Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300

Instalacja Emerson Fisher Control Disk NPS 16 CL300 to proces, który wymaga starannego przeglądu i instrukcji instalacji. Przegląd powinien obejmować wszystkie elementy instalacji, w tym rurociągi, zawory, złączki, szafki sterownicze, osprzęt i wszystkie pozostałe elementy. Instrukcja instalacji powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak wymiary, instrukcje montażu, przepisy bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące użytkowania i wszelkie inne ważne informacje. Przegląd i instrukcje instalacji powinny być dokładnie przestrzegane, aby zapewnić bezpieczną instalację i funkcjonowanie Emerson Fisher Control Disk NPS 16 CL300.

Ostatnia aktualizacja: Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300

Przykładowa instrukcja eksploatacji jest opisana na podstawie instrukcji do rozdzielni niskiego napięcia. Z niniejszej publikacji dowiesz się…

co powinny zawierać najważniejsze punkty jakie muszą znaleźć się w instrukcji zgodnie z rozporządzeniem [4], o czym pisałem w publikacji.

Każda instrukcja eksploatacji zawiera stronę tytułową. W naszych instrukcjach eksploatacji na stronie tytułowej zazwyczaj umieszczamy:

 1. logo lub znaki firmowe zlecającego,
 2. logo lub znak firmowy wykonawcy,
 3. nr dokumentacji,
 4. datę i miejsce wygenerowania instrukcji,
 5. tytuł instrukcji,
 6. osoby które sporządziły, sprawdziły i zatwierdziły dokument.

Aby treść instrukcji była jasna i przejrzysta na kolejnej stronie umieszczamy spis treści, w którym listujemy najważniejsze punkty naszego dokumentu:

 • Wstęp
 • Opis układu zasilania
 • Włączanie i wyłączanie pól elektroenergetycznych
 • Postępowanie w razie samoczynnego wyłączenia pola rozdzielnicy
 • Przeglądy i badania
 • Wymagania
 • Zagrożenia
 • Organizacja prac
 • Środki ochronne
 • Podstawa prawna
 • 1. Wstęp

  1. 1 Przedmiot instrukcji

  W tej części instrukcji eksploatacji należy wpisać jakich urządzeń ona dotyczy. Jeśli mowa o rozdzielnicach niskiego napięcia, ten punkt może mieć brzmienie:

  „Przedmiotem instrukcji są zasady eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia, rozdzielnicy oraz pól rozdzielczych, znajdujących się na wyposażeniu prowadzącego eksploatację. ”

  1. 2 Zakres zastosowania

  W punkcie tym należy opisać gdzie postanowienia niniejszej instrukcji mają zastosowanie, np. :

  „Postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy wykonywaniu łączeń ruchowych, przeglądów i pomiarów okresowych rozdzielni niskiego napięcia oraz pól rozdzielczych, znajdujących się na wyposażeniu rozdzielni RG nn, zlokalizowanej na terenie zakładu przemysłowego. 3 Definicje

  W punkcie tym należy podać najważniejsze definicje przywołane w dalszej części instrukcji eksploatacji, takie jak:

 • Oględziny
 • Osoba upoważniona
 • Osoba uprawniona
 • Polecenie pisemne
 • Prowadzący eksploatację (w punkcie tym winno się podać prowadzącego eksploatację)
 • Prace eksploatacyjne
 • Przegląd
 • Rozdzielnica
 • Rozdzielnia
 • Strefa pracy
 • Świadectwo kwalifikacyjne
 • Urządzenia energetyczne
 • oraz inne.
 • 2. Opis układu zasilania

  Należy opisać układ zasilania rozdzielnicy oraz zamieścić schematy zasadnicze zasilania.

  3. Włączanie i wyłączanie pól elektroenergetycznych

  W tym miejscu opisujemy czynności łączeniowe niezbędne do wykonywania poszczególnych operacji łączeniowych. Poszczególne pola można grupować – jeśli operacje łączeniowe są analogiczne.

