 78 120, 17 120, 55 120, 94 121, 32 121, 71 122, 09 122, 47 122, 86 60, 00 123, 24 123, 63 124, 1 124, 39 124, 78 125, 16 125, 54 125, 93 126, 31 126, 69 70, 00 127, 08 127, 46 127, 84 128, 22 128, 61 128, 99 129, 37 129, 75 130, 13 130, 52 80, 00 130, 90 131,, 04 132, 42 132, 80 133, 18 133, 57 133, 95 134, 33 90, 00 134, 71 135, 09 135, 47 135, 85 136, 23 136, 61 136, 99 137, 37 137, 75 138, 13 100, 00 138, 51 138, 88 139, 26 139, 64 140, 02 140, 40 140, 78 141, 16 141, 54 141, 91 110, 00 142,, 05 143, 43 143, 80 144, 18 144, 56 144, 94 145, 31 145, 69 120, 00 146, 07 146, 44 146, 82 147, 20 147, 57 147, 95 148,, 08 149, 46 130, 00 149, 83 150, 21 150, 58 150, 96 151, 33 151, 71 152, 08 152, 46 152, 83 153, 21 140, 00 153, 58 153, 96 154, 33 154, 71 155, 08 155, 46 155, 83 156, 20 156, 58 156, 95 150, 00 157, 33 157, 70 158, 07 158, 45 158, 82 159, 19 159, 56 159, 94 160, 31 160, 68 160, 00 161, 05 161, 43 161, 80 162, 17 162, 54 162, 91 163, 29 163, 66 164,, 00 164, 77 165, 14 165, 51 165, 89 166, 26 166, 63 167, 00 167, 37 167, 74 168, 11 180, 00 168, 48 Termistory PTC charakteryzuje nagły wzrost oporności, gdy temperatura osiągnie odpowiedni poziom. Klient może podłączyć urządzenia zewnętrze w celu monitorowania czujników i generowania sygnałów alarmowych, a także wyłączania agregatu. Norma BS EN ( IEC 60085) Izolacja elektryczna Klasyfikacja termiczna zawiera klasyfikację izolacji uzwojeń ze względu na maksymalną pracę temperatury i okres żywotności. Aby uniknąć uszkodzenia uzwojenia, należy skonfigurować sygnały odpowiadające klasie izolacji oznaczonej na tabliczce znamionowej alternatora. A041E246 (Issue 6) Public 53

58 TABELA 13. USTAWIENIA ALARMÓW ORAZ TEMPERATURY WYŁĄCZANIA DLA UZWOJEŃ Izolacja uzwojeń Maks. Temperatura Temperatura Temperatura ciągła ( C) alarmowa ( C) wyłączenia ( C) Klasa B Klasa F Klasa H Aby wykryć przegrzewające się łożyska, należy skonfigurować sygnały kontrolne zgodnie z poniższą tabelą. TABELA 14. USTAWIENIA ALARMÓW ORAZ TEMPERATURY WYŁĄCZANIA DLA ŁOŻYSK Łożyska Temperatura alarmowa ( C) Temperatura wyłączenia ( C) Łożysko, strona napędowa 45 + maksymalna temp maksymalna temp. otoczenia otoczenia Łożysko, strona nienapędowa 40 + maksymalna temp maksymalna temp. otoczenia otoczenia Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Czujniki temperatury RTD 1. Zdemontuj pokrywę dodatkowej skrzynki zaciskowej. Zidentyfikuj miejsca, gdzie znajdują się czujniki i przewody łączące je z blokiem zaciskowym. Zmierz poziom rezystancji między białym i czerwonym przewodem jednego czujnika. Oblicz temperaturę czujnika na podstawie zmierzonej rezystancji. Porównaj obliczoną temperaturę z tą wskazywaną przez monitor zewnętrzny (jeśli jest). Porównaj ustawienia sygnałów alarmu i wyłączenia (jeśli są dostępne) z ustawieniami zalecanymi. Wykonaj czynności 3 7 dla każdego z czujników. Zamontuj pokrywę dodatkowej skrzynki zaciskowej. 54 A041E246 (Issue 6) Public

