Ważne instrukcje i ostrzeżenia Dell 1355cnw

Ważne instrukcje i ostrzeżenia dotyczące Dell 1355cnw należy zawsze zachować w pamięci. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania, aby upewnić się, że urządzenie jest używane w sposób bezpieczny i skuteczny. Użytkownicy powinni również upewnić się, że przestrzegają wszystkich wymogów dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, w tym informacji dotyczących zasilania, instalacji, czyszczenia, konserwacji, używania i przechowywania.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje i ostrzeżenia Dell 1355cnw

Ważne ostrzeżenia To ur

17

Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia

WSKAZÓWKA:

zawiera ważne informacje, które pozwalają lepiej wykorzystać możliwości drukarki.

UWAGA:

sygnalizuje możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i mówi, jak tego uniknąć.

OSTRZEŻENIE:

ostrzega przed możliwością zniszczenia urządzenia, doznania uszczerbku na zdrowiu lub

zagrożenia życia.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszej dokumentacji bez powiadomienia.
© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszej dokumentacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.
W tekście pojawiają się znaki towarowe: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc. ; Microsoft, Windows,
Windows Server, Windows Vista
oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Macintosh oraz Mac OS są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi
w USA i innych krajach. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, WPA, oraz WPA2 są
znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
XML Paper Specification (XPS): Produkt może korzystać z własności intelektualnej należącej do firmy Microsoft Corporation.
Warunki, na jakich firma Microsoft udziela licencji przedmiotowej własności intelektualnej można znaleźć pod adresem
http://go. microsoft. com/fwlink/? LinkId=52369; DES: Niniejszy produkt korzysta z oprogramowania, którego autorem jest
Eric Young (eay@mincom. oz. au); AES: Copyright © 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK.
W produkcie wykorzystano oprogramowanie AES dostarczone przez Dr Briana Gladmana na warunkach licencyjnych BSD;
TIFF (libtiff): Copyright © 1988-1997 Sam Leffler and Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. ;
ICC Profile (Little cms): Copyright© 1998-2004 Marti Maria.
Pozostałe znaki towarowe lub nazwy towarowe wykorzystywane w niniejszej dokumentacji odnoszą się do podmiotów
zgłaszających roszczenia do określonych znaków i nazw towarowych lub produktów. Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw
w stosunku do znaków handlowych i nazw handlowych poza swoimi własnymi.

Oprogramowanie drukarki wykorzystuje niektóre kody zdefiniowane przez Independent JPEG Group.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja objęte są OGRANICZONYMI PRAWAMI. Oznacza to, że Rząd USA ma ograniczone prawo
do korzystania, powielania lub ujawniania niniejszych treści zgodnie z zapisem podpunktu (c)(1)(ii) paragrafu Rights in Technical Data
and Computer Software zawartego w DFARS 252. 227-701 oraz wytycznych FAR mających tu zastosowanie: Dell Inc., One Dell Way,
Round Rock, Texas, 78682, USA.

Kwiecień 2013

Wersja A01

Oferujemy Tobie Skrócona Instrukcja Obsługi dla Dell 1355cn/cwn Color Laser Printer: plik PDF 1. 58 Mb, 2 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Skrócona Instrukcja Obsługi i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Dell 1355cn/cwn Color Laser Printer.

Pobierz Dell 1355cn/cwn Color Laser Printer Skrócona Instrukcja Obsługi

 Rozmiar pliku: 1. 58 Mb

Policz strony: 2 strońPolicz wyświetlenia: 1234 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Przeczytaj w internecie Dell 1355cn/cwn Color Laser Printer Skrócona Instrukcja Obsługi

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Dell 1355cnw

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje i ostrzeżenia Dell 1355cnw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje i ostrzeżenia Dell 1355cnw