  3. 1 Wyłączanie poszczególnych pól

  Podpunkt zawiera opis czynności łączeniowych niezbędnych do skutecznego wyłączenia elektroenergetycznych pól rozdzielnicy niskiego napięcia. 2 Włączanie poszczególnych pol

  Opisujemy czynności niezbędne w celu bezpiecznego załączenia poszczególnych pól rozdzielnicy niskiego napięcia. 3. Awaryjne wyłączanie poszczególnych pol

  Jest to jeden z ważniejszych punktów, w którym musimy przeanalizować i opisać sposób zachowania się obsługi w przypadku konieczności awaryjnego wyłączenia danego pola.

  4. Postępowanie w razie samoczynnego wyłączenia pola rozdzielnicy

  W eksploatacji zdarzają się sytuacje, w których następuje samoczynne wyłączenie obiektu (np. w sytuacji uszkodzeniowej, w wyniku zwarcia lub przeciążenia).
  W punkcie tym należy podać jakie czynności powinna wykonać obsługa w przypadku zaistnienia niezamierzonego, samoczynnego wyłączenia pola.
  Punkt ten może mieć brzmienie:

  „1. W przypadku samoczynnego wyłączenia pola niskiego napięcia, należy:

  • przeprowadzić szczegółowe oględziny,
  • ustalić, które zabezpieczenia spowodowały wyłączenie i ewentualną przyczynę wyłączenia,
  • zgłosić informację do właściwej osoby dozoru elektrycznego, która winna ustalić zasady dalszego postępowania.

  2. Załączenie pola niskiego napięcia, po samoczynnym wyłączeniu może nastąpić po ustaleniu i wyjaśnieniu oraz usunięciu przyczyny wyłączenia lub na wyraźne polecenie personelu zwierzchniego. Wyjaśnienie przyczyny wyłączenia pola niskiego napięcia polega na sprawdzeniu przyczyn zadziałania zabezpieczeń i stwierdzeniu czy:

 • widoczne są ślady zwarcia lub przeciążenia w rozdzielnicy lub na trasie linii kablowej do odbiorów niskiego napięcia,
 • widoczne są inne oczywiste objawy uszkodzeń.
 • 3. Pole niskiego napięcia wyłączone samoczynnie można załączyć bez badań, jeżeli stwierdzono, że:

 • wyłączenie zostało spowodowane przez zabezpieczenie na skutek zwarcia zewnętrznego lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu, a przyczyny zostały usunięte,
 • wyłączenie spowodowało zabezpieczenie przeciążeniowe w polu i pole odciążono.
 • 4. W razie ponownego wyłączenia pola niskiego napięcia, nie wolno go załączać po raz drugi bez przeprowadzenia badań. O dalszym postępowaniu decyduje właściwa osoba dozoru elektrycznego.

  5. W razie nieuzasadnionego wyłączenia pola niskiego napięcia lub innego urządzenia przez zabezpieczenie, względnie nie wyłączenie go w przypadku awarii, należy doraźnie sprawdzić zabezpieczenia z uwzględnieniem pkt. 1. ”

  5. Przeglądy i badania

  Punkt ten jest bardzo ważny bo w nim ujmujemy zakresy badań eksploatacyjnych oraz terminy ich wykonania.

  Przy opracowywaniu tego punktu posiłkujemy się:

 • aktualnymi normami,
 • dokumentacją techniczną urządzeń elektrycznych,
 • wewnętrznymi przepisami klienta,
 • innymi standardami wiedzy technicznej.
 • 6. Wymagania

  Każda instrukcja eksploatacji powinna zawierać minimalne wymagania zdrowotne i kwalifikacyjne osób eksploatujących dane urządzenie elektryczne. Punkty te mogą mieć brzmienie:

  6. 1 Wymagania zdrowotne
  Osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru i eksploatacji powinny posiadać, w zależności od wykonywanego zakresu prac, ważne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
  6. 2 Wymagania kwalifikacyjne
  Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia osób zajmujących się eksploatacją rozdzielni niskiego napięcia powinny być stosowne do zakresu wykonywanych czynności.