59 9. W sprawie wymiany niesprawnych czujników należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Cummins Customer Service. Główny stojan RTD nie może zostać wymieniony. Łożyska RTD mogą zostać wymienione Testowanie czujników temperatury PTC 1. Zidentyfikuj miejsca, gdzie znajdują się czujniki i przewody łączące je z blokiem zaciskowym 3. Zmierz poziom rezystancji między dwoma przewodami 4. Czujnik jest niesprawny, jeśli miernik wskazuje połączenie otwarte (nieskończony poziom Ω) lub zwarcie (zerowy poziom Ω). Wykonaj czynności 3 5 dla każdego z czujników. Wyłącz alternator i zbadaj, jak zmienia się rezystancja wraz z ochładzaniem się uzwojeń stojana. Czujnik jest niesprawny, jeśli poziom rezystancji nie zmienia się lub zmiany nie postępują sprawnie. Wykonaj krok 8 dla każdego z czujników. 8 Uzwojenia Test wysokiego napięcia INFORMACJA Uzwojenia zostały fabrycznie przetestowane przy użyciu wysokiego napięcia. Dalsze kontrole za pomocą wysokiego napięcia mogą spowodować pogorszenie izolacji i zmniejszenie żywotności urządzenia. Jeżeli mimo to, np. w celu odbioru agregatu przez klienta, konieczne jest przeprowadzenie testu pod wysokim napięciem, należy użyć napięcia o wartości: V = 0, 8 x (2 x wartość napięcia znamionowego). Gdy agregat jest już w użytku, kolejne testy związane z konserwacją trzeba przeprowadzać po przeprowadzeniu kontroli wzrokowej i sprawdzeniu rezystancji izolacji, a także przy zmniejszonym napięciu: V = (1, 5 x wartość napięcia znamionowego) Wprowadzenie INFORMACJA Przed przystąpieniem do testów odłącz od przewodów uzwojenia alternatora wszystkie kable odpowiadające za sterowanie i przewody obciążenia klienta. A041E246 (Issue 6) Public 55

60 INFORMACJA Regulator AVR zawiera części elektroniczne, które mogą zostać uszkodzone w czasie testów wysokiego napięcia, przeprowadzanych w ramach testów rezystancji izolacji. Przed wykonaniem dowolnego testu rezystancji izolacji należy odłączyć regulator AVR. Przed wykonaniem dowolnego testu rezystancji izolacji czujniki temperatury muszą zostać uziemione. Wilgotne lub brudne uzwojenia charakteryzuje obniżona wartość rezystancji elektrycznej. Mogą zostać uszkodzone w czasie testów wysokiego napięcia. W razie wątpliwości wykonaj najpierw test przy niskim napięciu (500 V). Wydajność pracy alternatora zależy od dobrej izolacji elektrycznej uzwojeń. Działanie prądu elektrycznego, sił mechanicznych i ciepła, a także zanieczyszczeń chemicznych i środowiskowych powoduje degradację izolacji. Różne testy diagnostyczne pozwalają określić stan izolacji przez ładowanie i rozładowywanie napięć testowych na izolowanych uzwojeniach, pomiar przepływu prądu i obliczanie rezystancji elektrycznej za pomocą prawa Ohma. Gdy napięcie pomiarowe DC jest stosowane po raz pierwszy, mogą przepłynąć trzy rodzaje prądu: pojemnościowy: ładuje uzwojenie do napięcia pomiarowego (w ciągu sekund spada do zera), polaryzujący: wyrównuje cząsteczki izolacji zgodnie z przyłożonym polem elektrycznym (w ciągu dziesięciu minut spada prawie do zera), upływu: wyładowanie skierowane do uziemienia w miejscu, gdzie izolacja jest zmniejszona przez wilgoć i zanieczyszczenia (osiąga stałą wartość w ciągu kilku sekund). W przypadku testu rezystancji pomiar wykonuje się po upływie jednej minuty od momentu przyłożenia prądu pomiarowego DC, po ustaniu prądu pojemnościowego. Aby uzyskać wskaźnik testu prądu polaryzacyjnego, wykonuje się drugi pomiar po upływie dziesięciu minut. Dobry rezultat to taki, w którym wynik drugiego pomiaru poziomu rezystancji izolacji jest co najmniej dwa razy wyższy niż wynik pierwszego pomiaru, ponieważ prąd polaryzujący ustał. W przypadku słabej izolacji, gdzie dominuje prąd upływu, obie wartości są na podobnym poziomie. Dedykowane narzędzie testowania izolacji niezawodnie wykonuje pomiary i może zautomatyzować przeprowadzanie niektórych testów Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. OSTRZEŻENIE Przewody elektryczne pod napięciem Kontakt z przewodami elektrycznymi pod napięciem na zaciskach uzwojenia po wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub popażenia. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, uzwojenia należy rozładowywać przez co najmniej 5 minut przez ich uziemienie. 56 A041E246 (Issue 6) Public

61 7. 4 Wymagania Typ Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Materiały eksploatacyjne Części Narzędzia Opis Trzeba pamiętać o noszeniu obowiązkowych środków ochrony indywidualnej Brak Brak Miernik z funkcją testowania izolacji Multimetr Licznik mili- lub mikroomowy Amperomierz zaciskowy Termometr na podczerwień Pomiar rezystancji elektrycznej uzwojeń 1. Zatrzymać alternator. Skontrolować rezystancję elektryczną uzwojenia pola wzbudzenia (stojana): a. Odłączyć od regulatora AVR przewody pola wzbudzenia F1 i F2. Za pomocą multimetru zmierzyć rezystancję elektryczną między przewodami F1 i F2 i zanotować wynik pomiaru. Podłączyć przewody pola wzbudzenia F1 i F2 z powrotem do regulatora AVR. d. Upewnić się, że elementy złączne są odpowiednio zamocowane. Skontrolować rezystancję elektryczną uzwojenia twornika wzbudnicy (wirnika): a. Zaznaczyć przewody podłączone do diod na jednej z dwóch płytek prostownika. Odłączyć wszystkie przewody wirnika od wszystkich diod na prostowniku. Zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między poszczególnymi parami zaznaczonych przewodów (między uzwojeniami fazy). Konieczne jest użycie specjalistycznego mikroomomierza. Podłączyć wszystkie przewody wirnika wzbudnicy do diod. Skontrolować rezystancję elektryczną uzwojenia głównego pola (wirnika): a. Odłączyć dwa przewody prądu stałego głównego wirnika od płytek prostownika. Zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między przewodami głównego wirnika. Podłączyć dwa przewody prądu stałego głównego wirnika z powrotem do płytek prostownika. Skontrolować rezystancję elektryczną uzwojenia głównego twornika (stojana): a. Odłączyć wszystkie przewody punktu gwiazdowego głównego stojana od zacisku wyjściowego. Zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między przewodami U1 i U2 oraz U5 i U6 (jeśli występują). A041E246 (Issue 6) Public 57

62 c. Zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między przewodami V1 i V2 oraz V5 i V6 (jeśli występują). Zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między przewodami W1 i W2 oraz W5 i W6 (jeśli występują). Podłączyć ponownie przewody do zacisku wyjściowego. Skontrolować rezystancję elektryczną uzwojenia twornika PMG (stojana): a. Odłączyć od regulatora AVR trzy przewody wyjściowe PMG: P2, P3 i P4. Za pomocą multimetru zmierzyć i zanotować rezystancję elektryczną między poszczególnymi parami przewodów wyjściowych PMG. Podłączyć trzy przewody wyjściowe PMG: P2, P3 i P4 z powrotem do regulatora AVR. Na podstawie danych technicznych (Rozdział 9 na str. 69) sprawdzić, czy wyniki pomiarów rezystancji wszystkich uzwojeń są zgodne z wartościami wzorcowymi Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń INFORMACJA Alternator może zostać ponownie uruchomiony dopiero wtedy, gdy wartość rezystancji izolacji przekroczy minimalny akceptowalny poziom. TABELA 15. NAPIĘCIA TESTOWE I MINIMALNE AKCEPTOWALNE POZIOMY REZYSTANCJI NOWYCH I UŻYTKOWANYCH ALTERNATORÓW Napięcie Minimalny poziom rezystancji po upływie 1 minuty (IR 1 min) Wskaźnik minimalnej testowe (MΩ) polaryzacji (V) Nowy Użytkowany (PI = (IR 10 min) / (IR 1 min)) Niskie napięcie (LV) stojana, do kv Średnie napięcie (MV) stojana, od 1 do 4, 16 kv (każda faza) Wysokie napięcie (HV) stojana, od 4, 16 do 13, 8 kv (każda faza) Stojan agregatu PMG Stojan wzbudnicy Wirnik wzbudnicy, prostownik i główny wirnik razem 1. Sprawdź, czy uzwojenia nie są uszkodzone mechanicznie lub przebarwione od przegrzania. Jeśli izolacja jest pokryta wilgocią lub brudem, wyczyść ją. W przypadku niskiego napięcia (LV) głównych stojanów: a. Odłącz przewód uziemiający (jeśli jest). Połącz ze sobą trzy przewody wszystkich uzwojeń faz (jeśli jest to możliwe). 58 A041E246 (Issue 6) Public