  7. Zagrożenia

  Jeden z najważniejszych punktów w których identyfikujemy i opisujemy zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego oraz opisujemy postępowanie na wypadek pożaru. W kwestiach zagrożeń występujących w danym zakładzie niezbędna jest ścisła współpraca ze służbami BHP.

  8. Organizacja prac

  Należy zidentyfikować prace, które należy wykonywać na polecenie pisemne oraz bez polecenia. Następnie opisać sposób ich realizacji.

  8. 1 Praca na polecenie pisemne
  Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.
  Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione.
  Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:
  – numer polecenia;
  – określenie osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
  – wyznaczenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
  – określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac;
  – wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

  Polecenie pisemne powinno być wykonane wg aktualnego wzoru przyjętego przez prowadzącego eksploatację.
  Prowadzący eksploatację może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym;
  Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia pracy;
  Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala prowadzący eksploatację

  8. 2 Prace wykonywane bez polecenia
  Bez polecenia jest dozwolone:
  – wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego;
  – zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem;
  – prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji eksploatacji.

  9. Środki ochronne

  W przedostatnim punkcie przykładowej instrukcji eksploatacji wypisujemy wymagania ogólne dotyczące wyposażenia i stosowania środków ochronnych zapewniających bezpieczną pracę pracowników

  10. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89 poz. 828 z 22. 07. 2003 r. ).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. nr 141 poz. 1189 z 2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. nr 62 poz. 287 z 1996 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28. 03. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 2013 poz. 492). xsp? id=WDU19971290844">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. nr 129 z 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. nr 49 poz. 330 z 2007r.
 • Dokumentacja fabryczna urządzeń elektrycznych.
 • Wewnętrzne procedury i dokumenty prowadzącego eksploatację.
 • Ten obszar naszej witryny poświęcony jest informacjom technicznym, instrukcjom i broszurom.

  Dane techniczne produktu umożliwiają szybki przegląd cech kranu do ciepłej wody lub utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator. Od wymiarów produktu po cechy techniczne i elementy – wszystko to znajdziesz w karcie danych technicznych.

   Wsparcie produktu

   Jak to zrobić: Filmy dotyczące instalacji

   praktyczne porady dotyczące instalacji urządzeń InSinkErator w bezpieczny, szybki i skuteczny sposób.

   Często zadawane pytania

   Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z naszych produktów, jest prawie pewne, że tu znajdziesz na nie odpowiedź.

   Skontaktuj się z nami

   Chcesz skontaktować się z członkiem naszego zespołu? Chętnie pomożemy

   Masz pytanie dotyczące naszych produktów? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

   Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

   Zobacz na własne oczy

   Celem firmy InSinkErator jest jak największe uproszczenie codziennych czynności za pomocą utylizatorów odpadów spożywczych lub dozowników gorącej wody — i to od samego początku. Witamy na stronie z filmami montażowymi, na której można zobaczyć, jak prosty jest montaż i uruchomienie produktów InSinkErator ®.

   Oba poniższe filmy zawierają proste instrukcje krok po kroku w celu umożliwienia szybkiego montażu w kuchni. Utylizatory odpadów spożywczych i dozowniki gorącej wody InSinkErator ® podłącza się do kanalizacji za pomocą standardowych rur, a ich konstrukcja pozwala na podłączenie do dowolnego zlewu i gniazdka elektrycznego.

   Kołnierz InSinkErator ® zastępuje standardowy odpływ w zlewie, a utylizator odpadów spożywczych znajduje się w szafce podzlewowej. Krany z gorącą wodą umieszcza w blacie wokół zlewu, a zajmujący niewiele miejsca zbiornik montuje się pod spodem.

   Wszystkie produkty — zarówno utylizatory, jak i dozowniki — zawierają szczegółowe instrukcje montażu przygotowane przez firmę InSinkErator®. Choć montaż można przeprowadzić samodzielnie, większość klientów zleca tę pracę hydraulikom lub elektrykom.

   Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300

   Bezpośredni link do pobrania Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300