63 c. Przyłóż napięcie testowe wynikające z tabeli między dowolny przewód fazy a uziemienie. Zmierz temperaturę izolacji po upływie 1 minuty (IR 1 min). Uwolnij napięcie testowe za pomocą uziemienia przez 5 minut. Jeśli wynik pomiaru rezystancji izolacji jest mniejszy niż minimalna dozwolona wartość, osusz izolację i powtórz test. g. Podłącz przewód uziemiający (jeśli jest). W przypadku średniego napięcia (MV) i wysokiego napięcia (HV) głównych stojanów: a. Rozdziel trzy przewody neutralne. Połącz oba zakończenia przewodów fazy uzwojeń (jeśli to możliwe). Połącz dwie fazy z uziemieniem. Przyłóż napięcie testowe wynikające z tabeli między nieuziemioną fazą a uziemieniem. Zmierz temperaturę izolacji po upływie 10 minut (IR 10 min). h. Oblicz wskaźnik polaryzacji (PI = (IR 10min) / (IR 1 min)) i. Sprawdź po kolei pozostałe fazy. j. Jeśli ekwiwalent rezystancji izolacji lub wskaźnik polaryzacji jest mniejszy niż minimalna dozwolona wartość, osusz izolację i powtórz test. k. Rozłącz połączenia wykonane do testów i podłącz przewody neutralne. W przypadku agregatów PMG i stojanów wzbudnicy oraz, wspólnie, wzbudnicy i głównych wirników: a. Połącz oba zakończenia uzwojeń (jeśli to możliwe). Przyłóż napięcie testowe wynikające z tabeli między uzwojeniem a uziemieniem. Powtórz czynność w przypadku każdego uzwojenia. Rozłącz połączenia przygotowane do testów Osuszanie izolacji Skorzystaj z poniższych metod, aby osuszyć izolację uzwojeń głównego stojana. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym powstaniem pary wodnej, upewnij się, że temperatura uzwojeń nie wzrasta szybciej niż 5ºC na godzinę i nie przekroczy 90ºC Wykonuj wykres rezystancji, aby sprawdzić, kiedy osuszanie się zakończyło. A041E246 (Issue 6) Public 59

64 Osuszanie powietrzem otoczenia W wielu przypadkach alternator może być skutecznie wysuszony za pomocą własnego systemu wentylacyjnego. Odłącz kable na zaciskach X+ (F1) i XX- (F2) regulatora AVR, aby przerwać dopływ napięcia wzbudzającego do wzbudnicy stojana. Uruchom agregat w tym rozładowanym stanie. Aby pozbyć się wilgoci, powietrze musi swobodnie przepływać przez alternator. Aby przyspieszyć osuszanie, uruchom grzałki antykondensacyjne (jeśli są). Po osuszeniu agregatu podłącz kable łączące stojan wzbudnicy z regulatorem AVR. W przypadku, gdy agregat prądotwórczy nie zostanie natychmiast ponownie uruchomiony, włącz grzałki antykondensacyjne (jeśli są) i skontroluj ponownie urządzenie przed jego włączeniem Osuszanie gorącym powietrzem Skieruj gorące powietrze z jednego lub dwóch termowentylatorów o mocy 1 3 kw do wlotów powietrza alternatora. Upewnij się, że między źródłem ciepła a uzwojeniami agregatu jest zachowany minimalny odstęp 300 mm, aby uniknąć przegrzania lub spalenia i uszkodzenia izolacji. Powietrze musi swobodnie przepływać przez alternator celem usunięcia wilgoci. Po zakończeniu osuszania zdemontuj termowentylatory i rozpocznij użytkowanie agregatu. W przypadku, gdy agregat prądotwórczy nie zostanie natychmiast ponownie uruchomiony, włącz grzałki antykondensacyjne (jeśli są) i skontroluj ponownie urządzenie przed jego włączeniem Metoda zwarciowa NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewody elektryczne pod napięciem Przewody pod napięciem na zaciskach wyjściowych i AVR oraz w radiatorze AVR mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń. W przypadku niektórych konfiguracji uzwojenia mogą wystąpić napięcia między trzema zwartymi przyłączami faz i przewodem zerowym. Podczas wykonywania metody zwarciowej nie dotykać przyłączy przewodów fazy i zerowych, aby zapobiec obrażeniom. INFORMACJA Metody zwarciowej nie wolno stosować, gdy do obwodu podłączony jest regulator AVR. Przekroczenie znamionowej wartości prądu alternatora spowoduje uszkodzenia uzwojenia. 60 A041E246 (Issue 6) Public

65 1. Zewrzyj główne zaciski przewodów obciążenia alternatora przewodem o wystarczającym przekroju. Odłącz kable stojana wzbudnicy na zaciskach X+ (F1) i XX- (F2) regulatora AVR. Podłącz zasilacz z możliwością zmiany napięcia w zakresie od 0 do 24 V DC o natężeniu 2 A do przewodów stojana wzbudnicy. Plus należy podłączyć do przewodu X+ (F1), a minus do przewodu XX- (F2). Podłącz amperomierz cęgowy w celu pomiaru prądu przemiennego w połączeniu zwarciowym. Przełącz źródło prądu stałego na 0 i włącz zespół prądotwórczy. Powoli zwiększaj napięcie prądu stałego, tak aby prąd przepływał przez uzwojenie stojana wzbudnicy. Wraz z rosnącym prądem wzbudnicy zwiększa się również prąd głównego stojana w połączeniu zwarciowym. Prąd nie może przekroczyć 80% znamionowego prądu wyjściowego alternatora. Przed przeprowadzeniem pomiarów rezystancji izolacji zatrzymaj alternator i odłącz zasilanie wzbudnicy. Po osuszeniu urządzenia odłącz zewnętrzne zasilanie i przewód zwierający, a następnie podłącz przewody stojana wzbudnicy do regulatora AVR. W przypadku, gdy agregat prądotwórczy nie zostanie natychmiast ponownie uruchomiony, włącz grzałki antykondensacyjne (jeśli są) i skontroluj ponownie urządzenie przed jego włączeniem Szkicowanie wykresu rezystancji izolacji Niezależnie od wybranej metody osuszania alternatora, poziom rezystancji izolacji i temperaturę (jeśli na wyposażeniu znajduje się odpowiedni czujnik) uzwojeń głównego stojana należy mierzyć co min. Wyznacz wykres poziomu rezystancji izolacji, umieszczając na osi Y poziom rezystancji, a na osi X czas. A041E246 (Issue 6) Public 61

66 Typowa krzywa układa się w następujący sposób: na początku widać chwilowy wzrost, potem przejściowy spadek, a następnie systematyczny wzrost do stabilnego poziomu. Jeśli uzwojenia nie są mocno wilgotne, fragment krzywej zaznaczony kropkami może się nie pojawić. Kontynuuj osuszanie przez godzinę po tym, gdy krzywa osiągnie stabilny poziom. INFORMACJA Alternator może zostać ponownie uruchomiony dopiero wtedy, gdy wartość rezystancji izolacji przekroczy minimalny akceptowalny poziom. 62 A041E246 (Issue 6) Public

67 8 Wykaz części 8. 1 Alternator P80 A041E246 (Issue 6) Public 63

68 TABELA 16. P80 CZĘŚCI I ELEMENTY ZŁĄCZNE Nr Część referencyjn Komponent złączna Numer y Moment (Nm) 1 Osłona wlotu powietrza M Siatka wlotu powietrza Wspornik strony NDE (masa 295 kg) M Stojan wzbudnicy M Wspornik strony DE M Adapter strony DE (agregat 1-łożyskowy) M Nośnik łożyska strony DE (agregat 2- M łożyskowy) (masa 111 kg) 8 Górna pokrywa wlotu powietrza strony DE M Dolna pokrywa wlotu powietrza strony DE Wirnik agregatu PMG M Stojan agregatu PMG M6 4 9, 4 12 Pokrywa łożyska strony NDE M Odrzutnik smaru łożyska strony NDE Łożysko strony NDE Kaseta łożyska strony NDE M Moduł prostownika Wirnik wzbudnicy Moduł wirnika (agregat 2-łożyskowy) Kaseta łożyska strony DE (agregat 2- M łożyskowy) 20 Łożysko strony DE (agregat 2-łożyskowy) Pokrywa łożyska strony DE (agregat 2- M łożyskowy) 22 Moduł wirnika (agregat 1-łożyskowy) Piasta sprzęgła strony DE (agregat łożyskowy) 24 Tarcze sprzęgła (agregat 1-łożyskowy) M Wentylator Obejma wentylatora M, 5 27 Moduł pułapki na smar M Wlot filtra powietrza M Panel wlotu filtra powietrza Kratka wlotu filtra powietrza A041E246 (Issue 6) Public

69 8. 2 Części i elementy złączne skrzynki zaciskowej LV TABELA 17. CZĘŚCI I ELEMENTY ZŁĄCZNE Nr referencyjny Komponent Część złączna Moment (Nm) 1 Podstawa skrzynki zaciskowej M8 x Panel boczny skrzynki zaciskowej strona M8 x napędowa 3 Kant M8 x Skrzynka łącznikowa M8 x Dodatkowa skrzynka zaciskowa M8 x Pokrywa skrzynki zaciskowej M8 x Panel boczny M6 x Podkładka antywibracyjna M Montaż antywibracyjny (AVM) Panel dodatkowej skrzynki zaciskowej M8 x Regulator AVR (typowy układ) M8 x Pokrywa dodatkowej skrzynki zaciskowej M8 x Transformator napięcia (CT) - - A041E246 (Issue 6) Public 65

70 Nr referencyjny Komponent Część złączna Moment (Nm) 14 Śruba CT Nakrętka CT M Śruba obejmy izolatora M8 x Śruby mocujące Bur Bar M8 x Panel wlotu powietrza M8 x Części i elementy złączne skrzynki zaciskowej MV/HV TABELA 18. CZĘŚCI I ELEMENTY ZŁĄCZNE Nr referencyjny Komponent Część złączna Moment (Nm) 1 Podstawa skrzynki zaciskowej M8 x Panel boczny skrzynki zaciskowej strona M8 x napędowa 3 Kant M8 x Skrzynka łącznikowa M8 x A041E246 (Issue 6) Public

71 Nr referencyjny Komponent Część złączna Moment (Nm) 5 Dodatkowa skrzynka zaciskowa M8 x Pokrywa skrzynki zaciskowej M8 x Panel boczny M6 x Podkładka antywibracyjna M Montaż antywibracyjny (AVM) Panel dodatkowej skrzynki zaciskowej M8 x Automatyczny regulator napięcia (AVR) M8 x Pokrywa dodatkowej skrzynki zaciskowej M8 x Transformator napięcia (CT) Śruba CT Nakrętka CT M Śruba obejmy izolatora M Panel boczny M6 x Izolator słupowy M Wspornik kabli Transformator izolujący M8 x A041E246 (Issue 6) Public 67

72 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 68 A041E246 (Issue 6) Public

73 9 Dane techniczne INFORMACJA Należy porównać wyniki pomiarów z wartościami podanymi w karcie danych technicznych dołączonej do alternatora. 1 LV804 parametry Napięcie na zaciskach (V) Rezystancja uzwojeń w temp. 20 C Alternator Częstotliwość (Hz) Faza-do-fazy, L-L Typowa remanencja 6, 7, 8 (E1, E2, E3) Główny, L-L Normalne 6, 7, 8 E1, E2, E3 Stojan wzbudnicy (omy) Wirnik wzbudnicy L-L (omy) Główny wirnik (omy) Faza głównego stojana do przewodu neutralnego, L-N (miliomy) Stojan generatora PMG, L-L (omy) LV804R LV804S /, 5 0, 076 1, 32 0, 67 3,, 5 0, 076 1, 32 1, 58 3, /, 5 0, 076 1, 32 0, 67 3, /, 5 0, 076 1, 32 0, 97 3, /, 5 0, 076 1, 40 0, 54 3,, 5 0, 076 1, 40 1, 45 3, /, 5 0, 076 1, 40 0, 54 3, /, 5 0, 076 1, 40 0, 76 3, 8 250 A041E246 (Issue 6) Public 69

74 Napięcie na zaciskach (V) Rezystancja uzwojeń w temp. 20 C Alternator Częstotliwość (Hz) Faza-do-fazy, L-L Typowa remanencja 6, 7, 8 (E1, E2, E3) Główny, L-L Normalne 6, 7, 8 E1, E2, E3 Stojan wzbudnicy (omy) Wirnik wzbudnicy L-L (omy) Główny wirnik (omy) Faza głównego stojana do przewodu neutralnego, L-N (miliomy) Stojan generatora PMG, L-L (omy) LV804Y LV804X LV804W LV804T /, 5 0, 076 1, 50 0, 44 3,, 5 0, 076 1, 50 1, 15 3,, 5 0, 076 1, 50 0, 44 3, /, 076 1, 50 0, 71 3, /, 092 1, 47 0, 33 3,, 092 1, 47 0, 88 3, /, 47 0, 33 3, /, 092 1, 47 0, 48 3, /, 092 1, 63 0, 26 3, /, 092 1, 63 0, 26 3, /, 092 1, 63 0, 37 3,, 092 1, 69 0, 66 3, A041E246 (Issue 6) Public

75 9. 2 MV804 parametry Alternator Częstotliwość (Hz) Faza-do-fazy, L-L (kv) Napięcie na zaciskach Rezystancja uzwojeń w temp. 20 C Typowa remanencja 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Główny, L-L (V) Normal ne 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Stojan wzbudnicy (omy) Wirnik wzbudnicy, L-L (omy) Główny wirnik (omy) Faza głównego stojana do przewodu neutralnego, L-N (omy) Stojan generatora PMG, L-L (omy) MV804X MV804W MV804T MV804S MV804R,, 5 0, 076 1, 32 0, 0343 3,,, 5 0, 076 1, 32 0, 0343 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 0339 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 0339 3,,, 5 0, 076 1, 50 0, 0286 3,,, 5 0, 076 1, 50 0, 0286 3,,, 47 0, 0194 3,,, 47 0, 0194 3,,, 63 0, 0154 3,,, 63 0, 0154 3, 8 0 A041E246 (Issue 6) Public 71

76 9. 3 HV804 parametry Alternator Częstotliwość (Hz) Faza-do-fazy, L-L (kv) Napięcie na zaciskach Rezystancja uzwojeń w temp. 20 C Typowa remanencja 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Główny, L-L (V) Normal ne 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Stojan wzbudnicy (omy) Wirnik wzbudnicy, L-L (omy) Główny wirnik (omy) Faza głównego stojana do przewodu neutralnego, L-N (omy) Stojan generatora PMG, L-L (omy) HV804R HV804S HV804T,, 076 1, 32 0, 1489 3,,, 076 1, 32 0, 1636 3,,, 5 0, 076 1, 32 0, 4716 3,,, 5 0, 076 1, 32 0, 6007 3,,, 5 0, 076 1, 32 0, 1489 3,,, 5 0, 076 1, 32 0, 6736 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 1243 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 1549 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 3833 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 4903 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 1243 3,,, 5 0, 076 1, 40 0, 5554 3,,, 5 0, 076 1, 50 0, 1068 3,,, 5 0, 076 1, 50 0, 1305 3,,, 5 0, 076 1, 50 0, 2981 3,,, 50 0,,, 50 0,,, A041E246 (Issue 6) Public

77 Alternator Częstotliwość (Hz) Faza-do-fazy, L-L (kv) Napięcie na zaciskach Rezystancja uzwojeń w temp. 20 C Typowa remanencja 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Główny, L-L (V) Normal ne 6, 7, 8 (E1, E2, E3) (V) Stojan wzbudnicy (omy) Wirnik wzbudnicy, L-L (omy) Główny wirnik (omy) Faza głównego stojana do przewodu neutralnego, L-N (omy) Stojan generatora PMG, L-L (omy) HV804W HV804X,, 092 1, 47 0, 0668 3,,, 092 1,,,, 092 1, 47 0, 2368 3,,, 092 1, 47 0, 3294 3,,, 092 1, 47 0, 0668 3,,, 092 1, 47 0, 3724 3,,, 092 1, 63 0, 0526 3,,, 092 1, 63 0, 0717 3,,, 092 1, 63 0, 1943 3,,, 092 1, 63 0, 2540 3,,, 092 1, 63 0, 0526 3,,, 092 1, 63 0, 2868 3, 8 0 A041E246 (Issue 6) Public 73

78 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 74 A041E246 (Issue 6) Public

79 10 Części serwisowe i serwis 10. 1 Zamawianie części Przy zamawianiu części zamiennych należy wraz z opisem zamawianego komponentu podać numer seryjny lub numer identyfikacyjny maszyny, a także jej typ. Numer seryjny maszyny znajduje się na jej ramie lub tabliczce znamionowej Obsługa klienta Technicy serwisowi firmy Cummins Generator Technologies to doświadczeni, intensywnie przeszkoleni profesjonaliści, dzięki czemu są w stanie w każdej chwili służyć radą. Oferujemy na całym świecie następujące usługi: pierwsze uruchomienie alternatora AC w zakładzie klienta, konserwację łożysk i lokalne monitorowanie ich stanu, kontrolę stanu izolacji w zakładzie klienta, konfigurację regulatora AVR i innych akcesoriów w zakładzie klienta service-engineers@cumminsgeneratortechnologies. com Zalecane części zamienne W przypadku najistotniejszych zastosowań komplet poniższych części serwisowych powinien być zawsze przechowywany razem z alternatorem. Numer MA330 AVR (jeśli jest zamontowany) E DM110 AVR (jeśli jest zamontowany) E Zestaw do wymiany prostownika (6 diod, 2 warystory) RSK6001 Smar (jeśli nie jest zamontowana automatyczna smarownica) Automatyczna smarownica (jeśli jest zamontowana) Smar (jeśli jest zamontowana automatyczna smarownica) A054A209 A053Z748 artykułu TABELA 19. ŁOŻYSKA W PRZYPADKU BRAKU AUTOMATYCZNEJ SMAROWNICY Część DE NDE Rdzenie R. S. T Rdzenie W. X. Y A041E246 (Issue 6) Public 75

80 TABELA 20. ŁOŻYSKA W PRZYPADKU POSIADANIA AUTOMATYCZNEJ SMAROWNICY Część DE NDE Rdzenie R. T A054D228 A054D223 Rdzenie W. Y A054D231 A054D A041E246 (Issue 6) Public

81 11 Utylizacja Przeważająca część żelaza, stali i miedzi z alternatora może zostać odzyskana ze złomu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa utylizacyjne. Dalszych szczegółowych informacji na ten temat udziela serwis Materiał nadający się do recyklingu Należy oddzielić mechanicznie komponenty wykonane z żelaza, stali i miedzi. Następnie usunąć powłoki malarskie, żywicę poliestrową, taśmy izolacyjne i inne pozostałości tworzyw sztucznych ze wszystkich elementów. Te nienadające się do ponownego przetworzenia odpady trzeba zutylizować. Żelazo, stal i miedź można przekazać do recyklingu Odpady specjalne Należy usunąć z alternatora przewody elektryczne, moduły elektroniczne i materiały z tworzywa sztucznego. Komponenty te wymagają specjalnego potraktowania, żeby można było oddzielić odpady od materiałów nadających się do recyklingu. Oddzielone materiały należy przekazać do odzysku Śmieci Zleć utylizację nienadających się do ponownego przetworzenia odpadów z obu powyżej opisanych procesów specjalistycznemu przedsiębiorstwu utylizacyjnemu. A041E246 (Issue 6) Public 77

82 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 78 A041E246 (Issue 6) Public

83

84 Copyright 2015, Cummins Generator Technologies Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cummins i logo Cummins są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Cummins Inc.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb